Raadsgriffie

Wat doet de griffie?

De griffie is de belangrijkste spil in uw contact met de gemeenteraad. U kunt met al uw vragen en opmerkingen over de gemeenteraad bij de griffie terecht.

De griffie verzorgt de communicatie van de gemeenteraad en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk door de gemeenteraad en de raadscommissies te adviseren.

De griffie organiseert werkbezoeken.

De griffie bereidt vergaderingen voor, verspreidt (vergader)stukken en notities en maakt vergaderverslagen.

De griffie werkt onafhankelijk. De gemeenteraad stelt de leden van de griffie aan.

Zoekt u contact met de gemeenteraad of wilt u informatie over de werkzaamheden van de raad? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via telefoonnummer 0412-45 88 88 of via e-mail griffie@bernheze.org.

Samenstelling griffie
Griffier J.H.M. van den Oever
Raadsadviseur/commissiegriffier ruimtelijke zaken mw. L.C.A. Kilian (plv. griffier)
Raadsadviseur/commissiegriffier maatschappelijke zaken mw. J.M.P. Braam (ambtelijk secretaris Rekenkamercommissie)
Medewerker griffie mw. L.J.A. van Zoolingen