Rekenkamercommissie

Een rekenkamercommissie wordt ingesteld om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Daartoe doet de rekenkamercommissie onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken; is gedaan wat moest worden gedaan; heeft het gekost wat het mocht kosten?

Om invulling aan haar taak te geven, onderzoekt de Rekenkamercommissie jaarlijks 1 à 2 onderwerpen. De commissie is volledig onafhankelijk en beslist zelf naar welk onderwerp zij onderzoek doet. Zowel de gemeenteraad als de inwoners van Bernheze kunnen suggesties doen voor een onderwerp.

De laatste onderzoeken die de rekenkamercommissie heeft verricht gaan over inkoop- en aanbestedingsbeleid, functioneren dorpsraden en kwaliteit beleidsinformatie. Heeft u belangstelling in de onderzoeksrapporten of andere documenten, bijvoorbeeld de jaarverslagen, dan kunt u contact opnemen met de rekenkamercommissie via rekenkamer@bernheze.org

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden die door de gemeenteraad worden benoemd. Zij worden ondersteund door mevrouw J.M.P. Braam als ambtelijk secretaris. De samenstelling van de rekenkamercommissie:

  • Ir. C.A.J.M. Langerwerf (voorzitter)
  • drs. H. Groen (lid)
  • drs. G.W.M. van Vugt MPA (lid)

Contact

U kunt contact opnemen met de rekenkamercommissie via: rekenkamer@bernheze.org