De gemeenteraad komt weer bijeen in de raadszaal, maar vanwege de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan. U kunt de vergaderingen wel live volgen of op een later tijdstip terugkijken. Tijdens de commissievergaderingen kunt u meespreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Hiervoor meldt u zich aan bij de griffie. U krijgt dan ook uitleg over de werkwijze, maatregelen etc.

Raadsvergadering 29 oktober 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadszaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterM. Moorman

Neem uw mondkapje mee. Het is de bedoeling dat u deze draagt in de openbaar toegankelijke ruimtes zoals de publiekshal en de raadszaal. Zodra u plaats heeft genomen op de aan u aangewezen plek, mag het mondkapje af. Zodra u de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek of tijdens een schorsing, is het de bedoeling dat u het mondkapje weer opzet.

Agenda

1 - Opening

2 - Trekking stemcijfer

3 - Vaststellen van de agenda voor de vergadering

4 - Algemene beschouwingen fracties over de begroting 2021

5 - Vragenuur voor raadsleden

6 - Besluitenlijst van de vergadering op 24 september 2020

7 - Ingekomen stukken en mededelingen

8 - Vervolg keuze scenario voor toekomst DNI

9 - Toetreding gemeente Boxtel in gemeenschappelijke regeling BHIC

10 - Verklaring van geen bedenkingen naar aanleiding van vergunningaanvraag kdv 't Broek 8, Nistelrode

11 - Toepassen coördinatieregeling paragraaf 3.6.1 Wro Abdijstraat 31 Heeswijk-Dinther

12 - 2e tussentijdse rapportage 2020 gemeente Bernheze

13 - Zienswijzeverzoek deelname van de Veiligheidsregio Brabant-Noord in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

14 - Benoeming burgerlid

15 - Sluiting