Afwijken van het bestemmingsplan

Is uw plan niet vergunningsvrij en past het niet binnen het bestemmingsplan? Dan is het verstandig om vooraf een principeverzoek in te dienen. Dit is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen. Een principeverzoek is een eerste toetsing of medewerking voorstelbaar is aan plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan.

Wij adviseren u een vergunningencheck aan te vragen indien u twijfelt of een plan past binnen de regels in het bestemmingsplan. 

Langere doorlooptijd

Op dit moment kunnen we nieuwe principeverzoeken niet direct in behandeling nemen. Doordat we steeds meer en complexere principeverzoeken krijgen en ook meer aanvragen voor omgevingsvergunningen is er een achterstand ontstaan. 
We kunnen niet exact aangeven wanneer we nieuwe principeverzoeken in behandeling nemen. Dit kan oplopen tot enkele maanden. Zodra we een verzoek in behandeling nemen, ontvangt de indiener daarover bericht. We wijzen een contactpersoon toe die inhoudelijk vragen kan beantwoorden.

Een principeverzoek indienen

U dient een principeverzoek in bij het college van burgemeester en wethouders. Stuur een email naar gemeente@bernheze.org of een brief naar Gemeente Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Daar staat in ieder geval in: 

 • uw naam, adres, telefoonnummer en/ of e-mailadres;
 • dat u een principeverzoek in wilt dienen;
 • - waarvoor u een principeverzoek indient: omschrijving bouwplan en/ of activiteiten;
 • een situatietekening / inrichtingsplan (incl. afmeting bouwwerk tot aan de perceelsgrenzen).

Specifieke indieningsvereisten

Afhankelijk van de aard, aanleiding en omvang van het plan dienen de volgende stukken te worden toegevoegd:

 • inzicht in ontsluiting, parkeren, waterberging en bomen;
 • schetstekeningen met daarop aangegeven plattegronden, gevelaanzichten, doorsnedetekeningen van de bestaande en nieuwe situatie (incl. maatvoering en op schaal 1:100);
 • overige informatie voor zover van toepassing, bijvoorbeeld: tijdsduur/frequentie van activiteit(en), aantal bezoekers/klanten (groepsgrootte), frequentie en tijden van leveringen, benodigde inrichting/ apparaten.

Indien sprake is van een Ruimte voor Ruimte woning, aanvullend:

 • een stedenbouwkundige onderbouwing;
 • voorwaarden om te voldoen aan de bouwtitel Ruimte voor Ruimte;
 • aankoop bouwtitel bij Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR).

Beoordeling principeverzoek

Een principeverzoek kan vanuit meerdere disciplines worden beoordeeld. Dit is afhankelijk van de aard, aanleiding en omvang van het principeverzoek.

Deze integrale beoordeling kan bestaan uit de onderstaande disciplines:

 • Milieu;
 • Ruimtelijke ordening;
 • Stedenbouw;
 • Juridisch;
 • Handhaving;
 • Wonen;
 • Beheer & techniek;
 • Groen (landschappelijk/ stedelijk) & natuur;
 • Verkeer / parkeren;
 • Klimaat, water & riolering;
 • Energie & duurzaamheid;

Reactie principeverzoek

Een reactie op een principeverzoek bestaat uit een principe-uitspraak met bijbehorende toelich-ting en eventuele voorwaarden.

Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken. In het principe-uitspraak staat welke procedure u kunt volgen. Dit kan een wijzigingsplan zijn, een bestemmingsplan en/of later een aanvraag omgevingsvergunning. Houd er rekening mee dat deze procedures tussen de 6 maanden en een jaar kunnen duren.

Bezwaar

Een principe-uitspraak is geen formeel besluit. U kunt hier dan ook geen bezwaar tegen maken. Ook kunt u aan de uitspraak geen rechten ontlenen bij een eventuele vervolgprocedure (bijvoorbeeld bij een wijziging bestemmingsplan en/of bestemmingsplanprocedure).

Geldigheidsduur reactie op uw principeverzoek

De schriftelijke reactie op uw principeverzoek wordt gebaseerd op de op dat moment geldende regelgeving en/of beleid. De positieve reactie op uw principeverzoek is geldig tot maximaal zes maanden na verzenddatum van de brief

Aanvraag omgevingsvergunning/ herziening of wijziging van het bestemmingsplan/ omgevingsplan

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen, een verzoek doen tot herziening/wijziging van een bestemmingsplan of een verzoek doen voor een nieuw omgevingsplan ? Doe dit binnen zes maanden na verzending van de schriftelijke reactie op uw principeverzoek. Binnen deze termijn moet u een formele en complete aanvraag (of verzoek) bij ons hebben ingediend.
Voor het opstarten van een bestemmings- of omgevingsplanplanprocedure geldt dat er binnen een half jaar een concept van het bestemmingsplan of omgevingsplan bij de gemeente moet zijn ingediend.

De omgevingswet

In de Omgevingswet  verdwijnen bestemmingsplannen. Daarvoor komt het omgevingsplan in de plaats. Heeft u plannen waarvoor een wijziging van een bestemmingsplan nodig is? Tot een half jaar voor het ingaan van de Omgevingswet, handelen wij aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen af onder de huidige wetgeving. We informeren u op een later moment over de procedure die gaat gelden onder de Omgevingswet. De omgevingswet treedt waarschijnlijk per 1 januari 2023 in werking.

Een adviesbureau kan u helpen bij het opstellen van een omgevingsplan.

Leges

Voor het indienen van een principeverzoek betaalt u leges. Bij een positieve uitspraak worden de leges in mindering gebracht op de leges van de vervolgprocedure als het principeverzoek wordt opgevolgd door een aanvraag omgevingsvergunning.

 • Als uit het principe-uitspraak een reguliere vervolgprocedure (aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure) zou volgen dan betaalt u € 500,-
 • Als uit het principe-uitspraak een uitgebreide vervolgprocedure (projectafwijkingsbesluit, wijzigings- of bestemmingsplanprocedure) zou volgen dan betaalt u  € 2.394,25.

Als u twijfelt over welk tarief van toepassing is op een plan dan kunt u contact met ons opnemen.
Voorbeelden van diverse soorten principeverzoeken met bijbehorende legestarieven.

Voorwaarden woningbouw

Verzoeken voor het bouwen van een ruimte-voor-ruimte woning zijn gemaximeerd op 1 per initiatief.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0412-45 88 88.