Afwijken van bestemmingsplan

Heeft u plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan is het verstandig om vooraf bij de gemeente een principeverzoek in te dienen. Dit is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen voordat u een dure en lange procedure start. Een principeverzoek is een eerste toetsing of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

Krijgt u een positief advies op uw principeverzoek? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken. In het principebesluit staat welke procedure u kunt volgen. Dit kan een wijzigingsplan zijn, een bestemmingsplan en/of (later) een aanvraag omgevingsvergunning. Houd er rekening mee dat deze procedures tussen de 6 maanden en een jaar kunnen duren.

Een principeverzoek indienen

U dient een principeverzoek in bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt hiervoor een een mail sturen naar gemeente@bernheze.org of een brief naar Gemeente Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Daar staat in:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/ of e-mailadres zodat wij contact met u op kunnen nemen
  • dat u een principeverzoek in wilt dienen
  • waarvoor u een principeverzoek indient: omschrijving bouwplan en/ of activiteiten
  • de locatie waar u wilt gaan bouwen: situatieschets/ plattegrond
  • overige informatie voor zover van toepassing, bijvoorbeeld: tijdsduur/frequentie van activiteit(en), aantal bezoekers/klanten (groepsgrootte), frequentie en tijden van leveringen, beschikbare parkeerplaatsen, benodigde inrichting/ apparaten.

Prijs

Wij hanteren twee typen principeverzoeken:

  • Een enkelvoudige beoordeling (toetsing aan bestaand beleid). Kosten € 500,-
  • Een meervoudige beoordeling (toetsing aan deelaspecten stedenbouw, milieu, parkeren et cetera). Kosten € 996,- .

Bezwaar

Een principeverzoek is geen formeel besluit. U kunt hier dan ook geen bezwaar tegen maken. Ook kunt u aan het besluit geen rechten ontlenen bij een eventuele vervolgprocedure (bijvoorbeeld bij een wijziging bestemmingsplan en/of bestemmingsplanprocedure).

Geldigheidsduur reactie op uw principeverzoek

De schriftelijke reactie op uw principeverzoek wordt gebaseerd op de op dat moment geldende regelgeving en/of op dat moment geldend beleid. Daarom kan een positieve reactie op uw principeverzoek na verloop van tijd weer wijzigen. De positieve reactie op uw principeverzoek is geldig tot maximaal zes maanden na verzenddatum van de brief.

Aanvraag omgevingsvergunning / herziening of wijziging van het bestemmingsplan

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen of een verzoek doen tot herziening/wijziging van een bestemmingsplan? Doe dit dan binnen zes maanden na verzending van de schriftelijke reactie op uw principeverzoek. Binnen deze termijn moet u een formele en complete aanvraag (of verzoek) bij ons hebben ingediend.

Voor het opstarten van een bestemmingsplanprocedure geldt dat er binnen een half jaar een concept van het bestemmingsplan bij de gemeente moet zijn ingediend.

Bij het indienen van een formele aanvraag (of verzoek) betaalt u leges. De leges van het principeverzoek worden bij een positieve uitspraak in mindering gebracht op de leges van de vervolgprocedure.

Voorwaarden woningbouw

Verzoeken voor het bouwen van een woning voor particuliere vrije kavels en/of vrijstaande woningen zijn gemaximeerd op 1 per initiatief, met uitzondering van seniorenwoningen.

Afspraak maken