Voorbeelden principeverzoeken

Voorbeelden principeverzoeken planologisch afwijken van bestemmingsplan of beheersverordening. Dit betreffen verzoeken die niet passend zijn binnen het huidige bestemmingsplan.

Deze lijst is niet volledig.

Principeverzoeken met een reguliere vervolgprocedure

Kosten: €  500,-

 • Bouw bijbehorende bouwwerken:
  Voorbeelden: Garage, aanbouw woning, carport. Gebruik van bestaande bouwwerken voor een andere functie binnen de bebouwde kom.
 • Gebruik van bestaande bouwwerken voor een logiesfunctie voor werknemers of opvang van asielzoekers buiten de bebouwde kom.
 • Een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor een periode van ten hoogste 10 jaar.
 • Afwijkingen van bestemmingsplan mits deze staan aangegeven in de afwijkingsregels van het betreffende bestemmingsplan (een zogenaamde binnenplanse afwijking)

Principeverzoeken met een uitgebreide vervolgprocedure

Kosten:  €  2.394,25,-

 • Bouw woning(en) buiten een daarvoor aangewezen bestemming of bouwvlak
 • Bouw overige hoofdgebouwen (bedrijfsgebouwen, maatschappelijke gebouwen etc.) buiten een daarvoor aangewezen bestemming of bouwvlak
 • Bouw van bouwwerken zoals windmolens (hoger dan 10 meter)
 • Wijziging bouwvlak ten behoeve van agrarische bedrijvigheid in het buitengebied.
 • Wijziging van functies, bijvoorbeeld omschakeling naar wonen bij de sanering van een agrarisch bedrijf