CTB regeling

Vanuit het Rijk is extra geld beschikbaar gesteld voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Maakt u extra kosten voor de controle van het CTB, dan kunt u die kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij de gemeente. Dit geldt voor de volgende sectoren:

 • evenementenbranche
 • horeca
 • sportverenigingen
 • culturele instellingen.

Hoogte subsidie

De gemeente Bernheze heeft €120.000,- gereserveerd voor de ondersteuningsgelden CTB.
Als het totaal van de aanvragen boven het beschikbare budget uitkomt zal er naar rato van het beschikbare budget worden uitbetaald. Dit betekent dat u mogelijk een lager bedrag krijgt dan u heeft aangevraagd. Dit is pas bekend als de aanvraagtermijn gesloten is.

Aanvraag over de periode

De aanvraag is mogelijk over de periode van 25 januari tot 26 maart 2022. Bij de criteria leest u over welke periode u een vergoeding kunt aanvragen.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 11 april tot 30 april 2022.

Criteria:

Aanvragen moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • Aanvragen die na deze datum binnenkomen of aanvragen die na deze datum niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.
 • U was CTB plichtig. Bijvoorbeeld: commerciële horeca, buurthuizen, verenigingsgebouwen, sportkantines, sportscholen, culturele gelegenheden en vergunning plichtige evenementen);
 • Verstrekking van de vergoeding vindt plaats op basis van een volledig ingevuld aanvraagformulier via de website inclusief complete en correcte (op juiste naam gestelde) facturen, loonstroken ect;
 • Kosten die samenhangen met de ondersteuning om coronatoegangsbewijzen te controleren kunnen worden vergoed;
 • Horeca, sportverenigingen en culture sector heeft de mogelijkheid om in totaal maximaal 4,6 weken (25 januari tot 25 februari 2022) uit de gehele aanvraagperiode, ondersteuningsgelden aan te vragen;
 • De evenementenbranche heeft de mogelijkheid om in totaal 8,9 weken (25 januari tot 26 maart 2022) uit de gehele aanvraagperiode, ondersteuningsgelden aan te vragen.
 • U dient de aanvraag  eenmalig en gebundeld in;
 • Uit de aanvraag moet blijken dat de aangevraagde ondersteuningsgelden daadwerkelijk ingezet zijn om de controle op CTB vorm te geven. Voeg facturen, loonstroken en/of berekeningen toe van de gemaakte kosten. Hierop worden controles uitgevoerd;
 • Kosten die per kas zijn betaald, komen niet voor vergoeding in aanmerking; Zelfgemaakte facturen/Excel bestanden/kasboekregistraties door de onderneming/vereniging die de aanvraag doet, worden niet geaccepteerd.
 • Kosten die gemaakt zijn, dienen aannemelijk te zijn en te verantwoorden via bewijsstukken;
 • Alle communicatie over de aanvraag verloopt digitaal. Check daarom regelmatig uw mailbox.

Bijlagen die u aanlevert ter verantwoording zijn:

 1. Kopie bankafschrift of bankpas waarop u de subsidie controle CTB wilt ontvangen. Rekeningnummer en tenaamstelling moeten duidelijk zichtbaar zijn.
 2. Facturen als u een vergoeding aanvraagt voor:
  • kosten externe inhuur, eventuele werving, administratie etc. en/of
  • kosten voor hulpmiddelen en materialen die de controle van coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.
 3. Loonstroken en rekentool (de rekentool vindt u onderin het aanvraagformulier) als u een vergoeding aanvraagt voor:
  • verschuldigde loonkosten inhuur personeel
  • verschuldigd vakantiegeld, pensioenafdrachten, sociale zekerheidslasten in relatie tot inhuur personeel

Hoe dient u een aanvraag in

U vult het aanvraagformulier (XLSX, 14.8 kB) volledig in, voegt de bewijstukken bij en stuurt het in een email naar aanpakcorona@bernheze.org met als onderwerp “aanvraag CTB gelden en de naam van uw organisatie, bedrijf of vereniging”. De ontvangstdatum van de e-mail geldt voor de gemeente als startdatum van de aanvraag.

In het aanvraagformulier dient u alle gegevens van de onderneming in te vullen. Om het u en ons zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben wij een aanvraagformulier gebouwd, waarin de rekentool is opgenomen. U dient het formulier bij ons in via bovengenoemde emailadres.
Let op dat u een afschrift stuurt van uw bankrekening, niet ouder dan 1 maand, en de facturen of loonstroken die het aangevraagde bedrag verantwoorden.

Let op in de rekentool van de horeca, sportverenigingen, evenementen en culture sector, wordt de inhuur op payroll constructie gelijk gesteld aan de loonkosten van personeel dat in dienst is.
De vergoeding ziet toe op het aantal CBT-controles versus het aantal gasten. U kunt bij loonkosten gewoon het bruto uurloon noteren dat ook te lezen is op de loonstroken, u moet geen gemiddelde berekenen. Wij hebben de rekentool al grotendeels voor u ingevuld.

Kosten die in aanmerking

 • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 • verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;
 • in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren; indien u in de eerste fase hiervan geen gebruik heeft gemaakt.
 • verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Kosten worden vergoed inclusief de betaalde BTW.

Kosten die niet in aanmerking komen zijn

 • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 1 januari 2022 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten);
 • kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt. Denk hierbij aan TONK of andere regelingen die in het kader van corona zijn uitgegeven.
 • kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds. U dient declaraties in inclusief betaalde btw wanneer u deze niet kunt declareren bij de belastingdienst.

Beoordeling

Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de hierboven genoemde ingediende kosten en/of u zich heeft gehouden aan de factoren die van belang zijn voor toekenning.

Toekenning

Na de beoordeling laten wij u weten in hoeverre wij uw aanvraag toekennen. De hoogte van het bedrag wordt gebaseerd op de hoeveelheid aanvragen. De ondersteuningsgelden worden naar rato uitgekeerd.

 • De toekenning vindt plaats na 15 mei 2022.
 • Uit de toekenning blijkt welk bedrag toegekend wordt;
 • Wanneer de declaratie overeenstemt met de toekenning, ontvangt u het bedrag op de opgegeven rekening.
 • Factoren die van belang zijn voor toekenning zijn:
  • of u de aangevraagde gelden inzet voor controle op CTB;
  • of de kosten hiervan passen binnen het kader van de regeling;
  • of de kosten hiervan in voldoende mate onderbouwd en redelijk zijn;
  • of toekenning van de aanvraag niet leidt tot een ongelijke verdeling van het beschikbare budget.

Hebt u vragen?

Stuur een e-mail naar aanpakcorona@bernheze.org.