CTB regeling

Alle gemeenten in Nederland krijgen geld van het kabinet om horeca, ondernemingen, organisaties en verenigingen te helpen bij de controle van coronatoegangsbewijs (CTB) en identiteitsbewijzen. Daarvoor 45 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld onder de Veiligheidsregio’s en is afgestemd op het aantal inwoners dat er woont. De aanvraag is mogelijk over de periode van 22 september tot 31 december. De aanvraag kan van 31 december 2021 tot en met 12 januari 2022 worden ingediend.

Waarvoor is geld beschikbaar?

Horeca, bioscopen, restaurants, sportkantines, gemeenschapshuizen, evenementen en niet essentiële winkels: op deze plekken is sinds 25 september controle van CTB en identiteitsbewijs verplicht. Op de site van Rijksoverheid staat een overzicht van gelegenheden waar CTB verplicht is

Voor de uitvoering van de controleplicht is extra inzet van personeel nodig. Om de naleving van de controleplicht te bevorderen is vergoeding van deze kosten mogelijk. Deze bijdrage vergoedt de kosten van de extra inzet van werknemers en tijdelijke arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren. Ook kosten voor de aanschaf van voorzieningen om controle mogelijk te maken worden vergoed.

Hoe hoog is de bijdrage die u aan kunt vragen?

Het Rijk heeft 45 miljoen aan ondersteuningsgelden beschikbaar gesteld wat verdeeld wordt over alle gemeenten. De gemeente streeft naar een eerlijke verdeling van de gelden. Dit betekent dat we na de sluitingsdatum op 12 januari 2022 bekijken, welke en hoeveel aanvragen er zijn. Deze worden naar rato toegekend, als zij voldoen aan de voorwaarden.

Voorwaarden 

 • U bent CTB plichtig. (zie overzicht op Rijksoverheid met  gelegenheden waar CTB verplicht is. (Bijvoorbeeld: commerciële horeca, buurthuizen, verenigingsgebouwen, sportkantines, sportscholen, culturele gelegenheden en vergunning plichtige evenementen);
 • Kosten die samenhangen met de ondersteuning om coronatoegangsbewijzen te controleren kunnen worden vergoed;
 • U heeft de mogelijkheid om over de gehele periode (22 september tot en met 31 december 2021) ondersteuningsgelden aan te vragen;
 • De aanvraag kan van 31 december 2021 tot en met 12 januari 2022 worden ingediend;
 • Als u meerdere aanvragen voor verschillende momenten in de periode indient dan doet u dat eenmalig en gebundeld;
 • Uit de aanvraag moet blijken dat de aangevraagde ondersteuningsgelden daadwerkelijk ingezet worden om de controle op CTB vorm te geven. Hierop worden controles uitgevoerd;
 • Uit de aanvraag moet blijken dat de gevraagde ondersteuningsgelden daadwerkelijk zijn ingezet. Voeg facturen, loonstroken en/of berekeningen toe van de gemaakte kosten.

Hoe dient u een aanvraag in

U vult het declaratieformulier en een van beide rekentools in. De rekentool Loonkosten is voor organisaties en bedrijven met personeel en de rekentool vrijwilligersbijdrage is voor verenigingen. Deze stuurt u samen met alle gevraagde bewijsstukken in één e-mail naar: aanpakcorona@bernheze.org met als onderwerp “aanvraag CTB gelden en de naam van uw organisatie, bedrijf of vereniging”. De ontvangstdatum van de e-mail geldt voor de gemeente als startdatum van de aanvraag.

Formulieren

Kosten die in aanmerking

 • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
 • verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;
 • in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 • verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Kosten worden vergoed inclusief de betaalde BTW.

Kosten die niet in aanmerking komen zijn

 • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 22 september 2021 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten);
 • kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt. Denk hierbij aan TONK of andere regelingen die in het kader van corona zijn uitgegeven.
 • kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds. U dient declaraties in inclusief betaalde btw wanneer u deze niet kunt declareren bij de belastingdienst.

Beoordeling

U wordt beoordeeld op basis van de hierboven genoemde ingediende kosten en/of zich heeft gehouden aan de factoren die van belang zijn voor toekenning.

Toekenning

 • Na de beoordeling laten wij u weten in hoeverre wij uw aanvraag toekennen. De hoogte van het bedrag wordt gebaseerd op de hoeveelheid aanvragen. De ondersteuningsgelden worden naar rato uitgekeerd.
 • De toekenning vindt plaats na 12 januari 2022.
 • Uit de toekenning blijkt welk bedrag toegekend wordt;
 • Wanneer de declaratie overeenstemt met de toekenning, ontvangt u het bedrag op de opgegeven rekening.
 • Factoren die van belang zijn voor toekenning zijn:
  • of u de aangevraagde gelden inzet voor controle op CTB;
  • of de kosten hiervan passen binnen het kader van de regeling;
  • of de kosten hiervan in voldoende mate onderbouwd en redelijk zijn;
  • of toekenning van de aanvraag niet leidt tot een ongelijke verdeling van het beschikbare budget.

Hebt u vragen?

Stuur een e-mail naar aanpakcorona@bernheze.org.