Regeling stimuleringsgeld voor leefbaarheidsinitiatieven

Nieuwe, creatieve initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan de leefbaarheid in hun dorp of wijk, kunnen in aanmerking komen voor Stimuleringsgeld.

Voorwaarden regeling Stimuleringsgeld

In aanmerking voor Stimuleringsgeld komen initiatieven voor en door inwoners op basis van vrijwillige inzet, die bijdragen aan:

  • zorg voor elkaar in dorp of wijk
  • meedoen in je dorp of wijk
  • vergroten van het langer zelfstandig blijven (met elkaar) in dorp of wijk
  • leefbaarheid in dorp of wijk

Daarbij moet de focus liggen op initiatieven voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld eenzame mensen of mensen die minder makkelijk in de maatschappij meedoen. Het is een pré wanneer het initiatief samen met andere partijen tot stand is gekomen.

De regeling loopt tot eind 2021 (of eindigt eerder wanneer de hoogte van het totale subsidiebedrag is bereikt), waarna een evaluatieplaatsvindt. Toekenningen kunnen de termijn van de looptijd niet overschrijden. Eventuele structurele voortzetting bespreken wij in de evaluatie van de regeling.

Als uw initiatief Stimuleringsgeld ontvangt, is het mogelijk dat wij uw initiatief gebruiken voor PR-doeleinden. Door het indienen van uw initiatief geeft u hiervoor uw medewerking en goedkeuring.

Hoe kunt u een initiatief insturen?

Heeft u een idee voor een initiatief dat voldoet aan de voorwaarden? Dan hebben wij het volgende van u nodig:

  • uw naam, e-mailadres en telefoonnummer
  • een beschrijving van het initiatief, eventueel met relevant fotomateriaal
  • een begroting van de kosten

U kunt uw initiatief gedurende de hele looptijd van de regeling indienen. Uw beschrijving, voorzien van de benodigde gegevens en documenten kunt u insturen per e-mail op gemeente@bernheze.org onder vermelding van Stimuleringsgeld.

Hoe gaat het verder?

We streven naar een snelle besluitvorming en afwikkeling; aanvragen tot € 7.500 worden snel aan u teruggekoppeld. Aanvragen vanaf € 7.500 worden in het college van b&w behandeld.

Gehonoreerde initiatieven

Buurtverbinding

Buurtverbinding is een speciale ontmoetingsmarkt voor mensen in Nistelrode. Initiatiefnemer Wil van Mil: “Wij hebben dit initiatief opgezet om meer begrip te kweken voor de verschillende culturen die er bij ons in Nistelrode leven. Op de ontmoetingsmarkt presenteren onze inwoners initiatieven, eten of kleding uit hun eigen cultuur. We hopen dat er meer gezamenlijke activiteiten ontstaan als we elkaar op deze manier beter leren kennen.”