Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Het kabinet heeft 180 miljoen euro gereserveerd voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Deze saneringsregeling is vooral opgezet om belangrijke geurknelpunten op te lossen in gebieden met veel vee (‘veedichte gebieden’). Daarmee helpt de landelijke overheid varkenshouders die willen stoppen, dat op een verantwoorde manier te doen. De regeling wordt daarom ook wel ‘warme sanering varkenshouderijen’ genoemd.

De gemeente Bernheze ligt in een veedicht gebied. Dit betekent dat varkenshouders in onze gemeente mee kunnen doen aan de subsidieregeling. Van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 is het voor varkenshouders mogelijk zich aan te melden. De aanmelding na openstelling verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Als er meer varkenshouders mee willen doen dan er budget is, krijgen varkensbedrijven die de meeste geuroverlast veroorzaken voor omwonenden, voorrang. Deze overlast wordt uitgedrukt in een geurscore. Varkenshouders die meedoen aan de stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij zijn overigens uitgesloten van deelname. Die varkenshouderijen moeten namelijk per 1 januari 2020 al gestopt zijn.

Vergoeding

Als u als varkenshouder meedoet, ontvangt u een vergoeding voor het doorhalen van het varkensrecht en voor het waardeverlies van de stallen. U moet dan uw bedrijf binnen 8 maanden beëindigen, inclusief het afvoeren van vee en mest. Daarnaast moet u binnen 14 maanden alle stallen slopen. Als laatste moet u de bestemming laten wijzigen zodat er nooit meer een intensieve veehouderij kan ontstaan op die plek.

Gesprek

Net na de zomer hebben alle varkenshouders in de gemeente waarvan duidelijk is dat ze mogelijk in aanmerking kunnen komen, een brief van ons ontvangen over de regeling. Daarbij hebben wij ook gewezen op de mogelijkheid om met ons en een ZLTO-adviseur in gesprek te gaan als u overweegt om mee te doen. Een aantal varkenshouders heeft hiervan al gebruik gemaakt.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben over mogelijke deelname aan de subsidieregeling, dan kunt u -naast met uw eigen bedrijfsadviseur- contact opnemen met de gemeente Bernheze via gemeente@bernheze.org onder vermelding van ‘saneringsregeling varkenshouderij’. Indien nodig of als u dat wenst kan er een (vertrouwelijk) gesprek op uw bedrijf plaatsvinden.