De Erven fase 3 bouwkavel 8K02 voor een vrijstaande woning (Verkocht)

Tekening

Bouwkavel 8K02 (PDF, 54.1 kB) (vrijstaande woning)

Prijs inclusief BTW

€  235.720,10

Oppervlakte

± 506 m2

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels staan onder andere in het bestemmingsplan http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1721.BPWoningbDeErven-gu01.

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is artikel 6 woongebied van toepassing. De voorgevelrooilijn ligt op minimaal 4 meter en maximaal 6 meter van de voorerfgrens. De bouwdiepte van het hoofdgebouw is maximaal 15 meter. Daarnaast moet u rekening houden met een afstand van 3 meter tot beide zijdelingse perceelgrenzen voor vrijstaande woningen.

Bijgebouwen (aangebouwd en/of vrijstaand) bedragen maximaal 70 m2. Het perceel mag voor maximaal 50% bebouwd zijn. Deze kan geplaatst worden aan 1 zijde minimaal 4 meter achter de voorgevel. Aan de andere zijde blijft de zijgrens 3 meter vrij.

Eventueel kunnen vergunningsvrije regels toegepast worden. Dit kan van invloed zijn op de situering en oppervlakte van de vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen.

In verband met het aanwezige aannemersbedrijf moet u op deze kavel op de woning geluidwerende maatregelen treffen aan de voor- en zijgevels en de dakvlakken. De geluidwering bedraagt minimaal 30 dB(A). U moet dan denken aan extra isolatie van het dak en dikkere beglazing.

Goot- en nokhoogte

De woning heeft een maximale goothoogte van 7 meter en nokhoogte van 11 meter. Aangebouwde bijgebouwen hebben een maximale goothoogte van 3,25 meter en een dakhelling niet steiler dan het hoofdgebouw. Vrijstaande bijgebouwen hebben een maximale goothoogte van 3,25 meter en nokhoogte van 5,5 meter.

Welstandscriteria

In het beeldkwaliteitsplan staan regels die voor de nieuwbouwwijk De Erven gelden. Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de stedenbouwkundige opzet en de gewenste architectonische uitstraling. In de stedenbouwkundige opzet van De Erven wordt rekening gehouden met een brede laan met groenbermen en parallelwegen. De locatie van de bouwkavels sluiten aan bij de lanen in het buitengebied.

De kavel is gelegen in ‘De Lanen’ uit het beeldkwaliteitsplan. De woningen worden gebouwd met 1 of 2 bouwlagen met kap. De kapvorm is vrij. Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel maar gevarieerd. Raadpleeg hier het Beeldkwaliteitsplan De Erven (PDF, 2.4 MB).

Waterberging

Voor de bouwkavels geldt een bergingseis op particulier terrein van 20 mm per m2 verhard oppervlak. Het verhard oppervlak van een kavel wordt bepaald door het totaal van het dakoppervlak van de woningen en bijgebouwen te vermenigvuldigen met 1,5. Hiermee wordt ook de terreinverharding (bijvoorbeeld inritten) meegenomen.

Parkeren

Bij vrijstaande woningen moet u 2 parkeerplaatsen op het eigen (buiten)terrein realiseren. De eventuele garage telt niet mee als parkeerplaats.