Schaapsdijk Bouwkavel KT04 (Verkocht)

Tekening

Prijs

  • €  216.207,64 (inclusief btw)

Oppervlakte

  • ± 524 m2

Verkaveling

De totale kavelgrootte voor deze tweekapper ligt vast, maar binnen die oppervlakte is de grens flexibel. U kunt dus zelf met uw medebouwer bepalen welke oppervlakte ieder wil kopen. Het kan dus zijn dat de ene kavel van een tweekapper groter is dan de andere.

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels staan onder andere in het Bestemmingsplan Schaapsdijk, Loosbroek.

U moet samen met uw medebouwer een plan uitwerken in een omgevingsvergunning aanvraag. U kunt het schetsontwerp laten toetsen aan het bestemmingsplan in de vergunningencheck.

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is artikel 5 Wonen van toepassing. De voorgevelrooilijn ligt op minimaal 3 meter van de voorerfgrens. De bouwdiepte van het hoofdgebouw is maximaal 12 meter. Het hoofdgebouw is gelegen in het bouwvlak. Daarnaast moet u rekening houden met een afstand van 3 meter aan één zijde tot de zijdelingse perceelgrens voor twee-aaneengebouwde woningen.

Bijgebouwen (aangebouwd en/of vrijstaand) bedragen maximaal 60 m2. Het perceel mag voor maximaal 70% bebouwd zijn. Deze kan geplaatst worden minimaal 4 meter achter de voorgevel. Eventueel kunnen vergunningsvrije regels toegepast worden. Dit kan van invloed zijn op de situering en oppervlakte van de vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen.

Goot- en nokhoogte

De woning heeft een maximale goothoogte van 4 meter en nokhoogte van 10 meter. Aangebouwde bijgebouwen hebben een maximale goothoogte van 3,25 meter en een dakhelling niet steiler dan het hoofdgebouw. Vrijstaande bijgebouwen hebben een maximale goothoogte van 3,25 meter en nokhoogte van 5,5 meter.

Welstandscriteria

Er is geen beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Er vindt geen welstandstoets plaats.

Waterberging

Voor de bouwkavels geldt een bergingseis op particulier terrein van 20 mm per m2 verhard oppervlak. Het verhard oppervlak van een kavel wordt bepaald door het totaal van het dakoppervlak van de woningen en bijgebouwen te vermenigvuldigen met 1,5. Hiermee wordt ook de terreinverharding (bijvoorbeeld inritten) meegenomen.

Parkeren

Bij twee-aaneen woningen moet u 1 parkeerplaats op het eigen (buiten)terrein realiseren. De eventuele garage telt niet mee als parkeerplaats.