Schaapsdijk Bouwkavel KV05 (In Optie)

Tekening

Prijs

  • € 232.410,75 (inclusief btw)

Oppervlakte

  • ± 591 m2

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels staan onder andere in het Bestemmingsplan Schaapsdijk, Loosbroek.

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is artikel 5 Wonen van toepassing. De voorgevelrooilijn ligt op minimaal 3 meter van de voorerfgrens. De bouwdiepte van het hoofdgebouw is maximaal 12 meter. Het hoofdgebouw is gelegen in het bouwvlak. Daarnaast moet u rekening houden met een afstand van 3 meter tot beide zijdelingse perceelgrenzen voor vrijstaande woningen.

Bijgebouwen (aangebouwd en/of vrijstaand) bedragen maximaal 70 m2. Het perceel mag voor maximaal 50% bebouwd zijn. Deze kan geplaatst worden aan 1 zijde minimaal 4 meter achter de voorgevel. Aan de andere zijde blijft de zijgrens 3 meter vrij. Eventueel kunnen vergunningsvrije regels toegepast worden. Dit kan van invloed zijn op de situering en oppervlakte van de vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen.

Goot- en nokhoogte

De woning heeft een maximale goothoogte van 6 meter en nokhoogte van 10 meter. Aangebouwde bijgebouwen hebben een maximale goothoogte van 3,25 meter en een dakhelling niet steiler dan het hoofdgebouw. Vrijstaande bijgebouwen hebben een maximale goothoogte van 3,25 meter en nokhoogte van 5,5 meter.

Welstandscriteria

Er is geen beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Er vindt geen welstandstoets plaats.

Waterberging

Voor de bouwkavels geldt een bergingseis op particulier terrein van 20 mm per m2 verhard oppervlak. Het verhard oppervlak van een kavel wordt bepaald door het totaal van het dakoppervlak van de woningen en bijgebouwen te vermenigvuldigen met 1,5. Hiermee wordt ook de terreinverharding (bijvoorbeeld inritten) meegenomen.

Parkeren

Bij vrijstaande woningen moet u 2 parkeerplaatsen op het eigen (buiten)terrein realiseren. De eventuele garage telt niet mee als parkeerplaats.

Zone onbebouwd

Aan de achterzijde van het kavel ligt een drain in de grond met als functie ontwatering van het plangebied. Deze vervangt de sloot die daar heeft gelegen. Ter plaatse van de zone onbebouwd zijn geen bouwwerken toegestaan. Dit betekent dat u aan de achterzijde van het kavel geen erfafscheiding en geen tuinhuis, overkapping, berging of iets dergelijks kunt bouwen.

De gemeente zorgt voor een afscheiding tussen uw tuin en de bestaande tuinen van de bewoners Pastoor de Grootstraat.
Tevens mag u in de zone onbebouwd geen bomen planten. Lage struiken en beplanting zijn wel toegestaan.