Bergakkers bouwkavel K06 (in optie)

Prijs inclusief BTW

€ 215.107,75

Oppervlakte

± 547 m2

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels staan onder andere in het bestemmingsplan Bergakkers, Vorstenbosch.

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel:

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is artikel 6 Wonen van toepassing. De voorgevelrooilijn moet liggen op minimaal 4 tot 7 meter van de voorerfgrens. De bouwdiepte van het hoofdgebouw is maximaal 15 meter. Daarnaast moet u wel rekening houden met een afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelgrens voor de niet-aangebouwde zijde van de woning.

Goot- en nokhoogte

De goothoogte mag maximaal 6 meter zijn, de nokhoogte maximaal 10 meter.

Welstandscriteria

In het beeldkwaliteitsplan staan regels die voor de nieuwbouwwijk Bergakkers 3 gelden. Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de stedenbouwkundige opzet en de gewenste architectonische uitstraling. De stedenbouwkundige opzet van Bergakkers 3 is lichte bebouwing aan de rand met ruimt zicht op het landschap, slingerende wegen en, een ruime maar dorpse opzet met een centraal gelegen parkje.

Er worden 2 type beeldkwaliteitseisen omschreven. K06 is gelegen in ‘Wonen aan de dorpsrand’. De woningen moeten aansluiten bij het agrarisch landschap. Verschillende bouwstijlen mogen naast elkaar staan. Voorbeelden hiervan zijn een boerderijtype, een moderne villa of meer een traditionele woning. Een moderne interpretatie of vrije associatie mag. De woningen bestaan uit 1 of 2 bouwlagen en een kap is niet verplicht. De huizen zijn wel ingetogen qua massaliteit, materiaal- en kleurgebruik. Ze passen goed in het landschap. Lees meer in het beeldkwaliteitsplan. (PDF, 1.3 MB)

Waterberging

Voor alle bouwkavels geldt een bergingseis op particulier terrein van 20 mm per m2 verhard oppervlak. Het verhard oppervlak van een kavel wordt bepaald door het totaal van het dakoppervlak van de woningen en bijgebouwen te vermenigvuldigen met 1,5. Hiermee wordt ook de terreinverharding (bijvoorbeeld inritten) meegenomen.

Parkeren

Bij vrijstaande woningen moet u 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren.

Situatieschets (PDF, 52.2 kB)