Bergakkers bouwkavel K12 (in optie)

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels staan onder andere in het bestemmingsplan Bergakkers, Vorstenbosch.

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel:

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is artikel 6 Wonen van toepassing. De voorgevelrooilijn moet liggen op minimaal 3 meter van de voorerfgrens. De bouwdiepte van het hoofdgebouw is maximaal 12 meter. Daarnaast moet u wel rekening houden met een afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelgrens voor de niet-aangebouwde zijde van de woning.

Goot- en nokhoogte

De goothoogte mag maximaal 6 meter zijn, de nokhoogte maximaal 10 meter.

Welstandscriteria

In het beeldkwaliteitsplan staan regels die voor de nieuwbouwwijk Bergakkers 3 gelden. Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de stedenbouwkundige opzet en de gewenste architectonische uitstraling. De stedenbouwkundige opzet van Bergakkers 3 is lichte bebouwing aan de rand met ruimt zicht op het landschap, slingerende wegen en, een ruime maar dorpse opzet met een centraal gelegen parkje.
Er worden 2 type beeldkwaliteitseisen omschreven. K12 is gelegen in ‘Wonen in het binnengebied’. De voorkeur is hier een traditionele jaren-30 architectuur. De woningen bestaan uit maximaal 2 lagen met een kap. Ondanks de samenhang in bebouwings-beeld is er ruimte voor verbijzondering in de bebouwing, bijvoorbeeld in de dakrand of gevelversiering.  Onder voorwaarden is een andere dakvorm toegestaan. Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel en ingetogen. Lees meer over het beeldkwaliteitsplan (PDF, 1.3 MB). 

Waterberging

Voor alle bouwkavels geldt een bergingseis op particulier terrein van 20 mm per m2 verhard oppervlak. Het verhard oppervlak van een kavel wordt bepaald door het totaal van het dakoppervlak van de woningen en bijgebouwen te vermenigvuldigen met 1,5. Hiermee wordt ook de terreinverharding (bijvoorbeeld inritten) meegenomen.

Parkeren

Bij vrijstaande woningen moet u 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren.

Situatieschets (PDF, 52.0 kB)