De Erven fase 2 bouwkavel 23K05

Oppervlakte

± 520 m2

Prijs

€ 226.512,00

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels staan onder andere in het bestemmingsplan

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel:

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is artikel 6 woongebied van toepassing. De voorgevelrooilijn moet liggen op minimaal 4 meter en maximaal 6 meter van de voorerfgrens. De bouwdiepte van het hoofdgebouw is maximaal 15 meter. Daarnaast moet u rekening houden met een afstand van 3 meter tot beide zijdelingse perceelgrenzen voor vrijstaande woningen.

Goot- en nokhoogte

De goothoogte mag maximaal 7 meter zijn, de nokhoogte maximaal 11 meter.

Welstandscriteria

In het beeldkwaliteitsplan (PDF, 2.4 MB)staan regels die voor de nieuwbouwwijk De Erven gelden. Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de stedenbouwkundige opzet en de gewenste architectonische uitstraling. In de stedenbouwkundige opzet van De Erven wordt rekening gehouden met een brede laan met groenbermen en parallelwegen. De locatie van de bouwkavels sluiten aan bij de lanen in het buitengebied.
De kavel is gelegen in ‘De Lanen’ uit het beeldkwaliteitsplan. De woningen worden gebouwd met 1 of 2 bouwlagen met kap. De kapvorm is vrij. Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel maar gevarieerd. 

Waterberging

Voor de bouwkavels gelegen aan de Zoggelsestraat geldt een bergingseis op particulier terrein van 60 mm per m2 verhard oppervlak. Het verhard oppervlak van een kavel wordt bepaald door het totaal van het dakoppervlak van de woningen en bijgebouwen te vermenigvuldigen met 1,5. Hiermee wordt ook de terreinverharding (bijvoorbeeld inritten) meegenomen.

Parkeren

Bij vrijstaande woningen moet u 2 parkeerplaatsen op het eigen (buiten)terrein realiseren. De eventuele garage telt niet mee als parkeerplaats.

Inrit

De inrit voor deze kavel kan aan de oost- of westzijde van de woning aangelegd worden door de aanwezigheid van de eik in de berm. Voor de aanleg van de inrit moet u gebruik maken van een grondzuigwagen en zand afzuigen tot 1,00 m-mv ter plaatse van de kroonprojectie van de eik. Op de plek past u bomengranulaat toe als stevige fundatie voor de inrit. Het werk wordt uitgevoerd onder toezicht van een European Tree Technician.
Ook mag u in een gedeelte van de voortuin geen gesloten verharding of hemelwateropvang maken.

Bouwwerkzaamheden

Vanaf start bouw tot oplevering woning moeten de eiken in de wegberm beschermd worden door het toepassen van de volgende maatregelen:

  • Toepassen stamommanteling van de bomen in de berm
  • De onverharde bermen afschermen met oranje afzetgaas en/of bouwhekken
  • Indien parkeren van (bouw)verkeer in de wegberm nodig is kan dit enkel op rijplaten

Situatieschets (PDF, 47.9 kB)