De Erven fase 2 bouwkavel 25K02

Prijs inclusief BTW

€ 189.522,30

Oppervlakte

± 454 m2

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels staan onder andere in het bestemmingsplan 

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel:

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is artikel 6 woongebied van toepassing. De voorgevelrooilijn moet liggen op minimaal 4 meter en maximaal 6 meter van de voorerfgrens. De bouw-diepte van het hoofdgebouw is maximaal 15 meter. Daarnaast moet u rekening houden met een afstand van 3 meter tot beide zijdelingse perceelgrenzen voor vrijstaande woningen.
In verband met het aanwezige aannemersbedrijf moet u op deze kavel op de woning geluidwerende maatregelen treffen aan de voor- en zijgevels en de dakvlakken. De geluidwering bedraagt minimaal 26 dB(A). U moet dan denken aan extra isolatie van het dak en dikkere beglazing.

Goot- en nokhoogte

De goothoogte mag maximaal 7 meter zijn, de nokhoogte maximaal 11 meter.

Welstandscriteria

In het beeldkwaliteitsplan (PDF, 2.4 MB) staan regels die voor de nieuwbouwwijk De Erven gelden. Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de stedenbouwkundige opzet en de gewenste architectonische uitstraling. In de stedenbouwkundige opzet van De Erven wordt rekening gehouden met een brede laan met groenbermen en parallelwegen. De locatie van de bouwkavels sluiten aan bij de lanen in het buitengebied.
De kavel is gelegen in ‘De Lanen’ uit het beeldkwaliteitsplan. De woningen worden gebouwd met 1 of 2 bouwlagen met kap. De kapvorm is vrij. Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel maar gevarieerd.

Waterberging

Voor de bouwkavels gelegen aan de Van Grunsven-erf geldt een bergingseis op particulier terrein van 20 mm per m2 verhard oppervlak. Het verhard oppervlak van een kavel wordt bepaald door het totaal van het dakoppervlak van de woningen en bijgebouwen te vermenigvuldigen met 1,5. Hiermee wordt ook de terreinverharding (bijvoorbeeld inritten) meegenomen.

Parkeren

Bij vrijstaande woningen moet u 2 parkeerplaatsen op het eigen (buiten)terrein realiseren. De eventuele garage telt niet mee als parkeerplaats.

Inrit

De inrit voor deze kavel kan aan de zuidzijde van de woning aangelegd worden door de aanwezigheid van de eiken in de berm. Eventueel mag de inrit ook op de Zoggelsestraat uitkomen aan de noordwestzijde van de kavel. Ook mag u in een gedeelte van de zijtuin (aan de noordoostzijde) geen gesloten verharding of hemelwateropvang maken. Hemelwateropvang kunt u maken onder de inrit.

Situatieschets (PDF, 46.9 kB)