Telefoonstoring 09-07-2019

Er is een storing met ons telefoonnummer 14 0412. Als u ons wilt bellen, gebruik dan het telefoonnummer 0412 - 45 88 88. Deze melding verdwijnt als de storing is opgelost. Onze excuses voor het ongemak.

De Erven bouwkavel 22K02 (in optie)

Prijs inclusief btw

€ 196.020,-

Oppervlakte

± 600 m2

Regels bestemmingsplan en welstandscriteria

Als u een huis wilt bouwen, moet u zich aan een aantal regels houden. Deze regels staan onder andere in

Enkele regels die gelden voor deze bouwkavel:

Bouwvlak in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is artikel 6 woongebied van toepassing. De voorgevelrooilijn moet liggen op minimaal 12 meter en maximaal 15 meter van de voorerfgrens. De bouwdiepte van het hoofdgebouw is maximaal 15 meter. Daarbij moet u wel rekening houden met een afstand van 3 meter tot de zijdelingse perceelgrenzen voor vrijstaande woningen.

In verband met het aanwezig aannemersbedrijf moet u op deze kavel geluidwerende maatregelen treffen aan de voor- en zijgevels en de dakvlakken van de hoofdbouw met de eventuele uitbouwen. De geluidwering bedraagt minimaal 26 dB(A). U moet denken aan extra isolatie van het dak en dikkere beglazing.

Goot- en nokhoogte

De goothoogte mag maximaal 7 meter zijn, de nokhoogte maximaal 11 meter.

Welstandscriteria

In het beeldkwaliteitplan (PDF, 2.4 MB)staan regels die voor de nieuwbouwwijk De Erven gelden. Het beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de stedenbouwkundige opzet en de gewenste architectonische uitstraling. In de stedenbouwkundige opzet van De Erven wordt rekening gehouden met een brede laan met groenbermen en parallelwegen. De locatie van de bouwkavels sluiten aan bij de lanen in het buitengebied.

De woningen worden gebouwd met 1 of 2 bouwlagen met kap. De kapvorm is vrij. Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel maar gevarieerd.

Waterberging

Voor alle bouwkavels geldt een bergingseis op particulier terrein van 20 mm per m2 verhard oppervlak. Het verhard oppervlak van een kavel wordt bepaald door het totaal van het dakoppervlak van de woningen en bijgebouwen te vermenigvuldigen met 1,5. Hiermee wordt ook de terreinverharding (bijvoorbeeld inritten) meegenomen.

Parkeren

Bij vrijstaande woningen moet u 2 parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren.

Download de situatieschets (PDF, 58.9 kB)