Nieuw bomenbeleid gemeente Bernheze

Woensdag 6 september 2017

Hoe de gemeente omgaat met haar eigen bomen, maar ook hoe zij bomen van anderen beschermt, ligt vast in een bomenbeleidsplan. Bernheze heeft een nieuw bomenbeleidsplan. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor u?

Bomenlijst blijft

De gemeente wil zich niet onnodig bemoeien met andermans groen, maar wel zorgen dat de meest waardevolle bomen behouden blijven. Daarom blijft de gemeente werken met een bomenlijst (PDF, 129.0 kB). We noemen deze de Lijst Monumentale en Toekomstbomen. Daarop staan de bomen die de gemeente belangrijk vindt en goed wil beschermen. Op die lijst kunnen zowel gemeentelijke als particuliere bomen voorkomen. Als u zo’n boom wilt kappen, hebt u een ontheffing of vergunning nodig die u via www.omgevingsloket.nl kunt aanvragen. Particulieren die een ‘monumentale of toekomstboom’ bezitten kunnen een bijdrage ontvangen in de onderhoudskosten. In 2018 wordt deze lijst herzien en gaat de bijdrageregeling in.

Veel bomen vergunningvrij

Wilt u een boom binnen de bebouwde kom kappen? Dan is het checken van de Bomenlijst meestal voldoende. Staat uw boom niet op de lijst? Dan mag u deze kappen zonder vergunning. Staat een boom in het buitengebied? Dan kunnen ook andere regels gelden. In die gevallen is het slim om contact te zoeken met de gemeente voordat u bomen gaat kappen. In alle gevallen geldt dat u eerst moet nakijken of u met de kap van de boom geen beschermde soorten zoals vogels of vleermuizen verstoort, verjaagt of doodt. De Wet natuurbescherming verbiedt dat namelijk. 

Groene structuur

Een aantal lanen, rijen, parken en plantsoenen is extra belangrijk voor het groene gezicht van de gemeente. Tezamen vormen ze de groene structuur die de gemeente dooradert. Daardoor kan iedereen genieten van groen en heeft ook de natuur overal een plek. De gemeente vindt het belangrijk dat die groene structuur uitblinkt in kwaliteit. Dat kan door grote bomen, veel bomen, andersoortig groen óf bijzondere soorten. De gemeente gaat zorgvuldig om met bomen in die structuren en eist een vergunning als er moet worden gekapt.

Meer flexibiliteit

Met de gemeentelijke bomen die niet op de lijst of in de groene structuur voorkomen, gaat de gemeente wat flexibeler om dan eerder. Voor de kap van deze bomen is bijvoorbeeld geen vergunning meer nodig. De bomen zijn daarmee niet vogelvrij! Als iemand een klacht heeft over gemeentelijke bomen, beoordeelt de gemeente die klacht zorgvuldig. U hoeft dus niet bang te zijn voor kaalslag. Als het college een klacht heeft afgewezen, dan kan het nog een keer over dat besluit nadenken als blijkt dat er heel veel mensen in een straat dezelfde klacht hebben. Voor ernstige probleemlocaties heeft de gemeente een bedrag beschikbaar zodat we aan een oplossing kunnen werken.  

Bomen vroeg in beeld

Bij ontwikkelingen zoals woningbouw, reconstructies en renovaties zorgt de gemeente voor nieuwe bomen in goede groeiplaatsen. Bij de soortkeuze letten wij erop dat de bomen er in zo veel mogelijk seizoenen aantrekkelijk uit zien en dat ze voor de natuur ook wat te bieden hebben. Soms staan bomen gewoon ‘in de weg ’ en moeten ze weg om een ontwikkeling mogelijk te maken. Maar soms zijn ze ook van grote waarde en ontwerpen we om de boom heen. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat bomen bij nieuwe plannen al vroeg in beeld zijn.

Meer snoeien

Om bomen gezond en veilig te houden is deskundig onderhoud nodig. De gemeente zet haar onderhoudsprogramma voort maar gaat in de komende jaren wel extra snoeien.

Eerste stap

Dit bomenbeleidsplan is nog maar de eerste stap. De gemeente gaat de komende tijd meer zaken ontwikkelen en regelen om de omgang met bomen te verbeteren. Daar hoort u later meer over. Hebt u eerder al vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de gemeente Bernheze via telefoonnummer 14 0412.

Meer nieuws