Gemeenteraad Bernheze stemt in met zonnepark Achterste Groes

Dinsdag 31 juli 2018

De gemeenteraad van Bernheze heeft op 5 juli ingestemd met de komst van een zonnepark Achterste Groes in Heesch. Het betreft een zonnepark van circa 10 ha, met 21.000 zonnepanelen. Het zonnepark wordt naar verwachting in 2019 gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft meerdere varianten afgewogen. Het voorstel omvat ook een robuuste groene buffer aan de noordoostkant en aan de westkant. Hierdoor wordt het zonnepark aan het zicht onttrokken. In het gebied worden sloten aangelegd en verbreed. Het ontwerp draagt bij aan de landschappelijke inpassing van het toekomstige bedrijventerrein Heesch West.

Het zonnepark is een initiatief van de regionale samenwerking Heesch West. Hierin werken de gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch samen. Met dit besluit van de gemeenteraad van Bernheze wordt de regionale samenwerking in staat gesteld het zonnepark te realiseren. Het is een belangrijk eerste resultaat voor de realisatie van de duurzaamheidsambities die Heesch West nastreeft.

Vervolg

Heesch West vraagt nu een omgevingsvergunning aan. Het college van Bernheze neemt na het zomerreces een ontwerpbesluit over de vergunningaanvraag. De gemeente Bernheze publiceert dit op de gemeentepagina’s, in DeMooiBernhezeKrant en op www.officielebekendmakingen.nl. Vervolgens wordt deze ter inzage gelegd en kunnen in deze periode van zes weken zienswijzen worden ingediend.

Omgevingsparticipatie

In de zomer van 2017 is een eerste voorstel voor het zonnepark gepresenteerd. Sindsdien heeft Heesch West meerdere keren met  omwonenden gesproken over inrichtingsvarianten en over hoe het zonnepark zo goed mogelijk in het landschap kan worden inpast. Dit heeft geleid tot zes varianten. Tijdens het besluitvormingsproces is door omwonenden nog een zevende variant toegevoegd. Het is helaas niet gelukt om tot een algemeen gedragen oplossing die haalbaar is te komen. Een bredere meerderheid van gemeenteraad Bernheze heeft geconstateerd dat het participatietraject met de omgeving zorgvuldig is uitgevoerd, dat het belangrijk is om als gemeente en ook als regionale samenwerking actief invulling te geven aan de energietransitie en heeft goedkeuring gegeven op het voorliggende voorstel. 

Naast omwonenden die zorgen hebben over de plannen zijn er bewonersgroepen die belangstelling hebben om deel te nemen in het zonnepark en zo gebruik te maken van de lokale energie die straks wordt opgewekt. Heesch West wil de omgeving hiervoor maximaal de ruimte bieden door een samenwerking met de drie lokale energiecoöperaties: BECO uit Bernheze, Energie coöperatie Oss en EC073 uit ’s-Hertogenbosch De capaciteit is te vergelijken met het elektriciteitsverbruik van circa 1.700 huishoudens. Met de opgewekte energie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de energietransitie.

Meer nieuws