Inloopbijeenkomst Heesch West

Dinsdag 4 juni 2019

Op woensdag 19 juni is er van 18.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over het plan in Gezondheidscentrum aan de Cereslaan in Heesch (voormalig Rabobank kantoor).

U kunt tijdens de inloopavond van 19 juni op ieder gewenst moment tussen 18.00 en 21.00 uur binnenlopen. We richten informatiepunten in over thema’s als de geplande windturbines en zonnepark. En ook over de verkaveling, de te verwachten bedrijvigheid en de verkeersafwikkeling. Er zijn medewerkers van de 3 gemeenten aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Regionaal bedrijventerrein

Zoals u misschien weet gaat de ontwikkeling van regionaal bedrijventerrein Heesch West een volgende fase in. Het gaat om een bedrijventerrein van in totaal maximaal 80 ha netto uitgeefbare kavels. In de 1e fase gaat het om 50 ha netto uitgeefbare kavels. Door vraaggericht te ontwikkelen is er in een 2e fase 30 ha netto uitgeefbare kavels. In dit plan zijn onder andere 3 windturbines en een drijvend zonnepark van 10 hectare opgenomen.

Wat kunt u inzien?

De gevolgen van het plan voor de omgeving en het milieu staan in een milieueffectrapportage (m.e.r.). Dit rapport is samen met het voorontwerp bestemmingsplan (VOBP) van bedrijventerrein Heesch West en het voorontwerp bestemmingsplan facetplan geluidszone
Heesch West klaar voor inspraak.

De stukken liggen ter inzage van 11 juni tot 13 augustus 2019. De documenten zijn in te zien in de gemeentehuizen van de gemeenten Bernheze, Oss en ’s-Hertogenbosch. Digitaal zijn deze te vinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, IDN-codes: NL.IMRO.1721.BPBedrHeeschwest-VO01 en NL.IMRO.1721.FPGeluidHeeschwest-VO01. Tot 13 augustus kunt u uw reactie geven.

Inspraakreactie

Het bestemmingsplan Heesch West is door 3 gemeenten samen opgesteld. En daarna gesplitst in 2 aparte bestemmingsplannen. Dit komt omdat de gronden van het plan liggen in de gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente Bernheze. De gronden van het bestemmingsplan Facetplan geluidszone Heesch West liggen in drie gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss. Daarom zijn daar drie aparte bestemmingsplannen voor opgesteld.

Wilt u reageren op deze plannen?

Gedurende de termijn van inzage kan iedereen op de bestemmingsplannen en de bijlagen reageren door het indienen van een inspraakreactie. De inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Als u uw inspraakreactie mondeling wilt geven, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0412 of via de mail gemeente@bernheze.org.

Meer informatie?

Meer informatie over het bedrijventerrein is te vinden op www.heeschwest.nl. U kunt u hier ook aanmelden voor een nieuwsbrief.

Meer nieuws