Begroting 2020 Bernheze: op naar een eigentijdse, sociale en duurzame gemeente

Vrijdag 20 september 2019

Het college van Bernheze heeft de begroting voor 2020 (PDF, 10.6 MB) vastgesteld. We gaan door op de ingezette weg vanuit het bestuursprogramma 2018-2022 en werken verder aan een eigentijds, sociaal en duurzaam Bernheze.

In 2018 zijn we energiek begonnen aan een nieuwe bestuursperiode. Met het Bestuursprogramma 2018-2022 ‘Samen voor Bernheze’ (PDF, 367.7 kB)bouwen we voort ‘op de schouders’ van onze voorgangers. En we voegen toe. We streven ernaar een nog meer eigentijdse, sociale en duurzame gemeente te worden, met oog voor iedereen. Daarbij willen we wendbaar blijven om in te kunnen spelen op de actualiteiten. En we willen er samen onze schouders onder zetten. Samen met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Samen in de regio en vooral samen met de raad. Het begrotingsjaar 2020 is zo’n beetje halverwege deze bestuursperiode. We zijn hard en met veel energie aan het werk. Het is van groot belang dat we daarbij in verbinding zijn en blijven; het goede gesprek blijven voeren.

In de begroting is te lezen waar de inkomsten van de gemeente vandaan komen en waar de gemeente het komende jaar geld aan gaat uitgeven. Bekijk ook de infographic (PDF, 894.8 kB) voor de begroting in één oogopslag.

Reageren op de begroting 2020?

De raad behandelt de begroting op donderdag 7 november tijdens de gemeenteraadsvergadering. Wilt u een reactie geven op de begroting? Dan kunt u dit doen tijdens de commissieavonden op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 oktober a.s. Deze vinden plaats vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid tot inspreken, dan moet u zich vooraf aanmelden bij de griffie@bernheze.org. U kunt ook tijdens kantoortijden bellen met 0412-45 88 88.

De begroting in een notendop

Inkomsten; waar komt het geld van de gemeente vandaan?
Inkomsten € 77,8 miljoen
Lokale belastingen en heffingen € 14,5 miljoen
Inkomsten van het Rijk € 44,8 miljoen
Andere inkomstenbronnen € 18,5 miljoen

Wat betekent dit per huishouden?
Tot 3 lokale heffingen  
Gemiddeld OZB-tarief woning € 365
Afvalstoffenheffing € 216
Rioolheffing € 171

Uitgaven; waaraan wil de gemeente geld uitgeven?
Uitgaven € 77,8 miljoen 100%
Sociaal domein € 27,5 miljoen 36%
Volkshuisvesting en ruimte € 14,0 miljoen 18%
Bestuur en ondersteuning € 13,4 miljoen 17%
Volksgezondheid en milieu € 7,5 miljoen 10%
Sport, cultuur en recreatie € 5,7 miljoen 7%
Verkeer en vervoer € 3,8 miljoen 5%
Onderwijs € 2,5 miljoen 3%
Veiligheid € 2,4 miljoen 3%
Economie € 1,0 miljoen 1%

Wat betekent dit per inwoner?
Top 5 gemeentelijke uitgaven per inwoner  
Sociaal domein € 885
Volkshuisvesting en ruimte € 452
Bestuur en ondersteuning € 431
Volksgezondheid en milieu € 241
Sport, cultuur en recreatie € 184

Sociaal domein

 • Opzetten van een laagdrempelige, herkenbare en integrale toegang tot ondersteuning  (Wmo, jeugdzorg en werk & inkomen).
 • Verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en Basisteam Jeugd en Gezin. In over-leg met huisartsen inzetten van een praktijkondersteuner GGZ.
 • Samen met het werkgeversservicepunt (WSP) en de NOB-kopgroep Arbeid & Economie mensen met arbeidsvermogen aan een passende baan helpen.
 • Uitvoeren van armoedebeleid met o.a. het op scholen onder de aandacht brengen van armoede.
 • Samen met inwoners, vrijwilligers en professionele organisaties ontwikkelen van voorstellen om eenzaamheid bij onze inwoners terug te dringen.

Volkshuisvesting en ruimte

 • Invoeren van de omgevingswet. Opstellen van een omgevingsvisie samen met onze inwo-ners om na te denken over hoe Bernheze er over twintig jaar uit ziet.
 • Verder werken aan onze opgaven in het buitengebied: de transitie in de landbouw, de energietransitie en de klimaatopgave. Samen met agrariërs, inwoners, bedrijven en instellingen werken we aan een mooi buitengebied waar het goed werken, wonen en verblijven is.
 • Starten met het actualiseren van onze woonvisie, die in 2021 wordt vastgesteld. Hierbij is er onder andere aandacht voor specifieke doelgroepen en de daarvoor passende woningbouw.

Bestuur en ondersteuning

 • Verkennen van de mogelijkheid om een ‘global goals gemeente’ te worden, samen met inwoners en ondernemers. Dat wil zeggen dat de gemeente zich inspant voor sociale, economische en ecologische duurzaamheid.
 • Aan de slag blijven met inwonersparticipatie. We maken graag gebruik van de kennis en kunde in onze gemeenschap.
 • Blijven inzetten op optimale dienstverlening.

Volksgezondheid en milieu

 • Blijven inzetten op het terugdringen van restafval. Inwoners nog beter afval laten scheiden.
 • Blijven inzetten op onze energie- en duurzaamheiddoelstellingen. In 2030 willen we een energieneutrale gemeente zijn. In 2025 willen we gasloos zijn. Samen met Enexis bepalen we een natuurlijk moment voor deze omschakeling.
 • Verder vormgeven van onze regionale energie strategie (RES). Dit is het plan om met alle gemeenten in onze regio energie te besparen en duurzaam op te wekken.
 • Blijven werken aan de luchtkwaliteit in Bernheze.

Sport, cultuur en recreatie

 • Opstellen van een lokaal sportakkoord samen met een onafhankelijke sportformateur en onze lokale sportaanbieders.
 • Vervangen van de toplagen van de kunstgrasvelden van hockeyclub MHC Heesch en de korfbalclubs Altior, Korloo en Prinses Irene.
 • Samenbrengen van de bibliotheek, De Eijnderic en De Pas in Heesch tot een huiskamer voor iedereen.
 • Bijdragen aan het uitvoeren van de toekomstvisie Abdij van Berne.
 • Verbeteren van groenonderhoud,  ontwikkelen van natuur in de vorm van wijstherstel en ecologische verbindingszones. Daarnaast anderen stimuleren om bij te dragen aan een fraai landschap en biodiversiteit.
 • Zorgen voor een leefbare en aantrekkelijke Wildhorst.
 • Het verder ontwikkelen van de Maashorst met aandacht voor een goede balans tussen natuur en recreatief gebruik.

Verkeer en vervoer

 • Verder inzetten op de bereikbaarheid van de N279 in de regio.
 • Herinrichten van de Kerkstraat en de Heuvel in Vorstenbosch.
 • Aanpakken van de Kruishoekstraat in Heesch.
 • Aanpassen van de rotonde Cereslaan-Bosschebaan in Heesch.
 • Herinrichten van de Traverse in Heeswijk-Dinther.
 • Laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het doortrekken van de ontsluitings-weg in Heeswijk-Dinther.
 • Vervangen en verduurzamen van de openbare verlichting.
 • Inzetten op extra aandacht voor het onderhoud van de bermen.

Onderwijs

 • Opstellen van een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
 • Breder toegankelijk maken van het aanbod van voor- en vroegschoolse voorzieningen voor peuters. Hiervoor maken we met meer kinderdagverblijven subsidieafspraken. Het gaat om ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
 • Subsidie bieden voor het aanbod van taalonderwijs voor volwassenen die meer moeite hebben met lezen en schrijven.
 • Subsidie bieden voor de ondersteuning van anderstalige leerlingen op het basisonderwijs die korter dan twee jaar in Nederland zijn.

Veiligheid

 • Zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving, o.a. door de aanpak van georganiseerde criminaliteit .
 • Voorbereid zijn op een ramp of crisis, door nog betere samenwerking met de hulpdiensten.
 • Gerichte aandacht voor mensen met problemen op het gebied van zorg en veiligheid, zoals mensen met verward gedrag.

Economie

 • Stimuleren van bedrijvigheid in Bernheze en ruimte bieden om duurzaam te ondernemen.
 • Faciliteren van startende ondernemers.
 • Vaststellen van het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Heesch West.
 • Verbeteren van het contact met onze ondernemers.
 • Iedereen aan de slag; zo veel mogelijk inwoners aan betaald werk helpen.
 • Opstellen van nieuwe Economische beleidsnota.

Meer nieuws