Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en wordt eens per vier jaar gekozen door de inwoners van Bernheze. De raad geeft aan wat er in onze gemeente moet gebeuren en controleert het werk van het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders.

Alles over de gemeenteraad vindt u op de website bernheze.org/gemeenteraad.

Wat vindt u op de website van de gemeenteraad?

Op de website van de gemeenteraad vindt u alle informatie van en over de raad.

Raads- en commissievergaderingen

De gemeenteraad en de raadscommissies vergaderen gemiddeld eens per vijf weken in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda van een vergadering staan allerlei onderwerpen die de gemeente aangaan, zoals de jeugdzorg of bestemmingsplannen.

Alle agenda’s en de daarbij horende vergaderstukken worden minimaal één week voor de vergadering op de raadswebsite geplaatst. Ook worden alle raads- en commissievergaderingen live uitgezonden en kunt u eerder opgenomen vergaderingen terugkijken. Via het blokje Agenda (op de startpagina) of via het kopje Vergaderingen kunt u alle informatie per vergadering terugvinden.

Moties, schriftelijke vragen en notities ter informatie

  • Een motie is een wens, oordeel of verzoek van de raad, meestal gericht aan het college van burgemeester en wethouders.
  • Schriftelijke vragen zijn informatieve vragen vanuit de raad aan het college, die niet in de vergadering worden gesteld.
  • Notities ter informatie komen vanuit het college en zijn bedoeld om de raad te informeren over belangrijke actuele ontwikkelingen of de stand van zaken van beleid.

Alle gepubliceerde moties, schriftelijke vragen en notities ter informatie kunt u vinden via het kopje Overzichten.

Over de raads- en commissieleden

Wilt u meer weten over uw lokale vertegenwoordigers in Bernheze? Via het kopje Wie is wie vindt u meer informatie over de samenstelling van de gemeenteraad en de verschillende raadscommissies.

Vraagbaak en contact

Veelgestelde vragen over de gemeenteraad en hoe u als inwoner invloed kunt uitoefenen, vindt u via het kopje Vraagbaak.

Via het kopje Contact kunt u contact opnemen met de griffie, die de gemeenteraad ondersteunt en adviseert. U kunt met al uw vragen en opmerkingen over de raad bij de griffie terecht. Ook kunt u langs deze weg contact opnemen met de rekenkamer, die onderzoekt wat er terechtkomt van de gemeentelijke plannen en hoe het geld in de gemeente wordt besteed.