Privacyverklaring gemeente Bernheze

De gemeente Bernheze (de Burgemeester, het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W), de Gemeenteraad en haar bestuursorganen) verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. U heeft er recht op dat de gemeente Bernheze zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website of per telefoon. Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze wettelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om iets bij u af te leveren

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Bernheze hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Hoe lang we gegevens bewaren

Gemeente Bernheze bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Gemeente Bernheze zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Bernheze blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Uw websitebezoek

De gemeente Bernheze hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.bernheze.org. De gemeente is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw naam en dergelijke gegevens hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan www.bernheze.org worden alleen gebruikt te ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De informatie die u ons geeft bij informatieverzoeken of aanvragen, wordt alleen gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie.

Kinderen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Beveiliging

Gemeente Bernheze neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat wij dit niet goed doen, dan kunt u een melding doen met het formulier melding datalek.

Uw rechten rondom privacy: recht op verbetering, verwijdering, afscherming en bezwaar

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. Deze rechten zijn:

 • Het recht op informatie
 • Het recht op inzage
 • Het recht op verbetering
 • Het recht op aanvulling
 • Het recht op verwijdering of afscherming

Aanvraag doen

Wilt u een verzoek doen om verbetering, verwijdering of afscherming of hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens? Dan kunt u het volgende doen:

 • U dient een verzoek in via privacy@bernheze.org via een ingevuld formulier Verzoek Wijziging (PDF, 139.7 kB). Geef bij uw verzoek duidelijk aan om welke aanpassingen of aanvullingen het gaat. Of om welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd.
 • Wij nodigen u vervolgens uit voor een gesprek. Tijdens het gesprek moet u uw legitimatiebewijs laten zien, zodat we zeker weten dat u de aanvraag voor uzelf doet.
 • Wij nemen een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Bernheze kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Vragen over privacy

Met vragen over privacy kunt u mailen naar privacy@bernheze.org.