Privacyverklaring gemeente Bernheze

De gemeente Bernheze verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publiekrechtelijke taken. De gemeente verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. U heeft er recht op dat de gemeente Bernheze zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens) of wel de AVG en de WPG (Wet politiegegevens) Ook in andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservice-nummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals;
  • Het beoordelen van uw aanvraag (bv. omgevingsvergunning, zorg of uitkering)
  • Het afhandelen van uw melding (bv. over zaken in de openbare ruimte)
  • Het afhandelen van uw klacht of ingediende bezwaarschrift
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het opnemen van (telefonisch) contact als dit nodig is voor
  • Het uitvoeren van onze dienstverlening
  • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en/of producten
  • Om iets bij u af te leveren
 • Verzenden van een nieuwsbrief of een uitnodiging
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
  • Bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag
 • Het afhandelen van een sollicitatie

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde bijzondere; en/of gevoelige persoonsgegevens;(zoals: geloof, medische gegevens) van u. Die gegevens verwerken wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Register van verwerkingen

De gemeente is per 25 mei 2018 verplicht om een register van verwerkingen bij te houden. Alle werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt zijn in kaart gebracht in het Register van verwerkingen. In het verwerkingsregister is een opsomming van welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt, voor welke doeleinden het gebruikt wordt, met wie er eventueel gedeeld wordt en hoe lang de gegevens bewaard worden.

Rechten van betrokkenen

De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) en WPG (wet politiegegevens) geeft een aantal rechten waarvoor u contact op kunt nemen met de gemeente als verwerkersverantwoordelijke van uw gegevens. Het gaat om de volgende rechten:

AVG

 • Recht op informatie
 • Recht van inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op beperking
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op bezwaar
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming (profilering)

WPG

 • Informatie aan de betrokkene
 • Verstrekking van informatie aan de betrokkenen
 • Recht op inzage
 • Formaliteiten
 • Uitzonderingen
 • Recht op rectificatie en vernietiging van politiegegevens

Tevens kunt u een eerder afgegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd weer intrekken.

Uw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) bekijken

U kunt uw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) bekijken op de website mijnoverheid.nl. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Wet politiegegevens (WPG)

Een boa houdt toezicht op de openbare orde en het naleven van wettelijke bepalingen. Bij overtredingen houdt de boa toezicht en treedt  handhavend op. Als een boa persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak (zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde), dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Net als de AVG stelt de WPG eisen aan de verwerking van persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerkt men onder politiegegevens (WPG)?

Dat zijn gegevens zoals uw naam, adresgegevens, geboortedatum en BSN. In geval van minderjarigen, kan er ook om een telefoonnummer van ouder of verzorger gevraagd worden.

Waarom zijn deze gegevens onder politiegegevens (WPG) nodig?

Persoonsgegevens zijn nodig omdat het op het moment bij het uitvoeren van de taak in de openbare ruimte verwerkt wordt, bij het uitschrijven van een proces-verbaal na een overtreding. Ook kan de leerplichtambtenaar na overtreding van de Leerplichtwet een proces-verbaal opmaken waarbij persoonsgegevens gebruikt worden.

Hoe lang bewaart de gemeente uw persoonsgegevens?

Gemeente Bernheze bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Bernheze zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze organisaties sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Bernheze blijft als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van de gemeente Bernheze hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Websitebezoek

De gemeente Bernheze hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.bernheze.org. De gemeente is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site, maar uw gegevens gebruiken wij niet. Informatie over bezoeken aan www.bernheze.org worden alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze worden nooit ter identificatie van individuele personen gebruikt. De informatie die u ons geeft, bij informatie verzoeken of aanvragen, worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek of aanvraag.

Minderjarigen

De gemeente heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders of verzorgers aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Beveiliging

Gemeente Bernheze neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat wij dit niet goed doen, dan kunt u een melding doen met het formulier melding datalek.

Cookies

De website van de gemeente Bernheze maakt geen gebruik van analytische cookies. Via Google gebeurt dat wel, wij verwerken uw bezoekersactiviteit bijvoorbeeld om de meest bekeken pagina’s en de meest gebruikte zoekopdrachten te analyseren. Informatie over bezoekers aan onze website gebruiken wij slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en is nooit te herleiden naar individuele personen.

Om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd is, hebben wij de maatregelen getroffen die de AVG aan ons vraagt, daarom:

 • wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • verwerken wij uw gegevens versleuteld en anoniem;
 • anonimiseren wij het IP-adres door het laatste octet te maskeren;
 • hebben wij ‘gegevens delen met Google’ uitgezet;
 • verzamelen wij geen gegevens voor advertentiefuncties;
 • maken wij geen gebruik van andere Google-diensten, zoals DoubleClick en Adwords, in combinatie met analytische cookies;
 • verwijderen wij analytische cookies na een periode van 26 maanden.

Uw rechten rondom privacy: recht op verbetering, verwijdering, afscherming en bezwaar

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. Deze rechten zijn:

 • Het recht op informatie
 • Het recht op inzage
 • Het recht op verbetering
 • Het recht op aanvulling
 • Het recht op verwijdering of afscherming

Aanvraag doen

Wilt u een verzoek doen om verbetering, verwijdering of afscherming of hebt u bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens? Dan kunt u het volgende doen:

 • U dient een verzoek in via onderstaand formulier. 

Aanvragen inzage persoonsgegevens

 • Wij nodigen u vervolgens uit voor een gesprek. Tijdens het gesprek moet u uw legitimatiebewijs laten zien, zodat we zeker weten dat u de aanvraag voor uzelf doet.
 • Wij nemen een besluit over uw aanvraag.

Wettelijke redenen om een verzoek (deels) te weigeren

In een aantal uitzonderingsgevallen mag de gemeente uw verzoek weigeren. Als een van deze wettelijke uitzonderingen van toepassing is, dan wordt dit in het besluit op uw aanvraag opgenomen. 

 • Artikel 15 lid 3 van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming)
 • Artikel 41 lid 1 van de UAVG (uitvoering algemene verordening gegevensbescherming)
 • Artikel 45 van de UAVG (uitvoering algemene verordening gegevensbescherming)
 • Artikel 24a, vierde lid, van de WPG (wet politiegegevens)

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Bernheze kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Vragen over privacy

Met vragen over privacy kunt u mailen naar privacy@bernheze.org.