Resultaten enquête 'burgerpeiling' bekend

Woensdag 1 april 2020

In 2019 vroegen we in een enquête uw mening over o.a. uw woon- en leefomgeving en de dienstverlening van de gemeente. De vragenlijsten zijn naar 2.500 inwoners gestuurd. 775 inwoners (34%) hebben de vragenlijst ingevuld. Hartelijk dank daarvoor!

De scores van de gemeente Bernheze zijn vergeleken met andere gemeenten. Op veel onderdelen scoren we iets hoger dan vergelijkbare gemeenten. Maar er zijn ook verbeterpunten. Dan gaat het om: groenonderhoud, bestrating, toegankelijkheid en dienstverlening. Hieronder lichten we toe wat we met de resultaten doen. Het hele rapport staat op www.waarstaatjegemeente.nl.

De onderzoeksresultaten

Woon en leefomgeving

Inwoners van de gemeente Bernheze wonen prettig in hun eigen buurt en geven hier gemiddeld een 8,1 voor. Wel geeft 25% van de inwoners aan dat het onderhoud van perken, plantsoenen en parken beter kan.

Relatie inwoner-gemeente

Als het gaat om de relatie tussen inwoners en de gemeente, dan geeft 35% aan (heel) veel vertrouwen te hebben in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. De manier waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt wordt gewaardeerd met een 6,3.

Gemeentelijke dienstverlening

Een ruime meerderheid van de ondervraagden is tevreden over onze dienstverlening. De dienstverlening via de digitale faciliteiten scoort gemiddeld een 7,0. De gemeentelijke communicatie en voorlichting beoordelen de inwoners met een 6,8. Op het onderdeel toegankelijkheid en informatievoorziening scoren we iets lager dan gemiddeld bij andere gemeenten.

Zorg en welzijn

Inwoners waarderen hun eigen leven met een 7,9 en hun eigen gezondheid met een 7,6. Daarnaast zegt 85% zich zelden tot nooit eenzaam te voelen, tegenover 15% die zich soms tot vaak eenzaam voelt. De inspanningen van de gemeente om inwoners volledig deel te laten nemen aan de maatschappij worden beoordeeld met een 6,7.

Alle inspanningen van de gemeente

Tot slot beoordelen de ondervraagden alle inspanningen van de gemeente voor haar inwoners met een 6,8.

Onderzoeksresultaten burgerpeiling
Waardering (1-10) Bernheze 2019 25.000-50.000 inwoners Nederland
Waardering voor alle inspanningen 6,81 6,67 6,67
Zorg voor woon- en leefomgeving 6,59 6,67 6,69
Samenwerking met inwoners 6,32 6,13 6,11
Directe dienstverlening 6,75 6,74 6,77
Digitale dienstverlening 6,97 6,87 6,91
Communicatie en voorlichting 6,75 6,65 6,68
Meedoen inwoners maatschappij 6,71 6,63 6,61
% deelname aan verenigingsleven 69% 63% 57%

Wat doen we met de resultaten

Leefomgeving

Inwoners zijn het minst tevreden over het onderhoud van groen, de begaanbaarheid van straten, paden en trottoirs, de verkeersveiligheid en het parkeerbeleid. Daarom besteden we hier extra aandacht aan.

Voetpaden

Het afgelopen jaar is de helft van onze voetpaden geïnspecteerd en is onderhoud gepleegd. De andere helft komt in 2020 aan de beurt.

Verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid te verbeteren (waaronder meer straatverlichting) vervangen we tot 2022 de complete openbare verlichting door  dimbare ledverlichting (wit licht), worden de belangrijkste zebrapaden extra verlicht en wordt het fietspad Vorstenbosch-Veghel voorzien van openbare verlichting. Als er meldingen bij ons binnenkomen over de veiligheid in relatie tot verlichting en als we aanpassingen aan de weg uitvoeren, kijken we goed naar de verkeerssituatie en richten we deze, waar mogelijk, veiliger in.

Dienstverlening

Een ruime meerderheid van de ondervraagden is tevreden over onze dienstverlening, maar op het onderdeel toegankelijkheid en informatievoorziening scoren we iets lager dan gemiddeld. Ons uitgangspunt is dat inwoners erop moeten kunnen vertrouwen dat ze op tijd, met betrokkenheid en op een deskundige manier worden geholpen. Met dit uitgangspunt gaan we als organisatie aan de slag. Aan dienstverlening en communicatie gaan we in de komende jaren extra aandacht besteden.

Relatie inwoner en bestuur

Hoewel Bernheze ten opzichte van vergelijkbare gemeenten op het gebied van burgerparticipatie hoger scoort, is hier nog ruimte voor verbetering. Dit sluit ook aan bij de ambities van het college van burgemeester en wethouders. We besteden extra aandacht aan burgerparticipatie en gaan dit in de organisatie beter faciliteren. We gaan experimenten met vormen van participatie, bijvoorbeeld met stimuleringsgeld voor leefbaarheidsinitiatieven. Ook gaan we dit jaar 5 initiatieven evalueren die een duidelijke participatie- en communicatiecomponent hebben.

Meer nieuws