Telefoonstoring 28-01-2021

Let op!Door een telefoonstoring zijn wij op dit moment helaas niet bereikbaar. Probeer het later nog eens of vul het terugbelformulier in.

Onafhankelijk onderzoek naar proces statushouder afgerond

Donderdag 2 juli 2020

Het onafhankelijk onderzoek naar het proces van huisvesten en begeleiden van de statushouder die verdacht wordt van het ombrengen van Rik van de Rakt is afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Bernheze beperkte informatie had om een goede inschatting te maken wat er aan hulpverlening en huisvesting nodig was voor de statushouder. Het onderzoek legt ook de kwetsbaarheden bloot in het systeem van toewijzing van statushouders aan gemeenten.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het landelijk systeem van koppeling en plaatsing van statushouders hiaten kent. Een van de knelpunten blijkt het delen van informatie te zijn. De gemeente krijgt vanwege privacyregels geen inzicht in het medische dossier en kreeg bij de toewijzing beperkte informatie van het COA en het AZC. Met name bij statushouders met sociaal-medische problematiek is meer informatie nodig voor zowel het bepalen van passende huisvesting als de invulling van de ondersteuning. Daarbij hebben gemeenten geen mogelijkheid om het COA te vragen naar plaatsing in een andere gemeente als blijkt dat de eigen gemeente niet voldoende is toegerust voor de problematiek die speelt bij de statushouder.

Burgemeester Moorman: "We willen als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen in het goed huisvesten en ondersteunen van statushouders. Zeker als het gaat om mensen met complexe sociaal-medische problematiek. Maar dan moeten we daartoe wel voldoende in staat worden gesteld. Met de huidige afspraken en regels wordt dat bemoeilijkt. Hier hebben ook andere gemeenten mee te maken. Ik pleit er daarom voor dat het systeem van toewijzing en informatiedeling op landelijk niveau onder de loep wordt genomen."

Inzet Bernheze

De onderzoekers concluderen ook dat de gemeente Bernheze ondanks de beperkte informatie zo goed als mogelijk invulling heeft gegeven aan de huisvesting en ondersteuning van de statushouder. Kanttekening daarbij is dat het rapport ons leert dat er nog winst te halen valt in de communicatie tussen gemeente, Vluchtelingenwerk en de woningcorporaties. De gemeente gaat aan de slag om deze samenwerking te versterken.

Burgemeester Moorman: "Het is enorm verdrietig dat de inzet van onze medewerkers om de opvang van deze statushouder goed te regelen, dit verschrikkelijke incident niet heeft kunnen voorkomen. Wij realiseren ons dat met de inzichten en voorgenomen acties het verdriet van de nabestaanden van Rik niet kan worden weggenomen. Wij verwachten dat met dit onderzoek wel recht is gedaan aan het beantwoorden van de vragen die wij en de samenleving hadden."

Toelichting op het rapport

Op maandag 6 juli om 19.30 uur geven de onderzoekers van Necker van Naem een toelichting op het rapport aan de fractievoorzitters (van de fracties in de gemeenteraad). Daarna geven zowel de fractievoorzitters (namens hun fractie) als de burgemeester (namens het college) hierop een reactie. Deze toelichting met de reacties zijn live te volgen via onze website. De bijeenkomst is niet openbaar toegankelijk.

Bijlagen

Meer nieuws