Prestatieafspraken 2021

Dinsdag 15 december 2020

Op 14 december ondertekenden de gemeente Bernheze en de woningcorporaties JOOST, Mooiland en BrabantWonen de gezamenlijk opgestelde prestatieafspraken voor 2021. De prestatieafspraken 2021 gaan over het versnellen van de bouwopgave, wonen & zorg en verduurzamen van het woningaanbod en de woonomgeving in Bernheze.

De afgelopen jaren is in de gemeente Bernheze flink ingezet op de groei van het woningbestand en de bouw van extra sociale huurwoningen. Een groot deel van deze woningen zijn nu in aanbouw of de bouw wordt binnenkort gestart. De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog. Daarom gaan de gemeente en corporaties op nog meer fronten samen optrekken om de bouwproductie meer te versnellen. Zij spelen in op de steeds verdere vergrijzing met een gezamenlijke visie op Wonen, Welzijn en Zorg en werken samen aan een duurzaamheidsakkoord. Ook zal in 2021 de woonvisie worden herzien. Wij trekken hier samen op met de corporaties en maken nieuwe meerjarige prestatieafspraken om de samenwerking voor een lange termijn vast te leggen.

Versnellen van de bouwproductie

Op bestaande locaties wordt de versnelling in de bouwproductie in 2021 bevorderd. Daarnaast wordt er voor de komende jaren gezocht naar nieuwe bouwlocaties. Tot slot wordt er meer sociale huur in alle plannen afgedwongen, zodat alle partijen een bijdrage leveren aan deze belangrijke bouwstroom. Wethouder Peter van Boekel: “Wij gaan nog nadrukkelijker samen met onze maatschappelijke partners op het gebied van wonen optrekken. Alleen door een gezamenlijke aanpak zullen we in staat zijn sneller, meer en anders te bouwen.”

Visie op Wonen, Welzijn en Zorg

De komende jaren zal het aantal ouderen, vooral het aantal 75+’ers, in Bernheze sterk toenemen. Deze mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Deels doordat men dat zelf kan en wil, deels omdat mensen met een lichte zorgvraag niet meer in aanmerking komen voor een verzorgings-, verpleeghuisplaats. Het aantal levensloopgeschikte woningen moet daarom vergroten. In eerste instantie door bestaande woningen geschikt te maken, maar ook door nieuwbouw. Hiervoor wordt gezamenlijk een visie op Wonen, Welzijn en Zorg opgesteld.

Duurzame woonomgeving

De gemeente en corporaties zetten in op het opstellen van een gezamenlijk duurzaamheidsakkoord in 2021. Een akkoord dat zich focust op de sociale huurwoningvoorraad en directe omgeving, maar dat ook andere partijen nadrukkelijk uitnodigt om zich hierbij aan te sluiten. Het akkoord omvat zowel de maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen als maatregelen om de omgeving aan te passen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering.

Meer nieuws