Sluitende kadernota: Bernheze blijft investeren

Donderdag 8 april 2021

Bernheze heeft een financieel solide positie. Het is gelukt om weinig tot geen bezuinigingen door te voeren en een sluitende kadernota te presenteren. Het Bestuursprogramma Samen voor Bernheze is voor het grootste deel uitgevoerd en dat vormt een degelijk fundament voor de toekomst. We kunnen blijven investeren in landbouw, wonen, toerisme en recreatie en het sociaal domein. En in onze eigen organisatie, zodat wij een organisatie hebben die op orde is en wij een goede dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners.

Wethouder Rien Wijdeven, die financiën in zijn portefeuille heeft: “We zijn trots dat we in dit laatste jaar van de bestuursperiode een sluitende kadernota kunnen presenteren. Het grootste deel van het Bestuursprogramma Samen voor Bernheze is uitgevoerd en dat vormt een degelijk fundament voor de volgende bestuursperiode. De coronacrisis heeft, naast het persoonlijke leed voor veel mensen, tot grote veranderingen in onze samenleving en economie geleid. Ook voor Bernheze. Tegelijkertijd zien we een enorme veerkracht en inzet om te blijven werken aan de thema’s die voor Bernheze belangrijk zijn.”

Een greep uit (verdere) investeringen zijn Traverse in Heeswijk, kunstgras voetbalvelden, (ver)nieuwbouw basisscholen Op Weg en Toermalijn, integrale toegang sociaal domein (Wegwijzer), energieagenda, woningbouw in de kernen, gemeenschapshuis De Pas, erfgoedvisie, transitie landbouw en veiligheid. Tegenover de investeringen staat een beperkte stijging van de onroerendezaakbelasting.

Wonen en ruimtelijke kwaliteit

We blijven investeren in wonen met het opstellen van een nieuwe woonvisie en het zorgen voor een zorgvuldig ingericht openbaar gebied. Voor groen en openbare ruimte betekent dit het handhaven van de huidige budgetten. De ruimtelijke kwaliteit van en de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied willen we behouden, beschermen en versterken. Ook de transitie in de landbouw blijft een maatschappelijk actueel en soms weerbarstig onderwerp. Bernheze is daar nauw bij betrokken en begeleidt onder meer initiatieven van agrariërs/ondernemers in het buitengebied.

Nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, inwoners en ondernemers

We blijven werken aan de integrale toegang; in februari 2021 zijn we gestart met Wegwijzer Bernheze. Ook voor de jeugd hebben we aandacht zowel op het vlak van preventie, behandeling als onderwijs. Duurzaamheid en energietransitie blijven onze aandacht houden. In ons Bestuursprogramma zeiden we al dat we onze doelen willen we bereiken in nauwe samenwerking met onze maatschappelijke partners, met ondernemers en met de inwoners van onze gemeente. We willen daarbij de komende jaren meer gebruik maken van nieuwe (digitale) vormen van inwonersparticipatie en participatief werken.

Onderzoek naar ontwikkelen coronaherstelplan

Ondanks de coronacrisis zien we veel veerkracht en inzet in onze gemeenschap. Dit neemt echter niet weg dat sommige groepen onevenredig zwaar getroffen zijn. De komende maanden onderzoeken we, met vertegenwoordigers uit de samenleving, of het nodig is een corona-herstelplan te ontwikkelen. We bekijken of we daarbij kunnen aanhaken op regionaal- en Rijksniveau.

Organisatie op orde

Dit alles kunnen we alleen realiseren met een organisatie die op orde is en een goede dienstverlening biedt aan onze inwoners. Zowel nu als in de toekomst. Hiervoor gaan we onder meer werken met een nieuwe organisatiestructuur, zorgen we voor meer coördinatie en sturing, actualiseren we ons human resourcebeleid en investeren we in capaciteit en kwaliteit.

Meer nieuws