Heesch West

Dinsdag 6 juli 2021

Wij brengen u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de planning en bestemmingsplanprocedure. Op 3 juni jl. is het definitief ontwerp bestemmingsplan voor Heesch West met de aanvulling op de milieueffectrapportage gepubliceerd. Het ontwerpbestemmingsplan ligt sinds 10 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Via de websites van de aangesloten gemeenten of www.heeschwest.nl zijn de stukken in te zien. Na de zomer van 2021 zullen we een zienswijzenota opstellen (reactie op de zienswijzen) en het bestemmingsplan laten vaststellen door de gemeenteraden. Naar verwachting is het bestemmingsplan in Q1 van 2022 onherroepelijk mits er geen bezwaarprocedures worden opgestart.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten