Begroting van gemeente Bernheze is sluitend

Donderdag 7 oktober 2021

Gemeente Bernheze is trots dat we in dit laatste jaar van de bestuursperiode een sluitende begroting kunnen presenteren. Het grootste deel van het Bestuursprogramma ‘Samen voor Bernheze’ is uitgevoerd en dat vormt een degelijk fundament voor de volgende bestuursperiode. Bernheze is een financieel gezonde gemeente. Het is ons gelukt om weinig tot geen bezuinigingen door te voeren. De lastendruk van de gebruikers neemt af. Ondanks twee procent extra onroerendezaakbelasting blijven de lasten voor de eigenaar of gebruiker dankzij de verlaging van de afvalstoffenheffing vrijwel gelijk. Verder kost deze begroting onze inwoners niets extra.

We kunnen dit zo doen omdat we positieve resultaten uit het verleden gebruiken voor incidentele uitgaven en voor investeringen in voorzieningen en infrastructuur. Dit gaat om zes miljoen euro. Ook op de langere termijn hebben we een sluitend meerjarenperspectief. Wel maken we ons zorgen over de herijking van het gemeentefonds waardoor we risico lopen op een structurele korting van 1,2 miljoen euro. Dit kan stevige gevolgen hebben voor Bernheze. Deze effecten hebben we nog niet meegenomen omdat we nog onvoldoende zekerheid hebben over de bedragen.

Werken aan de toekomst

Het komende jaar blijft woningbouw van belang. In december wordt de nieuwe woonvisie vastgesteld. Ook werken we aan een duurzame toekomst voor de Wildhorst en de Maashorst en voeren we de visies op recreatie en toerisme en erfgoed uit. We nemen onze verantwoordelijkheid bij de opvang van statushouders en asielzoekers. De transitie in de landbouw blijft een maatschappelijk actueel en soms weerbarstig onderwerp. Bernheze is daar nauw bij betrokken en begeleidt onder meer initiatieven van agrariërs/ ondernemers in het buitengebied. We stellen hierbij een gebiedsgerichte aanpak van het buitengebied steeds meer centraal.

De voorbereidingen voor de Omgevingswet lopen door en met ons proces Vergunningen, Toezicht en Handhaving geven we prioriteit aan landbouw/stoppende agrariërs, woningbouw, huisvesting arbeidsmigranten en openbare orde & veiligheid.

We blijven werken aan de integrale toegang; in februari 2021 zijn we gestart met Wegwijzer Bernheze en we doen onderzoek naar het integreren van de jeugdprofessionals en de regisseur Wegwijzer. Ook voor de jeugd hebben we aandacht zowel op het vlak van preventie, behandeling als onderwijs. Duurzaamheid en energietransitie blijven onze aandacht houden. We gaan meer duurzaamheidsleningen verstrekken, voeren de duurzame energie-agenda uit en zijn alert opgaven te verbinden aan de Regionale Energiestrategie. Een aantal straten krijgt een reconstructie waarbij we maatregelen tegen wateroverlast, verdroging en hittestress nemen. Voor het herprioriteren van reconstructies stellen we een afwegingskader infrastructurele werken op. Het resultaat van de herprioritering komt in de kadernota 2023.

Ook aandacht in de fase ‘na corona’

Wethouder Rien Wijdeven vertelt: “De coronacrisis heeft veel gevergd van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. We zagen dat sommige groepen daarbij onevenredig zwaar getroffen zijn. We hebben ons daar rekenschap van gegeven door waar
nodig op allerlei vlakken extra (naast de steunpakketten vanuit de Rijksoverheid) te faciliteren. Ook nu de maatregelen versoepelen en de economische vooruitzichten goed zijn houden we aandacht voor deze groepen.”

Kwaliteit van dienstverlening

Dit alles kunnen we alleen realiseren met een organisatie die op orde is en een goede dienstverlening biedt aan onze inwoners. Zowel nu als in de toekomst. Inmiddels zijn we op 1 juni gestart met een nieuw organisatieconcept in een aangepaste organisatiestructuur. We zorgen daarmee voor meer coördinatie en sturing, actualiseren ons human resourcebeleid en investeren in capaciteit en kwaliteit. De voordelen van het hybride werken combineren we met het onderzoek naar de toekomst van het gemeentehuis (combinatie de Pas, bibliotheek en de Eijnderic).

Meepraten tijdens commissie vergadering

De begroting 2022 (PDF, 4.9 MB) wordt besproken in de commissie vergaderingen. Deze zijn op 18, 19 en 20 oktober. U kunt als inwoner gebruik maken van de mogelijkheid om 5 minuten de commissie toe te spreken over dit onderwerp. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dan moet u zich aanmelden bij de griffie. Dat kan door een email te sturen aan griffie@bernheze.org.

Documenten

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten