Vervolg ontwikkelingen bedrijventerrein Heesch West

Vrijdag 4 maart 2022

Het bestemmingsplan Heesch West en het facetplan geluidzone zijn in januari en februari vastgesteld door de betrokken gemeenten. De volgende formele stap in het proces is het publiceren van het vastgestelde bestemmingsplan. De plannen zullen zes weken ter inzage liggen. Verwacht wordt dat de publicatie half maart zal zijn, de precieze datum is nog niet bekend en zal te zijner tijd via de officiële gemeentekanalen bekend gemaakt worden. 

Naar verwachting zal er op het terrein zelf dit jaar nog niet veel zichtbaar zijn van de ontwikkeling van Heesch West. Wel zullen verdere civieltechnische onderzoeken worden gedaan, ontwerpen worden uitgewerkt en vergunningen en aanbestedingen worden voorbereid. Dit loopt parallel aan een mogelijke bezwaarprocedure.

Vervolg

Ook zal een ontwikkelplanning worden gemaakt voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein. Hierin zijn onder andere infrastructuur en landschap opgenomen. Zo kan ook in deze aanlegfase de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid geborgd worden. Het periodieke overleg met de omgeving krijgt vanuit de GR een vervolg.

Zorgvuldig

Onder andere vanwege de grote belangstelling van bedrijven wordt zorgvuldig afgewogen met welke belangstellende bedrijven uitgifte van gronden en het ontwikkelen van bouwplannen wordt gestart. Verwacht wordt dat er niet eerder dan in 2023 daadwerkelijk in het gebied gebouwd wordt.

Meer informatie over Heesch West is te vinden op www.heeschwest.nl.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten