Bernhezer tevreden

Donderdag 14 april 2022

Eind 2021 hebben bijna 1.000 inwoners vragen ingevuld over vier thema’s: woon – en leefomgeving, de relatie inwoner – gemeente, onze dienstverlening en tot slot zorg & welzijn. De burgerpeiling. Door deze burgerpeiling te houden, zien wij als gemeente waar u als inwoner veel waarde aan hecht, wat er goed gaat maar ook waar verbetering nodig is.

Over het algemeen zijn onze inwoners positief over het wonen en de voorzieningen die de gemeente te bieden heeft. Dit beeld komt overeen met andere gemeenten van vergelijkbare grootte én met Nederland als geheel. De burgerpeiling wordt ook binnen andere gemeente gehouden, dus resultaten kunnen daarom met andere vergelijkbare gemeenten vergeleken om een goed beeld te krijgen. Hieronder hebben wij de belangrijkste zaken uitgelicht. U kunt het gehele rapport lezen (PDF, 2.0 MB).

De gemeente Bernheze krijgt met een 6,9 het hoogste cijfer voor de digitale dienstverlening, op de voet gevolgd door het cijfer voor de zorg voor de woon- en leefomgeving, het meedoen van inwoners met de maatschappij en de dienstverlening van de gemeente (allemaal 6,7). De communicatie scoort iets lager met een 6,5. Vergeleken met vorig jaar zijn inwoners vooral minder te spreken over de communicatie en de samenwerking met de inwoners. De mate waarin de gemeente zich inspant voor haar inwoners krijgt wel een nette 6,6. Hieronder vindt u een overzicht van de cijfers ten opzichte van de afgelopen jaren maar ook in vergelijking tot andere gemeenten van dezelfde grootte en tot slot ten opzichte van Nederland.

Wat gaan we doen met de resultaten?

De tevredenheid is prettig, maar er zijn verbeterpunten waar wij als gemeente naar luisteren en waar we mee aan de slag gaan. Wij vinden het belangrijk dit ook terug te geven richting de inwoners wat wij met jullie aanbevelingen doen. Hieronder een aantal voorbeelden wat wij gaan doen met de input die wij hebben ontvangen vanuit de Burgerpeiling 2021.

Allereerst is De Staat van Bernheze opgesteld. In dit document zijn de uitdagingen en kansen te lezen waar onze gemeente de komende periode voor staat. De directie heeft dit aangeboden aan het bestuur om hen hierin te ondersteunen, en ook om prioriteiten te (kunnen) stellen. 
Daarnaast is er vanuit het onderzoek duidelijk naar voren gekomen dat wij als gemeente – waar mogelijk – meer moet inzetten op een goede en zo breed mogelijk uitgezette communicatie richting haar inwoners. Hierbij rekening houdend dat niet iedereen digitaal vaardig is.

Als gemeente geven wij hier gehoor aan door de inwoner meer te betrekken. Vanuit de Omgevingsvisie wordt hier al veel gedaan. Daarnaast is er SamenBernheze.nl. Wij vragen onze inwoners mee te denken en te praten over bepaalde onderwerpen. Zo ook via social media, onze website maar dit is enkel online. Ook offline willen we inzetten op fysieke bijeenkomsten om onze inwoner te informeren, en op die manier ook met de inwoner in contact te komen en op te halen wat voor hen van belang is.

Een ander punt dat naar voren is gekomen dat er meer aandacht moet komen voor het onderhoud van het groen en de verkeersveiligheid. Een mooi voorbeeld is hiervan de herinrichting die gaat plaatsvinden bij de Kerkstraat in Nistelrode.

Tot slot ‘Zorg & Welzijn’. We zien diverse thema’s die onze aandacht vragen waar we actief op aan willen sluiten. Hierbij kunt u denken aan eenzaamheid, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne maar ook de mantelzorg. Het verminderen van eenzaamheid is een grote opgave waar veel organisaties bij betrokken zijn en waar een integrale aanpak voor nodig is. Daarom is er tot eind 2023 een coördinator eenzaamheid bij ONS Welzijn gestart. Daarnaast spelen onze onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO’s) een belangrijke rol bij het ondersteunen van mantelzorgers wanneer zij extra ondersteuning nodig hebben. ONS Welzijn biedt cursussen aan voor mantelzorgers om hen te ondersteunen. Ook zijn we actief bezig met ons dienstverleningsproces. We zorgen voor één loket sociaal domein waar al onze inwoners terecht kunnen met vragen, van zorg, jeugd tot werk en inkomensvragen. Wegwijzer.


Heeft u vragen over de burgerpeiling of wilt u iets anders kwijt hierover? Dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten