Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van omgevingsvisie ter visie gelegd

Donderdag 9 juni 2022

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is door het college van B&W vrijgegeven voor inspraak. In de NRD staan de kaders voor het toetsen van toekomstscenario’s voor de omgevingsvisie van Bernheze.

De concept NRD ligt tot 21 juli ter visie. Iedereen heeft de gelegenheid om hier met een zienswijze op te reageren. Dat kan digitaal via www.samenbernheze.nl/omgevingsvisie of schriftelijk via een brief aan de gemeente. De zienswijzen en adviezen die hieruit volgen, betrekken we bij het aanpassen van de NRD. Vervolgens wordt deze formeel vastgesteld. Hiermee liggen de kaders voor de omgevingseffectrapportage vast.

Wat is een NRD?

Bernheze werkt samen met partners, inwoners en ondernemers aan een omgevingsvisie. Hierin komen de doelen en ambities voor de leefomgeving van Bernheze voor de lange termijn. Om goede keuzes te kunnen maken voor de toekomst, kijken we ook naar de impact die de verschillende keuzes hebben op de omgeving. Dat doen we in een omgevingseffectrapportage (OER). Hierin wordt de impact op het milieu meegenomen, maar ook de impact op andere aspecten zoals gezondheid, veiligheid, biodiversiteit en duurzaamheid. Voordat we de impact gaan meten, bepalen we eerst welke aspecten aan bod komen in de omgevingseffectrapportage. Dit staat beschreven in de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD). U vindt de NRD op www.samenbernheze.nl/omgevingsvisie.

Over de omgevingsvisie

Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. Thema’s die samenhangen met de fysieke leefomgeving, zoals gezondheid, zorg, klimaat en economie, komen ook aan bod. De visie stelt ook kaders op voor toekomstige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld: locaties voor toekomstige woningbouw, energievoorziening, initiatieven voor meer groen en meer ruimte voor water.

De omgevingsvisie maken we samen

De ontwikkeling van de omgevingsvisie verloopt in verschillende fasen. In iedere fase is er ruimte voor inwoners, ondernemers en partnerorganisaties om mee te denken. Eerder zijn de opgaven, dromen en ambities voor de toekomst van Bernheze samen gebracht. De volgende stap is het uitwerken van meerdere toekomstscenario’s. Ook dat doen we weer samen met partners, inwoners en ondernemers. Vervolgens worden de toekomstscenario’s getoetst in de Omgevingseffectrapportage en maken we keuzes voor de ontwerp-omgevingsvisie.

Meer informatie

Volg de ontwikkeling van de omgevingsvisie op: www.samenbernheze.nl/omgevingsvisie. U kunt via omgevingsvisie@bernheze.org uw vragen stellen over de omgevingsvisie of de NRD.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten