Weerbaarheid buitengebied versterkt door model-huurovereenkomst

Dinsdag 8 november 2022

De gemeenten Bernheze, Boekel en Meierijstad werken samen met het Openbaar Ministerie (OM), politie en lokale afdelingen van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) aan het versterken van de weerbaarheid van inwoners in het buitengebied. Voor de verhuur van (vrijkomende) agrarische gebouwen en onbebouwde gronden is er onder andere een geschikte model-huurovereenkomst met extra bepalingen opgesteld.

Belangrijk onderdeel is dat eigenaren en verhuurders, bruikleengevers en verpachters van (voormalige) agrarische opstallen en gronden (aantoonbaar) controleren op het gebruik van de opstallen of gronden. Daarmee is de kans veel kleiner dat die opstallen of gronden voor ondermijnende (criminele) activiteiten worden gebruikt, of daarvan doelwit worden. Daar tegenover staat dat er geen of een minder zware bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregel zal worden getroffen. De gemeenten, het OM, de politie en de ZLTO leggen de afspraken hierover vast in een convenant.

Ondersteunen en faciliteren

Doel van het convenant is dat partijen elkaar ondersteunen en faciliteren om ervoor te zorgen dat (vrijkomende) agrarische opstallen en onbebouwde gronden niet worden gebruikt voor criminele en ondermijnende activiteiten. Gebruikers en bewoners van het buitengebied die (voormalige) agrarische opstallen en gronden verhuren, krijgen ondersteuning om dat op een veilige en verantwoorde manier te doen. Dit door onder andere extra bepalingen aan te bieden die in de huur-, bruikleen- of pachtovereenkomst opgenomen kunnen worden en door een geschikte model-huurovereenkomst aan te bieden waarin die extra bepalingen zijn verwerkt voor de verhuur van leegstaande ruimten.

De kwetsbaarheid van het buitengebied voor ondermijnende criminaliteit wordt onderkend in diverse onderzoeken, waaronder in het onderzoek van oktober 2020 “Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied” van Twynstra Gudde, in opdracht van de ZLTO en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO). Oorzaken hiervan zijn onder andere de groeiende leegstand van agrarische opstallen vanwege stoppende boeren.

Het convenant en de model-huurovereenkomst zijn beschikbaar via: Veilig buitengebied (zlto.nl).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verhuurovereenkomst? Kijk op Verhuurovereenkomst buitengebied.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten