Participatie

De gemeente Bernheze vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, plannen en projecten. Dat doen we omdat we beleid willen ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoefte van de lokale samenleving. Maar ook omdat we gebruik willen maken van de ervaringskennis en deskundigheid in onze samenleving.

Participatievisie

Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad de Participatievisie ‘Samen Bernheze’ vastgesteld. De visie gaat over twee soorten van participatie:

 • Burgerparticipatie of inwonersparticipatie
  De gemeente betrekt inwoners bij het ontwikkelen van plannen en beleid en de uitvoering hiervan. Het initiatief ligt bij de gemeente.
 • Overheidsparticipatie
  De gemeente ondersteunt initiatieven uit de samenleving. Het initiatief ligt bij inwoners/organisaties. Hier hoort ook het uitdaagrecht bij.

Visie op inwonersparticipatie

​Wij hechten grote waarde aan de inbreng van inwoners omdat zij de dagelijkse praktijk ervaren en daarmee waardevolle kennis kunnen delen. Door samen te werken vergroten wij de kwaliteit en uitvoerbaarheid van beleid en projecten. Daarnaast zorgt een goede samenwerking voor een grotere betrokkenheid bij en groter draagvlak voor beleid en projecten.

Een goede samenwerking draagt tevens bij aan wederzijds vertrouwen en begrip. Door belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken krijgen we snel inzicht in de verschillende belangen en kunnen we samenwerken richting een goede oplossing. We zijn vooraf helder over de kaders en beïnvloedingsruimte: over welke onderwerpen kan meegedacht worden, wat gaan we met de inbreng doen, wie heeft welke rol?

Visie op overheidsparticipatie

Wij staan open voor initiatieven van inwoners die de samenleving versterken. We geven inwoners de ruimte en gaan uit van een positieve grondhouding om initiatieven mogelijk te maken. Wij sluiten daarmee aan bij de uitgangspunten van de Omgevingswet. Daar waar nodig of gewenst ondersteunen wij en helpen we op weg. Wij bieden hierbij ondersteuning op maat, maar nemen niet over. Het initiatief moet daarvoor minimaal voldoen aan de volgende eisen:

 • het initiatief vindt plaats in Bernheze
 • het initiatief heeft aantoonbaar maatschappelijke meerwaarde
 • het initiatief heeft aantoonbaar draagvlak in de samenleving
 • het initiatief is niet nadelig voor andere bewoners of betrokkenen
 • als een initiatiefnemer niet uit Bernheze komt, wordt dit met de portefeuillehouder besproken

Online participatieplatform

Een van de manieren om mee te praten over plannen van de gemeente is via de website samenbernheze.nl. Hier vindt u informatie over plannen die in ontwikkeling zijn. U kunt op verschillende manieren meedenken en ideeën inbrengen.

De werkwijze bij inwonersparticipatie

Om te zorgen dat participatie niet alleen iets is dat we belangrijk vinden, maar iets wat we ook doen, hanteren we een vaste werkwijze bij participatie trajecten. Voorafgaand aan ieder participatietraject stellen we een aanpak op. In deze aanpak staat in ieder geval omschreven:

 • Hoeveel invloed inwoners hebben (niveau van participatie en op welke onderdelen)
 • Wie de belanghebbenden zijn en hoe de gemeente deze bij het proces gaat betrekken
 • Waarom dit een passende aanpak is
 • Wat de rol is van de raad, het college en de andere betrokkenen.

Handreiking participatie initiatiefnemers

Als u als inwoner een initiatief heeft betekent dat u bij de aanvraag moet aangeven wie u heeft betrokken, hoe u deze partijen heeft betrokken en wat er met het resultaat is gedaan. Participatie is altijd wenselijk en voor sommige initiatieven verplicht. Als er geen participatie heeft plaatsgevonden, dan moet u uitleggen waarom dit niet is gedaan.

De gemeente neemt het verslag van de participatie mee in de beoordeling van het inwonersinitiatief. In deze handreiking leest u meer over participatie bij de gemeente Bernheze. Om initiatiefnemers te helpen bij het organiseren van een participatietraject is een handreiking ontwikkeld. Meer informatie en tips voor het opstellen van een participatieaanpak kan u lezen in de  handreiking.

Handreiking Participatie Gemeente Bernheze 2022 (PDF, 4.7 MB)