Subsidies voor natuur en landschap

Brabants Landschap

Woont u in het buitengebied? Wilt u graag bijdragen aan een mooier landschap? Uw erf, akker of weide aankleden met bijvoorbeeld heggen, houtsingels en kruidenrijke randen of een uilenkast plaatsen op het erf?

Er bestaan verschillende mogelijkheden om u hierbij te helpen. Provincie en gemeente dragen hier financieel aan bij en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap coördineert de uitvoering en zorgt voor deskundig advies. Kijk daarom voor een overzicht van de mogelijkheden op www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie.

ErvenPlus

In het project t ‘ErvenPlus’  investeren de gemeente Bernheze en de provincie Noord-Brabant, met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en projectbureau Orbis in meer biodiversiteit op Brabantse erven. Erven zijn belangrijke leefgebieden voor veel dieren.

Woont u in de gemeente Bernheze en heeft u

  • een erf buiten de bebouwde kom;
  • interesse om maatregelen te nemen voor dier- en plantensoortsoorten die op erven voorkomen?

Dan bieden we u het volgende gratis aan:

  • advies over biodiversiteit op het erf
  • advies over  de maatregelen die u kunt nemen
  • een erfplan op maat
  • materiaal en (streekeigen) beplanting om soorten te helpen
  • beheeradvies voor bestaande erfbeplanting.

Bent u geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar erfvogelsbrabant@gmail.com. Meer informatie: www.brabantslandschap.nl/erfvogels

Groen blauw stimuleringskader (Stika)

De subsidieregeling ‘Groen blauw stimuleringskader' is opgericht om de kwaliteit van natuur en landschap in het buitengebied te behouden en te verhogen.

Met deze regeling kunnen particulieren en agrariërs in het buitengebied een vergoeding krijgen voor aanleg en beheer van onder andere bosschages, bomen en bloemrijke (akker)randen buiten hun erf. De vergoeding kan gelden voor de inrichting, de ondergrond en het beheer. Ook voor het beheer van al bestaande oude landschapselementen kan in sommige gevallen een bijdrage worden verstrekt.

Voor meer informatie over de mogelijkheden of voor het maken van een vrijblijvende afspraak bij u thuis kunt u contact opnemen met de veldcoördinator in uw gebied. Voor de gemeente Bernheze is dat Sjoerd Emmen van bureau Orbis. U kunt hiervoor bellen naar 06-86 84 69 99 of een e-mail sturen naar sjoerd@orbis.nl.

Het geld wordt beschikbaar gesteld door de gemeente, het waterschap en de provincie Noord-Brabant.

Wijst

Percelen langs de breuk, waar sprake is van wijst, zijn over het algemeen te nat voor gangbare agrarische productie. Met subsidie kunnen de percelen worden afgewaardeerd en krijgen ze een natuurbestemming, waardoor de juiste omstandigheden voor wijst kunnen worden hersteld. De gronden krijgen daarmee ook een natuurfunctie. De subsidie is voor afwaardering van de gronden (85 % van de getaxeerde waarde en voor inrichting en hydrologische maatregelen (50% van de kosten). Voorwaarde is dat de percelen grenzen aan het NatuurNetwerk Brabant (NNB) of aan een Ecologische Verbindingszone (EVZ). Daarnaast dient het project voor 1 januari 2021 te zijn uitgevoerd.

De Peelrandbreuk en het wijstverschijnsel, en de invloed op het landschap zijn nog niet bij een breed publiek bekend. Omdat het echter een bijzonder en uniek deel van Brabant is, wil de provincie dit stimuleren. U kunt hierbij denken aan speciale voorzieningen die de breuk of het wijstverschijnsel zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar maken, educatieve activiteiten, het ontwikkelen van wandel- of fietsroutes over de breuk of kosten voor onderzoek naar alternatieve teelten. Dus ook hiervoor is subsidie beschikbaar.

Voor informatie kunt u terecht bij de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl.