Opvang asielzoekers in Bernheze

Er is in Nederland een tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen. Deze situatie houdt aan en lost zich niet vanzelf op. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het kabinet zoeken overal in Nederland naar extra opvangplekken voor de korte en langere termijn.

Wat betekent dat?

Onze gemeente voelt zich, net als vele andere gemeenten in Nederland, verantwoordelijk om haar steentje bij te dragen en mensen in nood op te vangen. In mei 2024 heeft de gemeente dan ook besloten om, onder bepaalde voorwaarden, medewerking te verlenen aan het verzoek van de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een noodopvanglocatie mogelijk te maken. In de tussentijd geeft dat de gemeente ruimte om het proces voor een reguliere opvang voor een langere periode te doorlopen.
We vinden het belangrijk om solidair te zijn en anderen te steunen. Dit komt voort uit een gevoel van solidariteit en medemenselijkheid. Ook vindt de gemeente dat het aanbieden van hulp aan vluchtelingen een taak is die samen met andere gemeenten moet worden gedaan.

Noodopvanglocatie asielzoekers gemeente Bernheze

Gemeente Bernheze heeft het voornemen om maximaal 250 asielzoekers op te vangen in een noodopvanglocatie aan de Slabroekseweg 5 in Nistelrode voor een maximale periode van 2 jaar. De situatie rondom de opvang van asielzoekers in Nederland is nog altijd schrijnend. De verwachting is dat het aantal benodigde opvangplekken blijft toenemen. De gemeenteraad stemt op 4 juli 2024 over het voorgenomen besluit om maximaal 250 asielzoekers voor 2 jaar op deze locatie op te vangen. Op deze pagina vindt u informatie over de noodopvang.

Hoe ziet het proces eruit?

Op 28 mei 2024 heeft gemeente Bernheze bekendgemaakt haar steentje bij te willen dragen aan het opvangen van mensen in nood. Op 15 april deden de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een dringend beroep op gemeenten om op korte termijn meer opvangplekken te realiseren. Gemeente Bernheze wil medewerking verlenen aan dit verzoek.
Het is nog niet zeker dat er een noodopvanglocatie komt in Bernheze. Het besluit hiervoor is nog niet definitief genomen door de gemeenteraad. Het besluitvormingsproces bestaat uit de volgende stappen:

  • 11 juni 2024: informatiesessie voor omwonenden; (linkje naar terugblik sessies)
  • 17 juni 2024: behandeling raadsvoorstel in de commissie Bestuur en Strategie;
  • 4 juli 2024: Behandeling en stemming raadsvoorstel door gemeenteraad.

U kunt uw mening schriftelijk delen met de gemeenteraad van Bernheze. Wilt u uw mening mondeling toelichten, dan kunt u inspreken tijdens de commissievergadering. Neem hiervoor contact op met de griffie via griffie@bernheze.org.

opvang asielzoekers bernheze

Terugblik informatiesessie

Tijdens de informatiesessies op 11 juni hebben omwonenden informatie gekregen en vragen kunnen stellen over drie onderwerpen: het proces, veiligheid en de opvanglocatie, voorzieningen en asielzoekers. Raadsleden waren aanwezig om mee te luisteren en zo een beeld te krijgen van wat er leeft in de omgeving.

Alle vragen en opmerkingen zijn genoteerd. Nog niet alle vragen zijn op dit moment al te beantwoorden. Maar de vragen die al wel te beantwoorden zijn, vindt u terug in de veel gestelde vragen en antwoorden (PDF, 110.7 kB). Dit document wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld.

Hoe gaat het verder na het gemeenteraad besluit?

Als de gemeenteraad 4 juli instemt met het voorstel voor noodopvanglocatie, doorloopt het COA de gebruikelijke procedure voor omgevingsplannen, inclusief de inspraak- en zienswijze procedure. Ook wordt met een haalbaarheidsonderzoek gekeken of het haalbaar is om een noodopvanglocatie te realiseren op de Slabroekseweg 5 in Nistelrode.

opvang asielzoekers bernheze

Vanaf het moment dat het besluit genomen is, start de 6 weken termijn om bezwaar in te dienen. Kijk op de pagina bezwaar indienen voor meer informatie. Als het gehele proces rondom het omgevingsplan doorlopen is en er een concreet voorstel van COA ligt, neemt het college een besluit over realisatie van de noodopvanglocatie. De precieze data hiervan zijn nog niet bekend.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de noodopvanglocatie voor asielzoekers in gemeente Bernheze? Houd dan deze pagina in de gaten en de veel gestelde vragen en antwoorden (PDF, 110.7 kB). Wij werken deze informatie regelmatig bij.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt uw vragen over dit onderwerp aan ons doorgeven via telefoonnummer 0412 458 888 - of stuur een e-mail naar: opvang@bernheze.org.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief over de opvang van vluchtelingen via deze link.