Wijzigen omgevingsplan

Het omgevingsplan maakt overheden, inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied. Zo komen zij samen tot een gewenste leefomgeving. Voor het wijzigen van een omgevingsplan moet een gemeente altijd de uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgen.

Procedure

Met een wijziging van het omgevingsplan kunnen functies en aanduidingen worden verwijderd of gewijzigd. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het verwijderen van een horecabestemming, het verwijderen van een aanduiding intensieve veehouderij of het aanpassen van een geluidszone.

Initiatieven die enkel met een wijziging van het omgevingsplan gerealiseerd kunnen worden zijn (niet uitputtend):

  • In veel gevallen van een functiewijziging (agrarisch) bedrijf naar gevoeliger functie en/of waarbij overtollige bebouwing moet worden gesloopt, of waarbij de (milieubelastende) activiteit moet worden beëindigd (Etfal)
  • Ontwikkelingen in Natuur Netwerk Brabant (NNB)
  • Nieuwe hokdierenverblijven binnen Stalderingsgebied
  • Uitbreiding van een veehouderij buiten het bouwvlak
  • Initiatieven waarbij gebruik wordt gemaakt van een subsidieregeling voor beëindiging of verplaatsingsregeling\
  • Ontwikkelingen o.g.v. maatwerkbepalingen in de Omgevingsverordening

Met de onderstaande brochures kunt u bepalen welke procedure voor een initiatief kan worden toegepast.

Bij de procedure ‘wijziging omgevingsplan’ hanteren wij vooralsnog de tijdelijke maatregel ‘TAM-IMRO’. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

Handreiking wijzigen omgevingsplan

Wij werken aan een 'Handreiking wijzigen omgevingsplan'. In deze handreiking beschrijven we op welke manier ontwikkelingen onder de Omgevingswet mogelijk worden gemaakt via een wijziging van het omgevingsplan. Daarnaast geven we aan wat wij verwachten van initiatiefnemers én wat zij van de gemeente kunnen verwachten.

Onderdeel van de 'Handreiking wijzigen omgevingsplan' vormt een standaard motivering en planning. Ook kunt u in deze handreiking uitleg vinden over de beoordeling van de wenselijkheid van een initiatief op de intaketafel en de beoordeling van de haalbaarheid van een initiatief op de omgevingstafel(s).

Initiatiefnemers kunnen bij de behandelend casemanager naar de actuele 'Handreiking wijzigen omgevingsplan' vragen.

Handreiking participatie

De gemeente Bernheze faciliteert initiatiefnemers met een handreiking voor de omgevingsdialoog (PDF, 4.7 MB), die zowel voor vergunningen als wijzigingen van het omgevingsplan kan worden gebruikt.

Documenten