Begrotingscyclus

Om te plannen en te verantwoorden waaraan we ons geld uitgeven, gebruiken we een begrotingscyclus. Die cyclus is een vierjarenplan waarin we vaststellen wat er in de komende vier jaren gebeurt met het geld van de gemeente.

De cyclus bestaat uit vier onderdelen:

De kadernota

De kadernota geeft in grote lijnen aan waar de gemeente de komende vier jaren naartoe wil werken. Het belangrijkste onderwerp van deze nota is hoe we omgaan met het geld van de gemeente. Ook komen de belangrijkste veranderingen in het beleid aan de orde. De kadernota presenteren we elk jaar voor de zomervakantie.

De programmabegroting

In de programmabegroting beschrijven we precies hoe we de doelen uit de kadernota willen behalen. In de programmabegroting vindt u dus ook wat de gemeente wil uitgeven. De begroting van het volgende jaar presenteren we elk jaar rond november.

Tussentijdse rapportages

In de tussentijdse rapportages vindt u de stand van zaken van onderwerpen waaraan we werken. 3 keer per jaar brengen we een rapportage uit, rond de maanden mei, augustus en november. We bekijken dan of we als gemeente de juiste koers zijn ingeslagen en of we deze koers moeten aanpassen.

De jaarrekening

In de jaarrekening blikken we terug op het afgelopen jaar. De gemeente zet in de jaarrekening wat er het afgelopen jaar is uitgegeven en is binnengekomen. Bovendien laat de gemeente in het jaarverslag zien of de gestelde doelen uit de programmabegroting zijn behaald. Aan de hand van de jaarrekening kijkt de gemeenteraad of het college de begroting goed heeft uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de begrotingscyclus? Neem dan contact op met het team Financiën van de gemeente, telefoon 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org.