Wat is de omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet 26 wetten voor de leefomgeving. De Omgevingswet zorgt voor minder regels en meer ruimte voor inbreng en ideeën uit de gemeente.

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

Met de Omgevingswet:

  • staat leefomgeving centraal en bekijken we alle aspecten (zoals wonen, groen, water, erfgoed, milieu) in samenhang;
  • zijn er door bundeling van wetten minder regels nodig. Hierdoor worden de regels eenvoudiger, duidelijker en overzichtelijker;
  • is er ruimte voor maatwerk en mag de gemeente bepalen of iets in een bepaald gebied wel is toegestaan of niet;
  • kan de besluitvorming over projecten in de leefomgeving sneller en beter.

Animatie met uitleg over de Omgevingswet

Wat gaat u als inwoner merken van de Omgevingswet?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doet u straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Hoe bereidt de gemeente Bernheze zich voor om de Omgevingswet?

Alle provincies, waterschappen en gemeenten krijgen te maken met de Omgevingswet. Zij moeten allemaal zorgen dat ze klaar zijn vóór de start van de Omgevingswet. De gemeente Bernheze bereidt zich ook voor op de Omgevingswet. Een van de taken is het opstellen van de omgevingsvisie. Dat is verplicht voor elke gemeente. Ook ander voorbereidend werk is in volle gang, zoals het vernieuwen van het digitale systeem waar inwoners en ondernemers straks digitaal vergunningen kunnen aanvragen.

Omgevingsplan

Behalve een omgevingsvisie, maakt elke gemeente ook een omgevingsplan, met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. Het omgevingsplan is de opvolger van de huidige meer dan 100 bestemmingsplannen die binnen onze gemeente gelden.  Ook gaan veel van onze verordeningen op in het omgevingsplan, waaronder een groot deel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Invoering omgevingswet

In de Omgevingswet verdwijnen bestemmingsplannen. Daarvoor komt het omgevingsplan in de plaats. Heeft u plannen waarvoor een wijziging van een bestemmingsplan nodig is? Tot een half jaar voor het ingaan van de Omgevingswet, handelen wij aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen af onder de huidige wetgeving. 

De Omgevingswet gaat in op 1 juli 2023.

Participatie

Participatie wordt onder de Omgevingswet onderdeel van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dat betekent dat u bij de aanvraag moet aangeven wie u heeft betrokken, hoe u deze partijen heeft betrokken en wat er met het resultaat is gedaan. Als er geen participatie heeft plaatsgevonden, dan moet u uitleggen waarom dit niet is gedaan.

De gemeente neemt het verslag van de participatie mee in de beoordeling van de omgevingsvergunning. Participatie is altijd wenselijk en voor sommige initiatieven verplicht. In deze handreiking leest u meer over participatie bij het aanvragen van een omgevingsvergunning in de gemeente Bernheze. U vindt ook informatie en tips voor het opstellen van een participatieaanpak.