Bedrijventerrein Heesch West

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen samen bedrijventerrein Heesch West. Zij werken hiervoor samen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. Het plangebied ligt op het grondgebied van de gemeente Bernheze en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Met het te ontwikkelen bedrijventerrein willen de gemeenten de regionale economie en werkgelegenheid versterken. De gemeenten doen dit gezamenlijk om versnippering van aanbod van bedrijventerreinen in de regio te voorkomen.

Voorontwerpbestemmingsplan, facetplan geluidzone en MER. Reageren tot 13 augustus 2019

Het is voor geïnteresseerden tot 13 augustus mogelijk om te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan, facetplan geluidzone en de MER via de gemeenten Bernheze, Oss of ’s-Hertogenbosch. Deze plannen zijn onder andere toegelicht tijdens verschillende informatiebijeenkomsten voor betrokkenen. Een reactie naar één gemeente is voldoende, het is niet nodig om deze naar alle drie te sturen. Hieronder wordt de procedure beschreven.

Hoe dien ik een inspraakreactie in?

Een inspraakreactie is een reactie op het voorontwerpbestemmingsplan. Hierin kun je beschrijven met welke onderdelen uit het voorontwerpbestemmingsplan je het wel of niet eens bent met daarbij een toelichting. Deze stuur je naar één van de betrokken gemeenten. Vermeld daarbij je naam, adres, datum en handtekening.

Bernheze

De inspraakreactie kan gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Als je een inspraakreactie mondeling wilt geven, kun je een afspraak maken via telefoonnummer 0412-45 88 88 of via de mail gemeente@bernheze.org.

De Gemeenschappelijke Regeling Heesch West nodigt betrokkenen uit om inspraakreacties in te dienen.

Wat gebeurt er met mijn ingediende inspraakreactie?

De inspraakperiode eindigt op 13 augustus 2019. Daarna worden de reacties die bij de gemeenten zijn binnengekomen, samengevoegd en beantwoord. Dat gebeurt in de periode tot en met oktober 2019. In dezelfde tijd kunnen de gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss het plan bespreken in commissies, een besluit nemen ze in dit stadium nog niet. De Gemeenschappelijke Regeling gaat vervolgens samen met de gemeenten aan de slag om de reacties te verwerken tot een nader voorstel: het ontwerpbestemmingsplan (OBP).

Waar zitten we in de procedure?

Nu kun je inspraakreacties indienen voor het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP). Deze worden verwerkt bij de volgende fase voor het plan: het ontwerpbestemmingsplan (OBP). Ook dit plan wordt ter inzage gelegd en ook dan is het mogelijk om er op te reageren. Mensen die een inspraakreactie indienden voor het VOBP ontvangen een persoonlijke brief over deze terinzagelegging die volgens de huidige planning in januari/februari 2020 plaatsvindt.

Daarna wordt het plan met een nota van zienswijzen aan de gemeenteraden voorgelegd. Zij zullen het bespreken en een besluit nemen. Daarna is het de beurt aan de colleges. Mensen die een zienswijze in hebben gediend krijgen daarna persoonlijk een brief waarin ze hierover geïnformeerd worden. Tussen het collegebesluit en behandeling in de raad is het nog mogelijk om in te spreken in de raad over het raadsvoorstel.

Na de college- en raadsbesluiten wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en volgt nog een inzageperiode (in de planning september/oktober 2020). In deze periode is het mogelijk om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen de plannen. Deze mogelijkheid is er voor mensen die in een eerdere fase een inspraakreactie ingediend hebben.

Meer informatie

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen door te mailen naar info@heeschwest.nl. Actuele informatie vindt u op www.heeschwest.nl.