Bedrijventerrein Heesch West

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen samen bedrijventerrein Heesch West. Zij werken hiervoor samen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. Het plangebied ligt op het grondgebied van de gemeente Bernheze en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Met het te ontwikkelen bedrijventerrein willen de gemeenten de regionale economie en werkgelegenheid versterken. De gemeenten doen dit gezamenlijk om versnippering van aanbod van bedrijventerreinen in de regio te voorkomen. De huidige fase in de ontwikkeling voor de plannen is de vaststelling van de bestemmingsplannen door de drie gemeenteraden.

Stand van zaken maart 2024

Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is door verschillende organisaties en individuen beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State zal zich over deze beroepen buigen en uiteindelijk uitspraak doen.

De verwachting is dat de Raad van State halverwege 2025 uitspraak zal doen. Daarna zal meer duidelijkheid komen wanneer de realisatiefase van het bedrijventerrein van start gaat.

Plan Heesch West

Het bedrijventerrein Heesch West biedt ruimte aan in totaal maximaal 80 ha netto uitgeefbare kavels: 50 ha netto uitgeefbare kavels in de 1e fase en 30 ha netto uitgeefbare kavels in de 2e fase door vraaggericht te ontwikkelen. De ontwikkeling kent hoge duurzaamheidsambities, zowel voor de bedrijven die zich in de toekomst kunnen vestigen als voor de ruimtelijke inpassing. De ambitieuze kaders worden beschreven in het Circulair Beeldkwaliteitsplan. Onderdeel van het plan is de realisatie van een omvangrijk landschapspark van 65 hectare, waarin onder andere ook ruimte is voor een zonnepark van 5 hectare.

Situatieschets Heesch West

Situatieschets Heesch West

Plangebied

Het plangebied van Heesch West is gelegen tussen ‘s-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van de A59 en ten noorden van de Zoggelsestraat. Het plangebied valt zowel binnen het grondgebied van de gemeente Bernheze als dat van ‘s-Hertogenbosch. De Bosschebaan valt deels binnen het plangebied. Aan de oostzijde is het plangebied globaal begrensd door Achterste Groes/Achterstraat en aan de westzijde door de Weerscheut. De nieuwe situering van de Bosschebaan steekt zowel aan de oost- als aan de westzijde door de genoemde begrenzing heen; deze twee ‘poten’ maken ook onderdeel uit van het plangebied.

Gedetailleerde begrenzing plangebied

Gedetailleerde begrenzing plangebied

Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West

Het bedrijventerrein Heesch West wordt op grond van de Wet geluidhinder aangemerkt als een gezoneerd industrieterrein en voorzien van een geluidszone. Dit wordt via het voorliggende facetbestemmingsplan vastgesteld. Gesproken wordt van een 'facet'-bestemmingsplan, omdat het plan zich slechts op één facet richt: namelijk het gezoneerde terrein met bijbehorende geluidszone.

ligging gezoneerd industrieterrein Heesch West

Ligging gezoneerd industrieterrein "Heesch West" (grijze arcering) en bijbehorende geluidszone (oranje arcering)

Het plangebied waarop dit facetbestemmingsplan betrekking heeft, is dus het gebied van het nieuwe gezoneerde industrieterrein Heesch West, alsmede de geluidszone daarom-heen. Het gezoneerde industrieterrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. De geluidszone ligt over het grondgebied van drie verschillende gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss.

Vaststelling Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan Heesch West

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Bernheze in zijn vergadering van 27 januari 2022 het bestemmingsplan ‘Heesch West’ gewijzigd heeft vastgesteld (op zijn grondgebied).

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch heeft het bestemmingsplan ‘Heesch West’ op 1 februari 2022 gewijzigd vastgesteld voor haar grondgebied. Dit is bekendgemaakt in een separate publicatie, vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant op 14 december 2021 ingestemd het verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch tot wijziging van het werkingsgebied ‘Verstedelijking afweegbaar’. Dit is bekendgemaakt in een separate publicatie, vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Het plangebied valt zowel binnen het grondgebied van de gemeente Bernheze als dat van 's-Hertogenbosch. Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in twee verschillende aparte bestemmingsplannen.

Wijzigingen

Er zijn bij de vaststelling wijzigingen doorgevoerd op basis van de ingediende zienswijzen, alsook ambtshalve wijzigingen. De wijzigingen zijn zowel planinhoudelijk als technisch (in de planregels) van aard. Belangrijkste wijzigingen zijn de aanpassingen in het landschapsplan, en daarmee samenhangend ook de vorm van het zuidelijk deel van het bedrijventerrein (2e fase), en de doorvertaling daarvan in de planregels. Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de Lijst van wijzigingen die samen met het bestemmingsplan ter inzage ligt.

Bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West

Burgemeester en wethouders maken daarnaast op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Bernheze in zijn vergadering van 27 januari 2022 het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ gewijzigd heeft vastgesteld (op zijn grondgebied).

De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch heeft het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ op 1 februari 2022 gewijzigd vastgesteld voor haar grondgebied. Dit wordt bekendgemaakt in een separate publicatie, vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

De gemeenteraad van Oss heeft het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ op 27 januari 2022 gewijzigd vastgesteld voor haar grondgebied. Dit wordt bekendgemaakt in een separate publicatie, vanuit de gemeente Oss.

Het plangebied waarop dit facetbestemmingsplan betrekking heeft, is het gebied van het nieuwe gezoneerde industrieterrein Heesch West, alsmede de geluidszone daaromheen. Het gezoneerde industrieterrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. De geluidszone daaromheen ligt over het grondgebied van drie verschillende gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss. Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in drie aparte bestemmingsplannen.

Wijzigingen

Er is bij de vaststelling een klein aantal wijzigingen in het Facetplan doorgevoerd. De in het doorgevoerde planaanpassingen in het landschapsplan hebben tot gevolg dat het gezoneerde industrieterrein (op de Verbeelding) en de Kaart emissiebudget (bijlage 1 bij de planregels) van het bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West licht zijn gewijzigd, omdat fase 2 iets naar het noorden is opgeschoven.

Inzage

De bestemmingsplannen liggen met ingang van 17 maart 2022 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. De plannen zijn daarnaast digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met de IDN-codes NL.IMRO.1721.BPBedrHeeschwest-VG01 en NL.IMRO.1721.FPGeluidHeeschwest-VG01.

Ook vindt u de stukken via de projectwebsite van Heesch West en zijn de belangrijkste stukken opgenomen onder downloads op deze pagina.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een beroepschrift versneld behandelt. Dit betekent ook dat u binnen de beroepstermijn alle beroepsgronden moet aangeven. Als u uw beroepsgronden later indient, dan zijn ze niet-ontvankelijk.

Reageren

In uw beroepschrift moeten staan: de datum, naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u beroep indient en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Beleidsregels

De gemeenteraden van Bernheze en ’s-Hertogenbosch hebben ook ingestemd met de bij het plan behorende beleidsregel Circulair Kwaliteitsplan Heesch West. Eerder stemden de colleges van B&W al in met de beleidsregel voor stikstof (‘Beleidsregel Stikstofgebruiksruimte Bedrijventerrein Heesch West’). De beleidsregels zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad van 16 maart 2022 en ook op overheid.nl; en liggen vanaf 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Op de vaststelling van deze beleidsregels is geen beroep mogelijk.
De beleidsregels en het bijbehorende Eindverslag inspraak zijn ook hieronder opgenomen onder ‘Downloads’.

Hogere waardebesluiten geluid

Daarnaast zijn ook de hogere waarde besluiten voor geluid voor Heesch West door de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Bernheze vastgesteld. Dit betreffen: hogere waarde besluit industrielawaai (gemeente ’s-Hertogenbosch), hogere waarde besluit industrielawaai (gemeente Bernheze) en het hogere waarde besluit wegverkeerslawaai (gemeente Bernheze), met bijbehorende Nota zienswijzen. Binnen de gemeente Bernheze wordt voor veertien woningen in de directe omgeving van het nieuw te realiseren regionaal bedrijventerrein Heesch West de voorkeursgrenswaarde voor industrie- of wegverkeerslawaai overschreden. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen.
De hogere waarde besluiten zijn op 16 maart 2022 gelijktijdig met de bestemmingsplannen ‘Heesch West’ en ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ gepubliceerd op www.overheid.nl. Vanaf 17 maart 2022 liggen de stukken gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Gemeentehuis van de gemeente Bernheze. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
De besluiten hogere waarden en bijbehorende Nota zienswijzen zijn ook hieronder opgenomen onder ‘Downloads’.

Downloads

Meer informatie

Voor specifieke vragen over het project kunt u contact opnemen door te mailen naar info@heeschwest.nl. Actuele informatie vindt u op www.heeschwest.nl