Bedrijventerrein Heesch West

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen samen bedrijventerrein Heesch West. Zij werken hiervoor samen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. Het plangebied ligt op het grondgebied van de gemeente Bernheze en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Met het te ontwikkelen bedrijventerrein willen de gemeenten de regionale economie en werkgelegenheid versterken. De gemeenten doen dit gezamenlijk om versnippering van aanbod van bedrijventerreinen in de regio te voorkomen. De huidige fase in de ontwikkeling voor de plannen is de vaststelling van de bestemmingsplannen door de drie gemeenteraden.

Plan Heesch West

Het bedrijventerrein Heesch West biedt ruimte aan in totaal maximaal 80 ha netto uitgeefbare kavels: 50 ha netto uitgeefbare kavels in de 1e fase en 30 ha netto uitgeefbare kavels in de 2e fase door vraaggericht te ontwikkelen. De ontwikkeling kent hoge duurzaamheidsambities, zowel voor de bedrijven die zich in de toekomst kunnen vestigen als voor de ruimtelijke inpassing. De ambitieuze kaders worden beschreven in het Circulair Beeldkwaliteitsplan. Onderdeel van het plan is de realisatie van een omvangrijk landschapspark van 65 hectare, waarin onder andere ook ruimte is voor een zonnepark van 5 hectare.

Situatieschets Heesch West

Situatieschets Heesch West

Plangebied

Het plangebied van Heesch West is gelegen tussen ‘s-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van de A59 en ten noorden van de Zoggelsestraat. Het plangebied valt zowel binnen het grondgebied van de gemeente Bernheze als dat van ‘s-Hertogenbosch. De Bosschebaan valt deels binnen het plangebied. Aan de oostzijde is het plangebied globaal begrensd door Achterste Groes/Achterstraat en aan de westzijde door de Weerscheut. De nieuwe situering van de Bosschebaan steekt zowel aan de oost- als aan de westzijde door de genoemde begrenzing heen; deze twee ‘poten’ maken ook onderdeel uit van het plangebied.

Gedetailleerde begrenzing plangebied

Gedetailleerde begrenzing plangebied

Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West

Het bedrijventerrein Heesch West wordt op grond van de Wet geluidhinder aangemerkt als een gezoneerd industrieterrein en voorzien van een geluidszone. Dit wordt via het voorliggende facetbestemmingsplan vastgesteld. Gesproken wordt van een 'facet'-bestemmingsplan, omdat het plan zich slechts op één facet richt: namelijk het gezoneerde terrein met bijbehorende geluidszone.

ligging gezoneerd industrieterrein Heesch West

Ligging gezoneerd industrieterrein "Heesch West" (grijze arcering) en bijbehorende geluidszone (oranje arcering)

Het plangebied waarop dit facetbestemmingsplan betrekking heeft, is dus het gebied van het nieuwe gezoneerde industrieterrein Heesch West, alsmede de geluidszone daarom-heen. Het gezoneerde industrieterrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. De geluidszone ligt over het grondgebied van drie verschillende gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss.

Collegebesluiten bestemmingsplannen

De colleges van burgemeester en wethouders van zowel de gemeente Bernheze, als de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben op 7 december 2021 het bestemmingsplan ‘Heesch West’ en het bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden (hieronder onder Downloads te vinden). Ook het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss heeft op 7 december het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeente Oss neemt geen besluit over het bestemmingsplan Heesch West, omdat het plan van Heesch West zelf niet op haar grondgebied ligt.

In de raadsvoorstellen en de bijbehorende ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan ‘Heesch West en bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ wordt ingegaan op de tegen de ontwerpbestemmingsplannen ingediende zienswijzen. De raadsvoorstellen, Nota zienswijzen en de Lijst van wijzigingen zijn hieronder opgenomen onder ‘Downloads’.

De stukken worden behandeld in de Commissies en gemeenteraadsvergaderingen van de verschillende gemeenten. In onze gemeente vindt dit plaats op: 12 januari 2022 (Commissie Ruimtelijke Zaken) en 27 januari 2022 (Raadsvergadering). Inwoners hebben tijdens de commissievergadering op 12 januari, de mogelijkheid om het woord voeren over het agendapunt Heesch West. De maximale spreektijd bedraagt 5 minuten per persoon. Echter, wanneer een groot aantal meesprekers zich aanmeldt, zijn wij genoodzaakt om de maximale spreektijd in te korten. We adviseren inwoners daarom om zich zoveel mogelijk te verenigen en namens hen één woordvoerder te laten spreken.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u dan vóór maandag 3 januari 2022 aan via griffie@bernheze.org. Na deze datum informeren wij de meesprekers over de maximale spreektijd en de verdere gang van zaken. De vergadering begint om 19.00 uur en vindt vooralsnog plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Heesch.

Beleidsregels met Eindverslag inspraak

Tegelijkertijd met het bestemmingsplan, hebben de colleges van burgemeester en wethouders van zowel de gemeente ’s-Hertogenbosch, als de gemeente Bernheze, ingestemd met de beleidsregel voor stikstof ‘Toekenning stikstofruimte bedrijventerrein Heesch West’ en met de twee Eindverslagen inspraak behorende bij de beleidsregels ‘Circulair Kwaliteitsplan Heesch West’ en ‘Toekenning stikstofruimte bedrijventerrein Heesch West’. Omdat de inspraakreacties veelal gelijkluidend waren, zijn deze algemeen beschreven in het Eindverslag inspraak. Indien uw zienswijze tevens deels een inspraakreactie betrof op de beleidsregels, is uw reactie in dit algemene Eindverslag terug te lezen. De beleidsregel voor het Circulair Kwaliteitsplan wordt ter vaststelling aan de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch en Bernheze aangeboden. Op de vaststelling van de beleidsregels is geen beroep mogelijk. De twee Eindverslagen inspraak en beleidsregels zijn hieronder opgenomen onder ‘Downloads’.

Hogere waardebesluiten geluid

Daarnaast zijn ook de hogere waarde besluiten voor geluid voor Heesch West door de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Bernheze vastgesteld. Dit betreffen: hogere waarde besluit industrielawaai (gemeente ’s-Hertogenbosch), hogere waarde besluit industrielawaai (gemeente Bernheze) en het hogere waarde besluit wegverkeerslawaai (gemeente Bernheze), met bijbehorende Nota zienswijzen. In de besluiten wordt tevens ingegaan op de tegen de ontwerpbesluiten ingediende zienswijzen. De besluiten hogere waarden en bijbehorende Nota zienswijzen zijn hieronder opgenomen onder ‘Downloads’.

Downloads

Meer informatie

Voor specifieke vragen over het project kunt u contact opnemen door te mailen naar info@heeschwest.nl. Actuele informatie vindt u op www.heeschwest.nl