Bedrijventerrein Heesch West

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen samen bedrijventerrein Heesch West. Zij werken hiervoor samen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. Het plangebied ligt op het grondgebied van de gemeente Bernheze en de gemeente ’s-Hertogenbosch. Met het te ontwikkelen bedrijventerrein willen de gemeenten de regionale economie en werkgelegenheid versterken. De gemeenten doen dit gezamenlijk om versnippering van aanbod van bedrijventerreinen in de regio te voorkomen. De huidige fase in de ontwikkeling voor de plannen is de terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen.

Ontwerpbestemmingsplan Heesch West en Eindverslag inspraak

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Heesch West’ (NL.IMRO.1721.BPBedrHeeschwest-ON01)  en het ontwerpbestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ (NL.IMRO.1721.FPGeluidHeeschwest-ON01) met ingang van 10 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage liggen. Daarnaast heeft het college het Eindverslag inspraak vastgesteld waarin alle inspraakreacties zijn beantwoord. Dit verslag is in te zien onderaan deze pagina (onder Downloads).

Bijbehorende concept beleidsregels

Ook liggen twee concept beleidsregels (stikstof en circulair kwaliteitsplan) voor het plan van Heesch West met ingang van 10 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt op grond van de gemeentelijke Inspraak- en participatieverordening. De beleidsregels horen bij het plan Heesch West.

Plan Heesch West

Het bedrijventerrein Heesch West biedt ruimte aan in totaal maximaal 80 ha netto uitgeefbare kavels: 50 ha netto uitgeefbare kavels in de 1e fase en 30 ha netto uitgeefbare kavels in de 2e fase door vraaggericht te ontwikkelen. De ontwikkeling kent hoge duurzaamheidsambities, zowel voor de bedrijven die zich in de toekomst kunnen vestigen als voor de ruimtelijke inpassing. De ambitieuze kaders worden beschreven in het Circulair Beeldkwaliteitsplan. Onderdeel van het plan is de realisatie van een omvangrijk landschapspark van 65 hectare, waarin onder andere ook ruimte is voor een drijvend zonnepark van 5 hectare.

In de afgelopen 2 jaar is het plan, mede op basis van inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan, geoptimaliseerd en nader onderzocht. Dit heeft geleid tot het ontwerpbestemmingsplan Heesch West en een Aanvulling op de Milieueffectrapportage (MER).

Plangebied

Het plangebied van Heesch West is gelegen tussen 's-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van de A59 en ten noorden van de Zoggelsestraat. Het plangebied valt zowel binnen het grondgebied van de gemeente Bernheze als dat van 's-Hertogenbosch. De Bosschebaan valt deels binnen het plangebied. Aan de oostzijde is het plangebied globaal begrensd door Achterste Groes/Achterstraat en aan de westzijde door de Weerscheut. De nieuwe situering van de Bosschebaan steekt zowel aan de oost- als aan de westzijde door de genoemde begrenzing heen; deze twee 'poten' maken ook onderdeel uit van het plangebied.

Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West

Het bedrijventerrein Heesch West wordt op grond van de Wet geluidhinder aangemerkt als een gezoneerd industrieterrein en voorzien van een geluidszone. Dit wordt via het voorliggende facetbestemmingsplan vastgesteld. Gesproken wordt van een 'facet'-bestemmingsplan, omdat het plan zich slechts op één facet richt: namelijk het gezoneerde terrein met bijbehorende geluidszone.

Het plangebied waarop dit facetbestemmingsplan betrekking heeft, is dus het gebied van het nieuwe gezoneerde industrieterrein Heesch West, alsmede de geluidszone daarom-heen. Het gezoneerde industrieterrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. De geluidszone ligt over het grondgebied van drie verschillende gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss.

Wilt u reageren?

Ontwerpbestemmingsplan Heesch West

Het ontwerpbestemmingsplan Heesch West is door de gemeenten Oss, Bernheze en ‘s-Hertogenbosch gezamenlijk opgesteld binnen de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Vervolgens is het gesplitst in twee aparte bestemmingsplannen, omdat de gronden van het plan in de gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente Bernheze zijn gelegen.

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Graag onder vermelding van zaaknummer 1565375. Geef als onderwerp duidelijk aan dat het over een zienswijze gaat en benoem de naam van het bestemmingsplan. Zet ook de datum, uw naam, adres en handtekening in de brief.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij het team Ruimtelijke Ordening, tel. (0412) 45 88 88.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 10 juni 2021 op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Ook vindt u de stukken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op de voorbereiding en het te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Indien u woonachtig bent in de gemeente Oss, verzoeken wij u de zienswijze in te dienen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch of gemeente Bernheze. De gemeente Oss beslist namelijk niet formeel over het bestemmingsplan, omdat Heesch West niet op het grondgebied van de gemeente Oss ligt.

Downloads

Meer informatie

De ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-codes NL.IMRO.1721.BPBedrHeeschwest-ON01 en NL.IMRO.1721.FPGeluidHeeschwest-ON01

Voor specifieke vragen over het project kunt u contact opnemen door te mailen naar info@heeschwest.nl. Actuele informatie vindt u op www.heeschwest.nl