Weijen-West fase 1

In het noorden van de kern Nistelrode, gelegen tussen Weverstraat en Dijkstraat wordt een nieuwe woningbouwontwikkeling voorzien. Er is ruimte voor rijtjeswoningen en twee-onder-een-kapwoningen in zowel koop als huur. 

Weijen-West fase 1 is de eerste fase van een grotere woningbouwontwikkeling aan de westzijde van Nistelrode.  Over de volgende fasen volgt later meer informatie.

Weijen West tekening verkaveling oktober 2023

Stedenbouwkundig plan

Op basis van een programma van eisen wordt een eerste concept  stedenbouwkundig plan uitgewerkt. In het stedenbouwkundig plan, ook wel verkavelingsplan genoemd, kunt u zien waar woningen komen en waar we groen, water(opvang), parkeerplaatsen en wegen aanleggen.

Het plan maakt de bouw van 27 woningen mogelijk. Er is ruimte voor projectmatige bouw en sociale huur. Er worden 18 koopwoningen gerealiseerd waarvan 6 dure woningen, 8 betaalbare woningen en 4 goedkope woningen. Daarnaast worden er 9 sociale huurwoningen gebouwd. Deze woningen worden door woningcorporatie Mooiland gebouwd en toegewezen.

Omgevingsdialoog

Het afgelopen jaar zijn er in het kader van de omgevingsdialoog diverse gelegenheden geweest waarbij omwonenden hun wensen en ideeën konden aangeven.

Op 29 maart heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden om direct omwonenden te informeren over het concept stedenbouwkundig plan. Aanwezigen waren in de gelegenheid om hun opmerkingen/wensen en ideeën kenbaar te maken. Op 20 juni  heeft er een schetssessie plaatsgevonden.

Wensen en ideeën van omwonenden zijn waar mogelijk meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Wij vinden het belangrijk u te informeren over het ontwerpbestemmingsplan. U bent dan ook van harte welkom op onze informatieavond in Cultureel Centrum Nesterle te Nistelrode op 24 oktober van 18:30 tot 20.00 uur. Er wordt geen centrale presentatie gehouden dus u kunt gedurende deze tijd op elk moment langskomen.

Bestemmingsplan

In tegenstelling tot wat er eerder gecommuniceerd is ligt met ingang van 2 november 2023 het ontwerpbestemmingsplan Weijen-West Fase 1, te Nistelrode 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is dan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPWeijenWestFase1-ow01). Iedereen kan in deze periode reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Berichtgeving over de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan wordt gedaan in de krant ‘Mooi Bernheze’ en op de website.

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Uitgifte

Nog niet bekend.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u uitleg over het bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0412 - 458888 of via e-mail bouwenenwonen@bernheze.org.
Heeft u vragen over het plan dan kunt u contact opnemen met de projectleider Debby de Beer via e-mail d.de.beer@bernheze.org.