Weijen-West fase 1

In het noorden van de kern Nistelrode, gelegen tussen de Weverstraat en Dijkstraat wordt een nieuwe woningbouwontwikkeling voorzien. Er is ruimte voor rijtjeswoningen en twee-onder-een-kapwoningen in zowel koop als huur.

Weijen-West fase 1 is de eerste fase van een grotere woningbouwontwikkeling aan de westzijde van Nistelrode. Over de volgende fasen volgt later meer informatie.

Weijen West tekening verkaveling oktober 2023

Stedenbouwkundig plan

Op basis van een programma van eisen is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt. In het stedenbouwkundig plan, ook wel verkavelingsplan genoemd, kunt u zien waar woningen komen en waar we groen, water(opvang), parkeerplaatsen en wegen aanleggen.

Het plan maakt de bouw van 27 woningen mogelijk. Er is ruimte voor projectmatige bouw en sociale huur. Er worden 18 koopwoningen gerealiseerd waarvan 6 dure woningen, 8 betaalbare woningen en 4 goedkope woningen. Daarnaast worden er 9 sociale huurwoningen gebouwd. Deze woningen worden door woningcorporatie Mooiland gebouwd en toegewezen.

Omgevingsdialoog

Het afgelopen jaar zijn er in het kader van de omgevingsdialoog diverse gelegenheden geweest waarbij omwonenden hun wensen en ideeën hebben kunnen aangeven.

Op 29 maart heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden om direct omwonenden te informeren over het concept stedenbouwkundig plan. Aanwezigen waren in de gelegenheid om hun opmerkingen/wensen en ideeën kenbaar te maken. Op 20 juni heeft er een schetssessie plaatsgevonden.

Wensen en ideeën van omwonenden zijn waar mogelijk meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Op 24 oktober heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden om alle belangstellenden en belanghebbenden te informeren over het ontwerp bestemmingsplan.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 2 november 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn enkele zienswijzen ingediend. Alle ingekomen zienswijzen zijn samengevat en van een reactie voorzien in de Nota van zienswijzen ‘Weijen-West fase 1 Nistelrode’. De indieners van een zienswijze worden hierover geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 maart 2024 besloten om het bestemmingsplan door te leiden naar de Raad voor de vaststelling. De vaststelling staat gepland voor 23 mei 2024. Het plan wordt op 8 mei 2024 behandeld in de vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Zaken. Het plan zal dan spoedig na 23 mei 2024 worden gepubliceerd. Houdt u voor de publicatie de website van de gemeente, het gemeenteblad en de MooiBernhezeKrant in de gaten.

Als de bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden is het mogelijk om gedurende 6 weken in beroep te gaan tegen de plannen. U kunt dan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Uitgifte

De bestemmingsplanprocedure neemt ongeveer een jaar in beslag en mogelijk langer wanneer er bezwaren worden ingediend. De eerste woningen kunnen pas worden gebouwd als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer de verkoop en/of verhuur van de woningen in Weijen West fase 1 van start kan gaan. Daar volgt op een later moment informatie over.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u uitleg over het bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0412 - 458888 of via e-mail bouwenenwonen@bernheze.org.

Heeft u vragen over het plan dan kunt u contact opnemen met de projectleider Debby de Beer via e-mail d.de.beer@bernheze.org.