Subsidies voor agrarische bedrijven

Bernheze is een gemeente met een groot landelijk gebied. De agrarische sector bepaalt voor een groot deel het gebruik van het landelijke gebied.

De agrarische sector zit in een veranderingsfase (transitie). Er zijn diverse (subsidie)regelingen beschikbaar ter ondersteuning van deze transitie. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het omschakelen en/of verbreding van de (agrarische) bedrijfsvoering, het (deels) inzetten van gronden ten behoeve van natuur, landschap en water of maatschappelijke innovaties zoals natuurinclusieve landbouw. Hieronder staat een overzicht aan van actuele regelingen en/of subsidies. Via de links vindt u meer informatie over de criteria en de aanvraagprocedure van de diverse regelingen.

Subsidieregeling Transitie Veehouderijen - Kavelruil en inrichting landbouwgronden

Kavelruil t.b.v. transitie in de landbouw, het Natuurnetwerk Brabant, een duurzaam watersysteem of de kwaliteit van het landschap

 • 100% van de kosten tot € 1.250 per ha bij uitvoering plan
 • 80% van de kosten tot € 800 per ha indien alleen plankosten worden gemaakt
 • De subsidie is aan te vragen t/m 31-12-2026
 • Ca. 7-8 projecten kunnen worden gehonoreerd
 • Aanvragen via de website van provincie

Nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Eco-activiteiten t.b.v. bevordering natuur en milieu: kennisontwikkeling, samenwerking, innovatie, natuur- en landschapsbeheer.

Nationaal Groenfonds / Klimaatfonds voor de landbouw

Het fonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Projecten richten zich op verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook op de kwaliteit van lucht en water, biodiversiteit en beleving.

Subsidiemodules verduurzaming stallen

Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken of maatregelen om broeikasgas- of stalemissies te verminderen wordt verstrekt bij samenwerking met een onderzoeksorganisatie.

Stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

Subsidie is mogelijk voor geschikte landschapselementen, waterelementen, kruidenranden of een wandelpad over boerenland aansluitend op het ter plaatse van toepassing zijnde landschapstype.

Subsidieregeling Transitie veehouderijen

VABIMPULS -voucherregeling

Subsidie is mogelijk voor eigenaren met leegstaande of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties en voor eigenaren die een nieuwe bedrijfsactiviteit voor ogen hebben. De voucher is ook inzetbaar bij omschakeling naar een andere agrarische invulling en als dat nodig is voor een familiedialoog met een specialist.

 • € 4.300 in de vorm van een voucher.
 • Het voucherbedrag is te besteden aan deskundige begeleiding bij het oriënteren en analyseren van de toekomstperspectieven.
 • Aanvragen via de website van de Provincie Noord-Brabant

Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023

Subsidie was mogelijk tot 31 december 2023.

BIJ12-Faunafonds

Schade door beschermde inheemse diersoorten aan de landbouw.

 • Max. 100% van de getaxeerde schade.
 • Aanvragen voor schadevergoeding moeten binnen zeven werkdagen nadat de aangerichte schade is geconstateerd digitaal worden ingediend bij het secretariaat van het fonds.
 • Aanvragen via de website van Bij12

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie

Opleidingen/cursussen t.b.v. werknemers pluimveesector

 • 50% van de kosten met een max. van € 1.300 per werknemer
 • Subsidie is mogelijk voor werknemers om nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren.
 • Aanvragen op de website van szpluimvee.nl.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij

Subsidie is mogelijk voor vrijwillige beëindiging van bedrijven, waarbij varkens-, rund- en pluimveehouders een subsidie kunnen krijgen om te stoppen met hun bedrijf.

 • Bedrag: nader te bepalen
 • De vrijwillige opkoopregeling voor veehouders is een maatregel binnen de structurele stikstofaanpak van het Rijk.
 • Bij overintekening wordt geselecteerd op bedrijven met de hoogste stikstofdepositie en de meeste kosteneffectiviteit.
 • Aanvragen via de website van Rijksoverheid.

Milieu Investerings-aftrek (MIA) / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Fiscale subsidie is mogelijk voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, voorkomend op de Milieulijst, zoals diverse stalsystemen, koelinstallatie, mestopslag, e.a.

 • MIA: De tegemoetkoming betreft een aftrekpost in de vorm van een percentage van de investeringskosten in mindering te brengen op de fiscale winst of inkomsten
 • VAMIL: boven op de gebruikelijke afschrijving of de mogelijkheid voor een versnelde afschrijving.
 • Aanvragen indienen binnen 3 maanden na het aangaan van (investerings-)verplichtingen.
 • Doorlopende openstelling.
 • Aanvragen via de website van rvo.nl

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Fiscale subsidie is mogelijk voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen, voorkomend op de energielijst, zoals zonnepanelen, dak- en gevelisolatie, HR++ glas, warmteterugwinningssystemen, warmte koudeopslag, grondwarmtewisselaars, warmtepompen, warmtepompboilers en LED-verlichting.

 • De tegemoetkoming betreft een aftrekpost in de vorm van 45,5 % van de investeringskosten in mindering te brengen op de fiscale winst of inkomsten, boven op de gebruikelijke afschrijving.
 • Aanvragen indienen binnen 3 maanden na het aangaan van investerings-)verplichtingen.
 • Doorlopende openstelling.
 • Aanvragen via de website van rvo.nl

Bedrijf overnemen en duurzaam investeren

Wil je kort na de start of overname van een land- of tuinbouwbedrijf extra investeren om je bedrijf duurzamer te maken? Dan biedt het nieuwe GLB (binnenkort) interessante regelingen aan, waaronder Vestigingssteun.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een bottom-up aanpak, waarin boeren worden geïnspireerd, geinformeerd en gefaciliteerd om op vrijwillige basis de juiste maatregelen te nemen voor schoon en voldoende grond- en oppervlaktewater en een betere bodem. Dit kan voor boeren en tuinders mogelijk ook een beter bedrijfsrendement opleveren door minder verliezen van mineralen, gewasbeschermingsmiddelen of door het voorkomen van verziltings-, droogte- of natschade.

ErvenPlus 3.0

ErvenPlus3.0 is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en lokale natuurverenigingen. Het project zorgt voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis. Facilitering van maatregelen is mogelijk ter bevordering en bescherming van soorten en dieren die typisch zijn voor het Brabants landschap. Hierbij valt te denken aan gemengde hagen, fruitbomen, graanveldjes, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen.