Subsidies voor agrarische bedrijven

Bernheze is een gemeente met een groot landelijk gebied. De agrarische sector bepaalt voor een groot deel het gebruik van het landelijke gebied.

De agrarische sector zit in een veranderingsfase (transitie). Er zijn diverse (subsidie)regelingen beschikbaar ter ondersteuning van deze transitie. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het omschakelen en/of verbreding van de (agrarische) bedrijfsvoering, het (deels) inzetten van gronden ten behoeve van natuur, landschap en water of maatschappelijke innovaties zoals natuurinclusieve landbouw. Hieronder staat een overzicht aan van actuele regelingen en/of subsidies. Via de links vindt u meer informatie over de criteria en de aanvraagprocedure van de diverse regelingen.

Subsidieregeling Transitie Veehouderijen - Kavelruil en inrichting landbouwgronden

Kavelruil t.b.v. transitie in de landbouw, het Natuurnetwerk Brabant, een duurzaam watersysteem of de kwaliteit van het landschap

Hoogte

 • 100% van de kosten tot € 1.250 per ha bij uitvoering plan
 • 80% van de kosten tot € 800 per ha indien alleen plankosten worden gemaakt

Meer informatie

Nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Eco-activiteiten t.b.v. bevordering natuur en milieu: kennisontwikkeling, samenwerking, innovatie, natuur- en landschapsbeheer.

Hoogte

 • Nader te bepalen: stimulering in de vorm van premies en subsidie voor duurzame investeringen

Meer informatie

Nationaal Groenfonds / Klimaatfonds voor de landbouw

Het fonds verstrekt leningen aan organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Projecten richten zich op verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook op de kwaliteit van lucht en water, biodiversiteit en beleving.

Hoogte

 • Financieringen van min. € 200.000

Meer informatie

Subsidiemodules verduurzaming stallen

Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken of maatregelen om broeikasgas- of stalemissies te verminderen wordt verstrekt bij samenwerking met een onderzoeksorganisatie.

Hoogte

 • De ontwikkelingssubsidie omvat verschillende fases en bevat subsidiepercentages van 25-100%

Meer informatie

Stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

Subsidie is mogelijk voor geschikte landschapselementen, waterelementen, kruidenranden of een wandelpad over boerenland aansluitend op het ter plaatse can toepassing zijnde landschapstype.

Hoogte

 • Minimaal € 1.000 en maximaal € 24.999 per project

Meer informatie

Subsidieregeling Transitie veehouderijen

Subsidie is mogelijk voor de uitwerking van een concreet en professioneel businessplan m.b.t. bedoelde doorontwikkeling. Hierbij dient aandacht gegeven te worden aan duurzaam bodem- en waterbeheer, meer biodiversiteit, aantrekkelijkheid van het landschap, verdienmodel, terugverdientijd investeringen, e.d.

Hoogte

 • Max. € 10.000

Meer informatie

 • Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend t/m 31-12-2022
 • Indien extra landbouwgrond benodigd is voor een rendabele bedrijfsvoering kan gebruik worden gemaakt van de inzet van € 30 miljoen van de provincie Noord-Brabant om via een kooperfpachtconstructie ondernemers in staat te stellen extra gronden aan te kopen.
 • Subsidievoorwaarde betreft het in gebruik hebben van minimaal 10 hectare agrarische grond, welke voor meer dan 50% gelegen is binnen de Groenblauwe mantel of een straal van 1500 meter vanaf de grens van het Natuurnetwerk Brabant.
 • Aanvragen: https://www.brabant.nl/applicaties/producten/transitie_veehouderijen__omschakeling_naar_natuurinclusieve_landbouw_subsidie_18923

VABIMPULS -voucherregeling

Subsidie is mogelijk voor eigenaren met leegstaande of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties en voor eigenaren die een nieuwe bedrijfsactiviteit voor ogen hebben. De voucher is ook inzetbaar bij omschakeling naar een andere agrarische invulling en als dat nodig is voor een familiedialoog met een specialist.

Hoogte

 • € 4.300 in de vorm van een voucher.

Meer informatie

Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023

Subsidie is mogelijk voor innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw. Het subsidieproject is gericht op innovatieve technieken, bedrijfssystemen en concepten voor bedrijfsvoering, ketensamenwerking en vermarkting, die zich lenen voor grootschalige toepassing of samenwerkingsverbanden en die nu nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector.

Hoogte

 • De subsidie varieert van maximaal 40% tot maximaal 60% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 35.000 per jaar voor ten hoogste drie jaren.

Meer informatie

BIJ12-Faunafonds

Schade door beschermde inheemse diersoorten aan de landbouw.

Hoogte

 • Max. 100% van de  getaxeerde schade.

Meer informatie

 • Aanvragen voor schadevergoeding moeten binnen zeven werkdagen nadat de aangerichte schade is geconstateerd digitaal worden ingediend bij het secretariaat van het fonds.
 • Aanvragen: https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie

Opleidingen/cursussen t.b.v. werknemers pluimveesector

Hoogte

 • 50% van de kosten met een max. van € 1.300 per werknemer

Meer informatie

Economisch Herstel Fonds

Subsidie is mogelijk voor het uitwerken van duurzame verdienmodellen voor de landbouwsector, samenwerken aan klimaatdoelen of het verbeteren van de biodiversiteit.

Hoogte

 • Minimaal € 100.000 – maximaal € 2.000.000

Meer informatie

Landelijke beëindigingsregeling veehouderij

Subsidie is mogelijk voor vrijwillige beëindiging van bedrijven, waarbij varkens-, rund- en pluimveehouders een subsidie kunnen krijgen om te stoppen met hun bedrijf.

Hoogte

 • Nader te bepalen

Meer informatie

Milieu Investerings-aftrek (MIA) / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Fiscale subsidie is mogelijk voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, voorkomend op de Milieulijst, zoals diverse stalsystemen, koelinstallatie, mestopeslag, e.a.

Hoogte

 • MIA: De tegemoetkoming betreft een aftrekpost in de vorm van een percentage van de investeringskosten in mindering te brengen op de fiscale winst of inkomsten 
 • VAMIL: boven op de gebruikelijke afschrijving of de mogelijkheid voor een versnelde afschrijving.

Meer informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Fiscale subsidie is mogelijk voor investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen, voorkomend op de energielijst, zoals zonnepanelen, dak- en gevelisolatie, HR++ glas, warmteterugwinningssystemen, warmte koudeopslag, grondwarmtewisselaars, warmtepompen, warmtepompboilers en LED-verlichting.

Hoogte

 • De tegemoetkoming betreft een aftrekpost in de vorm van 45,5 % van de investeringskosten in mindering te brengen op de fiscale winst of inkomsten, boven op de  gebruikelijke afschrijving.

Meer informatie

Bedrijfsovername-fonds

Het Vermogensversterkend Krediet (VVK) is een achtergestelde lening bedoeld voor startende boeren en tuinders en zij die een bedrijf over willen nemen. Ondersteuning is mogelijk in de vorm van een Vermogensversterkend Krediet (VVK) voor verduurzaming van het bedrijf.

Hoogte

 • Variërend

Meer informatie

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een bottom-up aanpak, waarin boeren worden geïnspireerd, geïnformeerd en gefaciliteerd om op vrijwillige basis de juiste maatregelen te nemen voor schoon en voldoende grond- en oppervlaktewater en een betere bodem. Dit kan voor boeren en tuinders mogelijk ook een beter bedrijfsrendement opleveren door minder verliezen van mineralen, gewasbeschermingsmiddelen of door het voorkomen van verziltings-, droogte- of natschade.

Hoogte

 • Variërend

Meer informatie

ErvenPlus 3.0

ErvenPlus3.0 is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en lokale natuurverenigingen. Het project zorgt voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis. Facilitering van maatregelen is mogelijk ter bevordering en bescherming van soorten en dieren die typisch zijn voor het Brabants landschap. Hierbij valt te denken aan gemengde hagen, fruitbomen, graanveldjes, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen.

Hoogte

 • Maatregelen in natura ter bescherming van streekeigen plant- en diersoorten

Meer informatie

Subsidieregeling wijstherstel

Subsidie is mogelijk voor verwervingskosten, functiewijziging en inrichtingskosten m.b.t. projecten die gericht zijn op behoud of herstel van de specifieke bij wijst horende aardkundige, ecologische, landschappelijke of cultuurhistorische waarden.

Hoogte

 • Subsidiepercentage wisselend.

Meer informatie