De Heeswijkse Akkers

Aan de westkant van Heeswijk-Dinther komt ten zuiden van de Veldstraat een nieuwe woonwijk. Het gaat om 70 woningen. Er is ruimte voor rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en patiowoningen. Ook sociale huurwoningen zijn onderdeel van het plan. Vanaf 11 februari 2021 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Reageren is niet meer mogelijk.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om in te schrijven op woningen of kavels.

Informatievideo

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een informatiebijeenkomst te organiseren. Daarom hebben we een informatievideo opgenomen. In de video laten we het plan zien en leggen we uit hoe het tot stand gekomen is. We leggen ook uit hoe de procedure verloopt om met samen met omwonenden een definitief bestemmingsplan te maken.

Bekijk de video

Stedenbouwkundig plan

Op basis van een programma van eisen is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt. In het stedenbouwkundig plan, ook wel verkavelingsplan genoemd, kunt u zien waar woningen komen en waar we groen, water(opvang), parkeerplaatsen en wegen aanleggen.

Verkeersontsluiting

Omdat het aantal woningen toeneemt en daarmee het aantal verkeersbewegingen in Heeswijkse Akkers en later Kamersche Hoef, zal de huidige Veldstraat niet meer geschikt zijn voor de hoeveelheid verkeer. De Veldstraat is te smal en we kunnen hem door de sloot die er langs ligt niet verbreden. Daarnaast willen we de wegen van en naar de kern van Heeswijk-Dinther niet extra belasten.

We hebben gekeken naar verschillende mogelijkheden om het verkeer in de toekomst in goede banen te leiden. De meest geschikte oplossing is een nieuwe ontsluitingsweg richting de Hoofdstraat. Voordeel hiervan is dat dan ook de overstort van de Veldstraat verplaatst kan worden. Op dit moment voeren we nog gesprekken met de eigenaren van de grond waarop deze nieuwe ontsluitingsweg is ingetekend.

Om het verkeer de gewenste kant op te sturen, wordt de Veldstraat richting de kern van Heeswijk Dinther deels afgesloten voor autoverkeer. De Veldstraat blijft dan open voor langzaam verkeer (fietsen en wandelen).
Zo wordt het autoverkeer gedwongen om gebruik te maken van de meest geschikte wegen, waaronder de nieuwe ontsluitingsweg richting de Hoofdstraat.

Type woningen

Er komen 70 woningen in verschillende categorieën. Deze zijn afgestemd op de actuele behoeft in onze gemeente. In het plan is ruimte voor projectmatige bouw, sociale huur en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Er komt ook een aantal vrije bouwkavels. De exacte invulling/verdeling moet nog worden bepaald. Inschrijven is op dit moment nog niet mogelijk.

We bieden ook ruimte aan zelfbouw op verschillende particuliere kavels. Dat wil zeggen dat huidige bewoners de mogelijkheid krijgen om op grond die nu hun achtertuin is, een woning te bouwen. In het exploitatieplan staat hoe dit geregeld wordt. 

Bestemmingsplanprocedure

Het stedenbouwkundig plan is verwerkt in een voorontwerpbestemmingsplan. In dit bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden en welk gebruik is toegestaan (spelregels). De procedure om tot een definitief bestemmingsplan te komen, ziet u in het volgende schema.

Voorontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Gemeenteraad stelt plan vast. Beroepsmogelijkheid 6 weken. Geen beroep? dan bestemmingsplan onherroepelijk. Wel beroep? Procedure bij Raad van State 1 jaar.
Het voorontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan hebben vanaf 11 februari 6 weken ter inzage gelegen. Binnen die termijn zijn meerdere inspraakreacties ontvangen die worden samengevat in een Nota Inspraakreacties. Deze wordt naar verwachting eind september afgerond. Het bestemmingsplan zal op onderdelen worden aangepast. Het aangepast ontwerp bestemmingsplan inclusief Nota Inspraakreacties zal daarna ter inzage worden gelegd, alsmede ook het aangepast exploitatieplan. Exacte datum is nog niet bekend. Iedereen krijgt een reactie van de gemeente op zijn inspraakreactie.