De Heeswijkse Akkers

Aan de westkant van Heeswijk-Dinther komt ten zuiden van de Veldstraat een nieuwe woonwijk. Het gaat om 72 woningen. Er is ruimte voor rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en patiowoningen. Ook sociale huurwoningen zijn onderdeel van het plan.

Het voorontwerpbestemmingsplan en exploitatieplan hebben vanaf 11 februari 2021 6 weken ter inzage gelegen. Binnen die termijn zijn meerdere inspraakreacties ontvangen die zijn samengevat in een Nota beantwoording inspraakreacties. Het bestemmingsplan is op onderdelen aangepast. Inmiddels heeft iedereen een reactie ontvangen van de gemeente op zijn inspraakreactie.

Het ontwerpbestemmingsplan, de Nota beantwoording inspraakreacties en het aangepast exploitatieplan zal 19 januari 2022 in de MooiBernheze krant en de Staatcourant worden gepubliceerd.

De komende periode zal de wijze van uitgifte worden bepaald. Wanneer hier meer informatie over bekend is kunt u dit lezen op deze pagina. Het is op dit moment nog niet mogelijk om in te schrijven op woningen of kavels.

Stedenbouwkundig plan

Op basis van een programma van eisen is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt. In het stedenbouwkundig plan, ook wel verkavelingsplan genoemd, kunt u zien waar woningen komen en waar we groen, water(opvang), parkeerplaatsen en wegen aanleggen.

Verkeersontsluiting

Omdat het aantal woningen toeneemt en daarmee het aantal verkeersbewegingen in Heeswijkse Akkers en later Kamersche Hoef, zal de huidige Veldstraat niet meer geschikt zijn voor de hoeveelheid verkeer. De Veldstraat is te smal en we kunnen hem door de sloot die er langs ligt niet verbreden. Daarnaast willen we de wegen van en naar de kern van Heeswijk-Dinther niet extra belasten.

We hebben gekeken naar verschillende mogelijkheden om het verkeer in de toekomst in goede banen te leiden. De meest geschikte oplossing is een nieuwe ontsluitingsweg richting de Hoofdstraat. Voordeel hiervan is dat dan ook de riooloverstort van de Veldstraat verplaatst kan worden. Op dit moment voeren we nog gesprekken met de eigenaren van de grond waarop deze nieuwe ontsluitingsweg is ingetekend.

Om het verkeer de gewenste kant op te sturen, wordt de Veldstraat richting de kern van Heeswijk Dinther deels afgesloten voor autoverkeer. De Veldstraat blijft dan open voor langzaam verkeer (fietsen en wandelen).

Zo wordt het autoverkeer gedwongen om gebruik te maken van de meest geschikte wegen, waaronder de nieuwe ontsluitingsweg richting de Hoofdstraat.

Type woningen

Er komen 72 woningen in verschillende categorieën. Deze zijn afgestemd op de actuele behoeft in onze gemeente. In het plan is ruimte voor projectmatige bouw, sociale huur en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Er komen ook een aantal vrije bouwkavels. De exacte invulling/verdeling moet nog worden bepaald. Inschrijven is op dit moment nog niet mogelijk.

We bieden ook ruimte aan zelfbouw op verschillende particuliere kavels. Dat wil zeggen dat huidige bewoners de mogelijkheid krijgen om op grond die nu hun achtertuin is, een woning te bouwen. In het exploitatieplan staat hoe dit geregeld wordt.

Bestemmingsplanprocedure

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan liggen met ingang van 19 Januari 2022 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.1721.BPHeeswijkseAkkers-ow01)

Voorontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Gemeenteraad stelt plan vast. Beroepsmogelijkheid 6 weken. Geen beroep? dan bestemmingsplan onherroepelijk. Wel beroep? Procedure bij Raad van State 1 jaar.
Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een informatiebijeenkomst te organiseren. Heeft u vragen of wilt u uitleg over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen telefonisch via 0412 – 458888 of per mail via bouwenenwonen@bernheze.org. Heeft u meer specifieke vragen over het plan dan kunt u contact opnemen met de projectleider Debby de Beer via d.de.beer@bernheze.org.


Gedurende de termijn van inzage kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan en aangepast exploitatieplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch.