De Heeswijkse Akkers

Aan de westkant van Heeswijk-Dinther komt ten zuiden van de Veldstraat een nieuwe woonwijk. Het gaat om 72 woningen. Er is ruimte voor rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en patiowoningen. Daarnaast is er ruimte voor projectmatige bouw, sociale huur en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Er komen ook een aantal vrije bouwkavels.

Stedenbouwkundig plan

Op basis van een programma van eisen is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt. In het stedenbouwkundig plan, ook wel verkavelingsplan genoemd, kunt u zien waar woningen komen en waar wij groen, water(opvang), parkeerplaatsen en wegen aanleggen.

Verkeersontsluiting

Omdat het aantal woningen toeneemt en daarmee het aantal verkeersbewegingen in Heeswijkse Akkers en later Kamersche Hoef, is de huidige Veldstraat niet meer geschikt voor de hoeveelheid verkeer. De Veldstraat is te smal en wij kunnen hem door de sloot die er langs ligt niet verbreden. Daarnaast willen wij de wegen van en naar de kern van Heeswijk-Dinther niet extra belasten.

Wij hebben gekeken naar verschillende mogelijkheden om het verkeer in de toekomst in goede banen te leiden. De meest geschikte oplossing is een nieuwe ontsluitingsweg richting de Hoofdstraat. Voordeel hiervan is dat dan ook de riooloverstort van de Veldstraat verplaatst kan worden. Op dit moment voeren wij nog gesprekken met de eigenaren van de grond waarop deze nieuwe ontsluitingsweg is ingetekend.

Om het verkeer de gewenste kant op te sturen, wordt de Veldstraat richting de kern van Heeswijk Dinther deels afgesloten voor autoverkeer. De Veldstraat blijft dan open voor langzaam verkeer (fietsen en wandelen). Zo wordt het autoverkeer gedwongen om gebruik te maken van de meest geschikte wegen, waaronder de nieuwe ontsluitingsweg richting de Hoofdstraat.

Bestemmingsplanprocedure

Het bestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan is op 6 oktober door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Het vastgesteld bestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan heeft tot 30 november 2022 ter inzage gelegen. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het is niet duidelijk wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk wordt.

De plannen zijn digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.1721.BPHeeswijkseAkkers-VG01)

Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn ook raadpleegbaar via onderstaande link.

Proces

Ondanks dat het bestemmingsplan niet onherroepelijk is, kan een deel van het project bouwrijp worden gemaakt. Fase 1 (alle gronden die momenteel in eigendom zijn van de gemeente) is nagenoeg bouwrijp.

Fase 1 bouwrijp

De verwachting is dat eind 2024 gestart wordt met het bouwrijp maken van fase 2. Dit is het gebied ten westen van fase 1.

Uitgifte

Wanneer er een onherroepelijk bestemminsplan ligt kan er gestart worden met het uitgifte proces voor de woningen/kavels. Dit is afhankelijk van de behandeling bij de Raad van State. Dit betekent dat er voor die tijd geen woningen gebouwd kunnen worden. Dit geldt ook voor de percelen met zelfrealisatie. Inschrijven is op dit moment dus nog niet mogelijk. Wanneer er meer duidelijkheid is op het proces en planning rondom uitgifte zal deze webpagina worden geactualiseerd.

Vragen?

Hebt u vragen of wilt u uitleg over het bestemmingsplan? Bel dan naar de gemeente op telefoonnummer 0412 - 458888 of stuur een e-mail naar bouwenenwonen@bernheze.org. Heeft u meer specifieke vragen over het plan dan kunt u contact opnemen met de projectleider Debby de Beer via e-mail d.de.beer@bernheze.org