Bekendmakingen grondtransacties

Op deze pagina publiceren wij onze grondtransacties. Voorbeelden van grondtransacties zijn verkoop, verhuur, pacht en erfpacht. Een bekendmaking kan zijn de uitnodiging om uw interesse voor een bepaald vastgoed aan ons te melden. Een uitzondering kan zijn dat wij ons voornemen om een transactie aan te gaan met één partij, zonder dat anderen daarvoor in aanmerking komen, bekend maken.

  Grondprijzenbrief Bernheze 2024

  Publicatiedatum: 2 februari 2024

  Op 24 januari 2024 heeft de raad de Nota Grondbeleid 2024-2027 vastgesteld. Hierin heeft de raad onder meer de kaders vastgesteld voor de uitgifte van gronden in de gemeente. Binnen deze kaders is opgenomen dat het college jaarlijks de grondprijzenbrief zal vaststellen. Het college heeft daartoe op 30 januari 2024 de Grondprijzenbrief Bernheze 2024 vastgesteld.


  Voornemen tot uitgifte van het zakelijk recht van opstal aan korfbalvereniging Altior in Heeswijk-Dinther

  Publicatiedatum: 16 januari 2024

  De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van het voornemen om vier percelen grond, kadastraal bekend Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze, sectie E nummers 1413, 2115, 2594 en 3326 gelegen aan de Droevendaal 1 in Heeswijk-Dinther, het zakelijk recht van opstal te vernieuwen (te verlengen) aan korfbalvereniging Altior (hierna te noemen: korfbalvereniging), gevestigd aan de Droevendaal 1 in Heeswijk-Dinther, ten behoeve van de exploitatie van hun korfbalvereniging.

  De gemeente Bernheze is van mening dat de korfbalvereniging de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor uitgifte van zakelijk recht van opstal op de gronden. De gemeente Bernheze wil deze gronden namelijk uitsluitend uitgeven aan de vereniging, die (onder meer):

  • ruime ervaring heeft met het exploiteren van een korfbalvereniging;
  • een betrouwbare partij is met voldoende financiële middelen om de korfbalvereniging in stand te houden en te ontwikkelen;
  • de belangen van de leden van de vereniging voorop laat staan.

  De gemeente Bernheze heeft laatstelijk in 1996 op de gronden (en delen) het zakelijk recht van opstal uitgegeven aan de korfbalvereniging. Sindsdien heeft de korfbalvereniging aanzienlijke kosten gemaakt, voorzieningen gerealiseerd en onderhouden zoals een kantine, kleedaccommodatie en materialenhok. Vanwege de gewenste en het gerealiseerde voorzieningen dient het zakelijk recht van opstal te worden vernieuwd.

  Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat de korfbalbalvereniging de enige serieuze gegadigde is voor dit zakelijk recht van opstal.

  Bezwaren of beroep

  Tegen de voorgenomen uitgifte van het zakelijk recht van opstal kunnen geen bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen uitgifte van het zakelijk recht van opstal en merkt u zichzelf aan als belanghebbende (te weten: een gekwalificeerde vereniging die op vergelijkbare wijze als de korfbalvereniging Altior kan zorgen voor de ontwikkeling en realisatie van een korfbalvereniging zoals hierboven omschreven) dan dient u dat, binnen een termijn van 21 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking en uiterlijk op 6 februari 2024 kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch.

  U dient uiterlijk binnen 3 kalenderdagen na de vervaltermijn een afschrift van de dagvaarding te mailen naar gemeente@bernheze.org t.a.v. afdeling Grondzaken.

  Met deze publicatie op 16 januari 2024 geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Voornemen tot verpachting van landbouwgrond in de gemeente Bernheze

  Publicatiedatum: 22 november 2023

  De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van het voornemen om diverse percelen landbouwgrond, gelegen in de gemeente Bernheze, te verpachten.

  Één-op-één uitgifte in pacht

  Het betreft gronden waarover in het verleden afspraken zijn gemaakt over verpachting aan de huidige pachters. In veel gevallen is dit de voormalige eigenaar c.q. gebruiker van de grond.
  De gemeente wenst deze afspraken te respecteren en is daarom van mening dat zij, - in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot uitgifte in pacht van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één uitgifte in pacht van de hieronder genoemde gronden. Tevens is de gemeente van mening dat de huidige pachters de enige serieuze gegadigden zijn die in aanmerking komen voor de pacht van deze gronden.

  Het betreft de verpachting van onderstaande percelen voor de periode 1 januari 2024 t/m 31 december 2025:

  • Heesch F 482, gelegen aan de Zoggelsestraat in Heesch
  • Heesch F 265 en 948, gelegen aan de Nieuwstraat in Heesch
  • Nistelrode C 3901 ged., gelegen aan Weijen in Nistelrode
  • Nistelrode C 3943, 2787 en 2151, gelegen aan Weijen in Nistelrode
  • Heeswijk-Dinther E 556, 551, 1481 en 1483, gelegen aan de Koffiestraat in Heeswijk- Dinther
  • Nistelrode G 1377 ged., gelegen aan de Kampweg te Vorstenbosch

  Zienswijzen, bezwaren of beroep

  Tegen de voorgenomen verpachting kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen verpachting en merkt u zichzelf aan als belanghebbende, dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningen-rechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn.

  U dient uiterlijk binnen 2 kalenderdagen na de vervaltermijn een afschrift van de dagvaarding te mailen naar gemeente@bernheze.org t.a.v. afdeling Grondzaken.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Voorgenomen verpachting en ingebruikgeving van landbouwgrond in het plangebied Heesch-West en omgeving door Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West, jaar 2024

  De Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West heeft het voornemen om diverse percelen landbouwgrond en overige terreinen gelegen in en nabij het plangebied van het beoogde bedrijventerrein Heesch-West te Heesch en Vinkel in 2024 te verpachten op basis van geliberaliseerde pacht danwel in gebruik te geven. Deze verpachtingen en ingebruikgevingen hebben betrekking op het tijdelijk beheer van gronden in afwachting van het onherroepelijk worden van de bestemmingsplannen voor het bedrijventerrein, zoals deze reeds zijn vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch.

  De bestemmingsplannen voor Heesch-West zijn op 27 januari 2022 en 1 februari 2022 vastgesteld. De termijn om beroep in te stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan liep van 18 maart 2022 tot en met 29 april 2022. Gedurende die periode zijn er ook beroepen ingesteld tegen de bestemmingsplannen. Verwacht werd dat de behandeling bij Raad van State nog dit jaar zou plaatsvinden. Dit blijkt echter niet het geval. Nu de behandeling van de beroepschriften bij de Raad van State naar 2024 verschuift en een uitspraak van de raad van State tot het al dan niet onherroepelijk worden van de bestemmingsplannen eveneens verschuift zal de beoogde start van het bouwrijp maken van de gronden op het bedrijventerrein gaan verschuiven naar de tweede helft van  2024. Evenwel zal er in het komende jaar wel ruimte moeten zijn voor voorbereidende werkzaamheden of onderzoeken. De bestaande gebruikers en pachters hebben voor 2023 reeds contracten met bepalingen, die erin voorzien dat de gronden mede-gebruikt kunnen worden door de GR. 

  De Gemeenschappelijke Regeling wenst het bestaande gebruik van de percelen graag voort te zetten voor het jaar 2024 met dezelfde gebruikers/pachters omdat:

  • een aanzienlijk deel van de in gebruik te geven oppervlakte vanwege contractuele verplichtingen aan de voormalige eigenaar in pacht of gebruik dienen te worden aangeboden;
  • de gronden onverhoopt één jaar langer beheerd moeten worden, in verband met de bestemmingsplannen nog niet onherroepelijk zijn;
  • de bestaande gebruikers/pachters bekend zijn met de percelen en de gebruiksvoorwaarden;
  • de Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West tevreden is over het huidige beheer van de gronden door deze gebruikers/pachters.

  De Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West is, gelet op het bovenstaande, van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot verkoop /uitgifte in pacht van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één uitgifte in gebruik/pacht van de hier bedoelde gronden en onderstaande gebruikers en pachters de enige serieuze gegadigden zijn om voornoemde gronden te pachten of te beheren.

  Het betreft de uitgifte in gebruik/pacht voor het jaar 2024 van onderstaande percelen aan de bestaande gebruikers/pachters
  Heesch, F, 381       
  Nuland, E, 1769 ged.      
  Heesch, A, 4231      
  Heesch, A, 4248, 3369, 4744, 5343 en Heesch F 367  
  Nuland, E, 1677, 1769 ged., 1784, 2615, 1676 ged., 1680 ged. 
  Nuland, E, 1762 ged.       
  Heesch, F, 345 en 390 ged.     
  Heesch, F, 710, 711
  Nuland, E, 1767ged, 1908, 1909, 1902 ged 
  Nuland, E, 1828      
  Nuland, E, 1767 ged. 1819 1765    
  Heesch, F, 383, 385, 349, 362, 628, 386, 387, 686, 712, 743  
  Heesch, F 922, 921
  Nuland, E, 1674, 1818, 1820, 1833 ged., 1832, 1939 ged., 1940, 1675, 1671 ged.     
  Heesch, F, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 391 ged.  
  Nuland, E 1714
  Nuland, E, 1763, 1764, 1766     
  Heesch, A, 4230, 5603, Heesch, F 346, 347, 348  
  Nuland, E, 1785      
  Nuland, E, 1678 ged.      
  Heesch, F, 327, 329, 330, 763, 713, 366, 714, 972, 974 Ged. 
  Nuland, E, 2660.     
  Heesch, A, 7224      
  Heesch, A 5506, 3037 ged.
  Heesch, F, 373, 374, 393, 394       
  Nuland, E, 2777, 2779, 2785 ged.
  Nuland, E, 1765, 1767 ged., 1089, 2822, 2791, 2789, 1379 ged.    

  Andere gegadigden

  Tegen de voorgenomen verpachting/ingebruikgeving kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld.
  Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen verpachting/ingebruikgeving door de Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West en merkt u zichzelf aan als gegadigde, dan kunt u hiertegen opkomen door binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie ( 2 november 2023) van deze bekendmaking, een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van het Arrondissement Oost-Brabant. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

  Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Jansen (telefoonnummer 06 - 158 734 45 of m.jansen@s-hertogenbosch.nl).


  Uitgifte van reststroken grond

  Reststroken zijn stroken gemeentegrond die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen. deze stroken grond worden vaak gebruikt als groenstrook en zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Het gaat in de totale gemeente Bernheze om een groot aantal stroken grond waardoor het niet mogelijk is om de locatie van al deze stroken op voorhand exact te benoemen.

  Verzoek tot koop of huur

  Wilt u weten of een stuk gemeentegrond een reststrook is en of deze kunt kopen en/of huren? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

  Uw verzoek wordt beoordeeld aan de hand van de Regeling voor de verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken in de gemeente Bernheze (PDF, 83.0 kB), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 september 2022. De boordeling duurt ongeveer 8 weken.

  In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria voor verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken opgenomen. Enkele belangrijke punten daaruit zijn:

  • De reststrook dient rechtstreeks aan het perceel van de aanvrager te grenzen;
  • Grenst de reststrook ook aan andere percelen? Dan worden ook de eigenaren van die percelen in de gelegenheid gesteld om de grond te kopen, huren of in bruikleen te aanvaarden;
  • Liggen er kabels en leidingen in de reststrook? Dan wordt in overleg met de eigenaar van de kabel of leiding bekeken of verkoop mogelijk is en onder welke voorwaarden;
  • Elke aanvraag wordt getoetst aan de verkeerssituatie ter plaatse. Daarnaast wordt beoordeeld of er vanuit stedenbouwkundig, civieltechnisch en/of bestemmingsplantechnisch oogpunt bezwaren zijn tegen verkoop, verhuur of bruikleen van de grond;
  • Stroken gelegen bij aaneengeschakelde bebouwing worden alleen verkocht, verhuurd of in bruikleen gegeven als met alle bewoners uit zo’n blok overeenstemming is bereikt;
  • Aan personen die een woning huren wordt geen grond verkocht. Huur of bruikleen kan wel.
  • In de regeling staan ook de kosten van verkoop, verhuur en bruikleen.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met:

  • Jules Arts, telefoon 06 - 31 62 27 45, bereikbaar op de woensdagen en donderdagen

  U kunt ook een mail sturen met uw vraag naar gemeente@bernheze.org ter attentie van Jules Arts.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Uitgifte van paardenweiden

  De gemeente Bernheze heeft een aantal kleine stukken grond in eigendom die worden verhuurd als paardenwei. Het gaat om de volgende locaties:

  • Heesch: Schoonstraat, Kruishoekstraat, Wijststraat, Broekhoek, Nieuwstraat, ’t Dorp, Vinkelsestraat, Graafsebaan en Boogstraat
  • Nistelrode: Hoge Akkers, Heuvelstraat, Laar, De Geerden
  • Vorstenbosch: Lendersgat
  • Heeswijk-Dinther: Irenestraat, Essenburgh

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2022 de Regeling voor de verhuur van een paardenwei in de gemeente Bernheze 2022 (PDF, 49.9 kB) vastgesteld. In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria om in aanmerking te komen voor de huur van een paardenwei. Enkele belangrijke punten hieruit zijn:

  • Uitsluitend inwoners van de kern waar de paardenwei ligt, komen in aanmerking voor het huren van die paardenwei.
  • Belangstellenden worden geregistreerd op een wachtlijst. Komt  er een paardenwei vrij? Dan worden de kandidaten in volgorde van die lijst benaderd.
  • Er wordt slechts één paardenwei per persoon/adres uitgegeven.
  • De maximale omvang van een paardenwei is ongeveer 5.000 m².

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Uitgifte van volkstuinen

  De gemeente Bernheze heeft op twee locaties in Nistelrode een aantal volkstuinen liggen die worden verhuurd aan particulieren. Het gaat om een complex aan De Geerden en een complex aan de Waardsestraat.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2022 de Regeling voor de verhuur van volkstuinen in de gemeente Bernheze 2022 (PDF, 53.6 kB) vastgesteld. In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria om in aanmerking te komen voor de huur van een volkstuin. Enkele belangrijke punten daaruit zijn:

  • Uitsluitend inwoners van de kern waar de volkstuin ligt, komen in aanmerking voor het huren van een volkstuin.
  • Is er sprake is van een overschot aan beschikbare volkstuinen? Dan komen ook inwoners uit de overig kernen van de gemeente in aanmerking.
  • Belangstellenden worden geregistreerd op een wachtlijst. Komt er een volkstuin vrij? Dan worden de kandidaten in volgorde van die lijst benaderd.
  • Op de volkstuinen mogen geen dieren worden gehouden.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).