Bekendmaking

Voornemen tot uitgifte in erfpacht aan Tennisvereniging Telro in Nistelrode

De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van het voornemen om twee percelen grond, kadastraal bekend Nistelrode, gemeente Bernheze, sectie F nummers 1834 en 1835 (gedeeltelijk), gelegen aan de Zwarte Molenweg in Nistelrode, samen groot circa 12.160 m², in erfpacht te geven aan Tennisvereniging Telro (hierna: Telro), gevestigd aan de Zwarte Molenweg 11 in Nistelrode, ten behoeve van de exploitatie van een buitentennis accommodatie.

Redenen voorgenomen uitgifte in erfpacht

De gemeente Bernheze is van mening dat Telro de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor uitgifte in erfpacht van deze grond. De gemeente Bernheze wil deze grond namelijk uitsluitend uitgeven aan een vereniging, die (onder meer) - ruime ervaring heeft met het exploiteren van een buitentennis accommodatie; - een betrouwbare partij is met voldoende financiële middelen om de buitentennis accommodatie in stand te houden en te ontwikkelen; - de belangen van de leden van de vereniging voorop laat staan.

De gemeente Bernheze heeft in 2002 perceel F 1834 als buitentennis accommodatie in erfpacht gegeven aan Telro. Sindsdien heeft Telro aanzienlijke kosten gemaakt en op dit perceel voorzieningen gerealiseerd en onderhouden zoals een clubhuis, tennisbanen, een oefenmuur, bestrating, omheiningen en aanplant. Vanwege een gewenste en inmiddels gerealiseerde uitbreiding van twee tennisbanen en vanwege een gewenste uitbreiding met vier padelbanen dient een nieuwe erfpachtovereenkomst te worden aangegaan.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat Telro de enige serieuze gegadigde is voor dit recht van erfpacht.

Zienswijzen, bezwaren of beroep

Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen uitgifte in erfpacht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende (te weten: een gekwalificeerde vereniging die op vergelijkbare wijze als Tennisvereniging Telro kan zorgen voor de ontwikkeling en realisatie van een buitentennis accommodatie zoals hierboven omschreven) dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn.

Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


Voorgenomen verkoop strook gemeentegrond aan de Bachlaan 29 in Heesch

De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van haar voornemen om een strook grond met oppervlakte van circa 50m² te verkopen. Het betreft gemeentegrond aan de Bachlaan met perceelnummer B 4861 in Heesch.

De in rood aangegeven strook grond op de tekening wordt verhuurd aan het grenzende perceel van huisnummer 29. Op verzoek tot koop van de bewoner gaat de gemeente tot akkoord voor verkoop.

Aanspraak maken

Wilt u aanspraak maken? Reageer dan binnen 3 weken door een email te sturen naar gemeente@bernheze.org t.a.v. verkoop reststroken. Om in aanmerking te komen moet uw perceel rechtstreeks grenzen aan de betreffende strook grond.Voorgenomen verkoop gronden gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch aan Gemeenschappelijke Regeling Heesch West

De gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch hebben het voornemen om een 200-tal percelen grond met een gezamenlijke oppervlakte van  circa 177.50.00 ha, ter plaatse van het gebied gelegen tussen 's-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van de A59, ten westen en noorden van de Zoggelsestraat en ten oosten van de Weerscheut (het “projectgebied”) te verkopen aan Gemeenschappelijke Regeling Heesch West (gevestigd aan de Raadhuislaan 2, 5341 GM te Oss) ten behoeve van realisatie van het Regionaal Bedrijventerrein Heesch West, dat in de komende 20 jaar ruimte moet bieden aan (gefaseerd) 80 ha netto uitgeefbare bedrijfskavels, alsmede ten behoeve van realisatie van bedrijventerrein Cereslaan-West en Zonnepark Achterste Groes.

Klik op onderstaande kaart om het projectgebied te zien

Samenwerkingsverband 

De gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch geven hiermee uitvoering aan de samenwerking die de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch, Oss en de toenmalige gemeente Maasdonk zijn aangegaan in de in 2004 gesloten intentieovereenkomst en waartoe zij in 2014 het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Regeling Heesch West  hebben opgericht.

Deze samenwerking is mede aangegaan omdat het bedrijventerrein binnen de grenzen van twee gemeenten ligt en omdat het een gemeente overstijgende regionale economische functie vervult. Het samenwerkingsverband voert de ontwikkeling en realisatie van het regionaal bedrijventerrein Heesch West uit.

Planproces 

In het kader van de uitvoering heeft de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West een langdurig planproces doorlopen dat in samenwerking met de deelnemende gemeenten is omgezet in twee bestemmingsplannen die op 27 januari respectievelijk 1 februari 2022 door de gemeenteraden van Bernheze en ‘s-Hertogenbosch zijn vastgesteld.  De start van het bouw- en woonrijp maken van het projectgebied en de verkoop van de bedrijfskavels staat gepland voor medio 2022.

Een toelichting op de plannen van Heesch West is gepubliceerd op websites van de betrokken gemeenten en tevens op de website www.heeschwest.nl.

Redenen voorgenomen verkoop

De gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch menen om de navolgende redenen dat Gemeenschappelijke Regeling Heesch West de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde percelen grond te kopen, op grond waarvan de gemeenten de in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (HR 26-11-2021, 20/00123, ECLI:NL:HR:2021:1778/zaak Didam) bedoelde mededingingsruimte niet hoeven te bieden:

Gemeenschappelijke Regeling Heesch West is de enige koper /ontwikkelaar die in staat is om de herontwikkeling van het projectgebied met inachtneming van de planning en kaderstelling van de gemeenten uit te voeren en op te leveren.

Belangrijk hierin is het zogenaamde Circulair Kwaliteitsplan. Dit kader stellend plan evenals het Landschapsplan beschrijven de ambities op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, energie, stedenbouw, landschappelijke inpassing, biodiversiteit, klimaatadaptatie, mobiliteit en beeldkwaliteit en vormen de onderlegger voor het bestemmingsplan. Het circulair kwaliteitsplan biedt zowel voor de toe te laten bedrijven als voor de uitvoering van de grondexploitatie door de daartoe opgerichte Gemeenschappelijke Regeling Heesch West een leidend kader.

De voorbereiding en uitwerking van de plannen bevinden zich thans in een vergevorderd stadium. Het beëindigen van de samenwerking met en binnen de Gemeenschappelijke Regeling levert een direct risico op voor de realisatie van het bedrijventerrein.

De gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch geven met het verkopen van de gronden die bestemd zijn voor de realisatie van het regionaal bedrijventerrein c.a. uitvoering aan de in de intentieovereenkomst en de Gemeenschappelijke Regeling gemaakte afspraken.

De te verkopen gronden en opstallen zijn vanaf 2004 aangekocht door de samenwerkende gemeenten en vanaf 2014 in opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling. In dat verband zijn afspraken gemaakt over het inbrengen van de  aangekochte gronden - tezamen met de benodigde historische gronden (die al in eigendom van de gemeenten waren)- in het speciaal daarvoor opgericht samenwerkingsverband, de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West.

Overigens blijven de gemeenten mede-eigenaar van de thans te verkopen gronden, in hun hoedanigheid van deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling. 

De gronden worden uiteindelijk, nadat ze bouwrijp zijn gemaakt, via een openbare selectieprocedure uitgegeven, waarbij alle ruimte aan (potentiële) gegadigden wordt geboden om mee te dingen.

Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen verkoop en merkt u zichzelf aan als belanghebbende (te weten: een gekwalificeerde gegadigde die op vergelijkbare wijze als Gemeenschappelijke Regeling Heesch West kan zorgen voor de ontwikkeling en realisatie van het regionaal bedrijventerrein Heesch West) dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de projectleider van Bedrijventerrein Heesch West: de heer Paul van Dijk via 06-10485465 of p.vandijk@s-hertogenbosch.nl.

Het voornemen van de verkoop van de gronden is ook gepubliceerd in het Gemeenteblad op www.overheid.nl.