Bekendmakingen

Op deze pagina publiceren wij onze grondtransacties. Voorbeelden van grondtransacties zijn verkoop, verhuur, pacht en erfpacht. Een bekendmaking kan zijn de uitnodiging om uw interesse voor een bepaald vastgoed aan ons te melden. Een uitzondering kan zijn dat wij ons voornemen om een transactie aan te gaan met één partij, zonder dat anderen daarvoor in aanmerking komen, bekend maken.

  Uitgifte van reststroken grond

  Reststroken zijn stroken gemeentegrond die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen. deze stroken grond worden vaak gebruikt als groenstrook en zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Het gaat in de totale gemeente Bernheze om een groot aantal stroken grond waardoor het niet mogelijk is om de locatie van al deze stroken op voorhand exact te benoemen.

  Verzoek tot koop of huur

  Wilt u weten of een stuk gemeentegrond een reststrook is en of deze kunt kopen en/of huren? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

  Uw verzoek wordt beoordeeld aan de hand van de Regeling voor de verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken in de gemeente Bernheze (PDF, 83.0 kB), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 september 2022. De boordeling duurt ongeveer 8 weken.

  In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria voor verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken opgenomen. Enkele belangrijke punten daaruit zijn:

  • De reststrook dient rechtstreeks aan het perceel van de aanvrager te grenzen;
  • Grenst de reststrook ook aan andere percelen? Dan worden ook de eigenaren van die percelen in de gelegenheid gesteld om de grond te kopen, huren of in bruikleen te aanvaarden;
  • Liggen er kabels en leidingen in de reststrook? Dan wordt in overleg met de eigenaar van de kabel of leiding bekeken of verkoop mogelijk is en onder welke voorwaarden;
  • Elke aanvraag wordt getoetst aan de verkeerssituatie ter plaatse. Daarnaast wordt beoordeeld of er vanuit stedenbouwkundig, civieltechnisch en/of bestemmingsplantechnisch oogpunt bezwaren zijn tegen verkoop, verhuur of bruikleen van de grond;
  • Stroken gelegen bij aaneengeschakelde bebouwing worden alleen verkocht, verhuurd of in bruikleen gegeven als met alle bewoners uit zo’n blok overeenstemming is bereikt;
  • Aan personen die een woning huren wordt geen grond verkocht. Huur of bruikleen kan wel.
  • In de regeling staan ook de kosten van verkoop, verhuur en bruikleen.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met:

  • Marieke Brock, telefoon 06- 31 72 27 45
  • Yvonne Peeters, telefoon 06- 46 95 41 27

  U kunt ook een mail sturen met uw vraag naar gemeente@bernheze.org ter attentie van Marieke Brock of Yvonne Peeters.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Uitgifte van paardenweien

  De gemeente Bernheze heeft een aantal kleine stukken grond in eigendom die worden verhuurd als paardenwei. Het gaat om de volgende locaties:

  • Heesch: Schoonstraat, Kruishoekstraat, Wijststraat, Broekhoek, Nieuwstraat, ’t Dorp, Vinkelsestraat, Graafsebaan en Boogstraat
  • Nistelrode: Hoge Akkers, Heuvelstraat, Laar, De Geerden
  • Vorstenbosch: Lendersgat
  • Heeswijk-Dinther: Irenestraat, Essenburgh

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2022 de Regeling voor de verhuur van een paardenwei in de gemeente Bernheze 2022 (PDF, 49.9 kB) vastgesteld. In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria om in aanmerking te komen voor de huur van een paardenwei. Enkele belangrijke punten hieruit zijn:

  • Uitsluitend inwoners van de kern waar de paardenwei ligt, komen in aanmerking voor het huren van die paardenwei.
  • Belangstellenden worden geregistreerd op een wachtlijst. Komt  er een paardenwei vrij? Dan worden de kandidaten in volgorde van die lijst benaderd.
  • Er wordt slechts één paardenwei per persoon/adres uitgegeven.
  • De maximale omvang van een paardenwei is ongeveer 5.000 m².

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Uitgifte van volkstuinen

  De gemeente Bernheze heeft op twee locaties in Nistelrode een aantal volkstuinen liggen die worden verhuurd aan particulieren. Het gaat om een complex aan De Geerden en een complex aan de Waardsestraat.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2022 de Regeling voor de verhuur van volkstuinen in de gemeente Bernheze 2022 (PDF, 53.6 kB) vastgesteld. In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria om in aanmerking te komen voor de huur van een volkstuin. Enkele belangrijke punten daaruit zijn:

  • Uitsluitend inwoners van de kern waar de volkstuin ligt, komen in aanmerking voor het huren van een volkstuin.
  • Is er sprake is van een overschot aan beschikbare volkstuinen? Dan komen ook inwoners uit de overig kernen van de gemeente in aanmerking.
  • Belangstellenden worden geregistreerd op een wachtlijst. Komt er een volkstuin vrij? Dan worden de kandidaten in volgorde van die lijst benaderd.
  • Op de volkstuinen mogen geen dieren worden gehouden.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Verkoopprocedure Blok 4 & 5 in de Erven te Heesch

  De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van het voornemen om twee blokken grond (nummer 4 en 5) in de woonwijk de Erven, onderdeel Vlindererf, kadastraal bekend Heesch, gemeente Bernheze, sectie F nummers 1398 (gedeeltelijk) uit te geven. De blokken zijn gelegen aan de nog te realiseren straten Helmgras en Struisgras in Heesch en zijn samen circa 1.613 m² groot.

  De opzet is verkoop aan een onderneming die de realisatie van 11 rijwoningen voor eigen rekening enhet  risico op zich neemt om deze vervolgens te koop aan te bieden aan particulieren voor zelfbewoning.

  Meer informatie

  Bent u dé geïnteresseerde, die de gemeente Bernheze gaat helpen om duurzame woningen te realiseren in één van de nieuwste wijken van Heesch? Leest u dan vooral de Verkoopleidraad (PDF, 832.5 kB) en bijlagen voor de verkoop door de Gemeente Bernheze van Blok 4 & 5 in woonwijk de Erven door voor meer informatie omtrent de procedure.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Voornemen tot uitgifte in erfpacht aan Tennisvereniging Telro in Nistelrode

  De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van het voornemen om twee percelen grond, kadastraal bekend Nistelrode, gemeente Bernheze, sectie F nummers 1834 en 1835 (gedeeltelijk), gelegen aan de Zwarte Molenweg in Nistelrode, samen groot circa 12.160 m², in erfpacht te geven aan Tennisvereniging Telro (hierna: Telro), gevestigd aan de Zwarte Molenweg 11 in Nistelrode, ten behoeve van de exploitatie van een buitentennis accommodatie.

  Redenen voorgenomen uitgifte in erfpacht

  De gemeente Bernheze is van mening dat Telro de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor uitgifte in erfpacht van deze grond. De gemeente Bernheze wil deze grond namelijk uitsluitend uitgeven aan een vereniging, die (onder meer) - ruime ervaring heeft met het exploiteren van een buitentennis accommodatie; - een betrouwbare partij is met voldoende financiële middelen om de buitentennis accommodatie in stand te houden en te ontwikkelen; - de belangen van de leden van de vereniging voorop laat staan.

  De gemeente Bernheze heeft in 2002 perceel F 1834 als buitentennis accommodatie in erfpacht gegeven aan Telro. Sindsdien heeft Telro aanzienlijke kosten gemaakt en op dit perceel voorzieningen gerealiseerd en onderhouden zoals een clubhuis, tennisbanen, een oefenmuur, bestrating, omheiningen en aanplant. Vanwege een gewenste en inmiddels gerealiseerde uitbreiding van twee tennisbanen en vanwege een gewenste uitbreiding met vier padelbanen dient een nieuwe erfpachtovereenkomst te worden aangegaan.

  Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat Telro de enige serieuze gegadigde is voor dit recht van erfpacht.

  Zienswijzen, bezwaren of beroep

  Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen uitgifte in erfpacht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende (te weten: een gekwalificeerde vereniging die op vergelijkbare wijze als Tennisvereniging Telro kan zorgen voor de ontwikkeling en realisatie van een buitentennis accommodatie zoals hierboven omschreven) dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Voorgenomen verkoop gronden gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch aan Gemeenschappelijke Regeling Heesch West

  De gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch hebben het voornemen om een 200-tal percelen grond met een gezamenlijke oppervlakte van  circa 177.50.00 ha, ter plaatse van het gebied gelegen tussen 's-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van de A59, ten westen en noorden van de Zoggelsestraat en ten oosten van de Weerscheut (het “projectgebied”) te verkopen aan Gemeenschappelijke Regeling Heesch West (gevestigd aan de Raadhuislaan 2, 5341 GM te Oss) ten behoeve van realisatie van het Regionaal Bedrijventerrein Heesch West, dat in de komende 20 jaar ruimte moet bieden aan (gefaseerd) 80 ha netto uitgeefbare bedrijfskavels, alsmede ten behoeve van realisatie van bedrijventerrein Cereslaan-West en Zonnepark Achterste Groes.

  Klik op onderstaande kaart om het projectgebied te zien

  Samenwerkingsverband 

  De gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch geven hiermee uitvoering aan de samenwerking die de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch, Oss en de toenmalige gemeente Maasdonk zijn aangegaan in de in 2004 gesloten intentieovereenkomst en waartoe zij in 2014 het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Regeling Heesch West  hebben opgericht.

  Deze samenwerking is mede aangegaan omdat het bedrijventerrein binnen de grenzen van twee gemeenten ligt en omdat het een gemeente overstijgende regionale economische functie vervult. Het samenwerkingsverband voert de ontwikkeling en realisatie van het regionaal bedrijventerrein Heesch West uit.

  Planproces 

  In het kader van de uitvoering heeft de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West een langdurig planproces doorlopen dat in samenwerking met de deelnemende gemeenten is omgezet in twee bestemmingsplannen die op 27 januari respectievelijk 1 februari 2022 door de gemeenteraden van Bernheze en ‘s-Hertogenbosch zijn vastgesteld.  De start van het bouw- en woonrijp maken van het projectgebied en de verkoop van de bedrijfskavels staat gepland voor medio 2022.

  Een toelichting op de plannen van Heesch West is gepubliceerd op websites van de betrokken gemeenten en tevens op de website www.heeschwest.nl.

  Redenen voorgenomen verkoop

  De gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch menen om de navolgende redenen dat Gemeenschappelijke Regeling Heesch West de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde percelen grond te kopen, op grond waarvan de gemeenten de in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (HR 26-11-2021, 20/00123, ECLI:NL:HR:2021:1778/zaak Didam) bedoelde mededingingsruimte niet hoeven te bieden:

  Gemeenschappelijke Regeling Heesch West is de enige koper /ontwikkelaar die in staat is om de herontwikkeling van het projectgebied met inachtneming van de planning en kaderstelling van de gemeenten uit te voeren en op te leveren.

  Belangrijk hierin is het zogenaamde Circulair Kwaliteitsplan. Dit kader stellend plan evenals het Landschapsplan beschrijven de ambities op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, energie, stedenbouw, landschappelijke inpassing, biodiversiteit, klimaatadaptatie, mobiliteit en beeldkwaliteit en vormen de onderlegger voor het bestemmingsplan. Het circulair kwaliteitsplan biedt zowel voor de toe te laten bedrijven als voor de uitvoering van de grondexploitatie door de daartoe opgerichte Gemeenschappelijke Regeling Heesch West een leidend kader.

  De voorbereiding en uitwerking van de plannen bevinden zich thans in een vergevorderd stadium. Het beëindigen van de samenwerking met en binnen de Gemeenschappelijke Regeling levert een direct risico op voor de realisatie van het bedrijventerrein.

  De gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch geven met het verkopen van de gronden die bestemd zijn voor de realisatie van het regionaal bedrijventerrein c.a. uitvoering aan de in de intentieovereenkomst en de Gemeenschappelijke Regeling gemaakte afspraken.

  De te verkopen gronden en opstallen zijn vanaf 2004 aangekocht door de samenwerkende gemeenten en vanaf 2014 in opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling. In dat verband zijn afspraken gemaakt over het inbrengen van de  aangekochte gronden - tezamen met de benodigde historische gronden (die al in eigendom van de gemeenten waren)- in het speciaal daarvoor opgericht samenwerkingsverband, de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West.

  Overigens blijven de gemeenten mede-eigenaar van de thans te verkopen gronden, in hun hoedanigheid van deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling. 

  De gronden worden uiteindelijk, nadat ze bouwrijp zijn gemaakt, via een openbare selectieprocedure uitgegeven, waarbij alle ruimte aan (potentiële) gegadigden wordt geboden om mee te dingen.

  Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen verkoop en merkt u zichzelf aan als belanghebbende (te weten: een gekwalificeerde gegadigde die op vergelijkbare wijze als Gemeenschappelijke Regeling Heesch West kan zorgen voor de ontwikkeling en realisatie van het regionaal bedrijventerrein Heesch West) dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn.

  Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de projectleider van Bedrijventerrein Heesch West: de heer Paul van Dijk via 06-10485465 of p.vandijk@s-hertogenbosch.nl.

  Het voornemen van de verkoop van de gronden is ook gepubliceerd in het Gemeenteblad op www.overheid.nl.