Bekendmakingen grondtransacties

Op deze pagina publiceren wij onze grondtransacties. Voorbeelden van grondtransacties zijn verkoop, verhuur, pacht en erfpacht. Een bekendmaking kan zijn de uitnodiging om uw interesse voor een bepaald vastgoed aan ons te melden. Een uitzondering kan zijn dat wij ons voornemen om een transactie aan te gaan met één partij, zonder dat anderen daarvoor in aanmerking komen, bekend maken.

  Publicatiedatum 10 juni 2024 - vervaldatum 30 juni 2024

  Voorgenomen vestiging van een recht van opstal ten behoeve van het plaatsen zendmast voor mobiele datacommunicatie

  De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van het voornemen om op een gedeelte gemeentegrond een zakelijk recht van opstal te vestigen ten behoeve van een zendmast van Vodafone. Het betreft de locatie gelegen nabij Loo 8 in Nistelrode, kadastraal bekend F 1274 met een oppervlakte van ca 96m².

  Motivatie

  De gemeente Bernheze is van oordeel dat Vodafone als enige serieuze gegadigde is voor het vestigen van het zakelijk recht.

  De gemeente voert hiertoe de navolgende motivatie aan:

  • Het is voor de gemeente ook van belang dat de kwaliteit van mobiele diensten in de gemeente wordt gewaarborgd. Hiervoor is nodig dat een nieuwe zendmast wordt geplaatst.
  • Telecom Operators coördineren onderling de samenwerking en afstemming over wie waar een vergunning aanvraagt en dus de daarvoor benodigde grond verwerft of een recht van opstal verkrijgt. Dit is conform de bepalingen van het Antenneconvenant en Leidraad. Daarnaast het delen van mobiele netwerken en samenwerken volgens de Leidraad van de Autoriteit Consument & Markt. De verantwoordelijkheid ligt niet bij de gemeente maar bij de Telecom Operators onderling met Vodafone hierin als ‘’lead’’.

  De gemeente Bernheze heeft het voornemen om 20 kalenderdagen na de datum van publicatie van deze bekendmaking een zakelijke recht van opstalovereenkomst af te sluiten met de betrokkene partij.

  Bezwaren of beroep

  Tegen de voorgenomen ruiling kunnen geen bezwaren of beroep in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen vestigen van een zakelijk recht en merkt u zichzelf aan als een serieuze gegadigde, dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, uiterlijk 30 juni 2024 kenbaar te maken door een kort geding tegen de gemeente Bernheze naar aanleiding van dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch Oost-Brabant. Deze termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Bernheze en betrokkene zouden immers onredelijk worden benadeeld als pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Als u een kort geding aanhangig maakt dient u uiterlijk binnen 3 kalenderdagen na de vervaltermijn een afschrift van de dagvaarding te mailen naar gemeente@bernheze.org t.a.v. afdeling Grondzaken.

  Gepubliceerd op 10 juni 2024.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

  Plattegrond bij publicatie zendmast mobiele datacommunicatie


  Grondprijzenbrief Bernheze 2024

  Publicatiedatum: 2 februari 2024

  Op 24 januari 2024 heeft de raad de Nota Grondbeleid 2024-2027 vastgesteld. Hierin heeft de raad onder meer de kaders vastgesteld voor de uitgifte van gronden in de gemeente. Binnen deze kaders is opgenomen dat het college jaarlijks de grondprijzenbrief zal vaststellen. Het college heeft daartoe op 30 januari 2024 de Grondprijzenbrief Bernheze 2024 vastgesteld.


  Uitgifte van reststroken grond

  Reststroken zijn stroken gemeentegrond die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen. deze stroken grond worden vaak gebruikt als groenstrook en zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Het gaat in de totale gemeente Bernheze om een groot aantal stroken grond waardoor het niet mogelijk is om de locatie van al deze stroken op voorhand exact te benoemen.

  Verzoek tot koop of huur

  Wilt u weten of een stuk gemeentegrond een reststrook is en of deze kunt kopen en/of huren? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

  Uw verzoek wordt beoordeeld aan de hand van de Regeling voor de verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken in de gemeente Bernheze (PDF, 83.0 kB), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 september 2022. De boordeling duurt ongeveer 8 weken.

  In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria voor verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken opgenomen. Enkele belangrijke punten daaruit zijn:

  • De reststrook dient rechtstreeks aan het perceel van de aanvrager te grenzen;
  • Grenst de reststrook ook aan andere percelen? Dan worden ook de eigenaren van die percelen in de gelegenheid gesteld om de grond te kopen, huren of in bruikleen te aanvaarden;
  • Liggen er kabels en leidingen in de reststrook? Dan wordt in overleg met de eigenaar van de kabel of leiding bekeken of verkoop mogelijk is en onder welke voorwaarden;
  • Elke aanvraag wordt getoetst aan de verkeerssituatie ter plaatse. Daarnaast wordt beoordeeld of er vanuit stedenbouwkundig, civieltechnisch en/of bestemmingsplantechnisch oogpunt bezwaren zijn tegen verkoop, verhuur of bruikleen van de grond;
  • Stroken gelegen bij aaneengeschakelde bebouwing worden alleen verkocht, verhuurd of in bruikleen gegeven als met alle bewoners uit zo’n blok overeenstemming is bereikt;
  • Aan personen die een woning huren wordt geen grond verkocht. Huur of bruikleen kan wel.
  • In de regeling staan ook de kosten van verkoop, verhuur en bruikleen.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met:

  • Jules Arts, telefoon 06 - 31 62 27 45, bereikbaar op de woensdagen en donderdagen

  U kunt ook een mail sturen met uw vraag naar gemeente@bernheze.org ter attentie van Jules Arts.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Uitgifte van paardenweiden

  De gemeente Bernheze heeft een aantal kleine stukken grond in eigendom die worden verhuurd als paardenwei. Het gaat om de volgende locaties:

  • Heesch: Schoonstraat, Kruishoekstraat, Wijststraat, Broekhoek, Nieuwstraat, ’t Dorp, Vinkelsestraat, Graafsebaan en Boogstraat
  • Nistelrode: Hoge Akkers, Heuvelstraat, Laar, De Geerden
  • Vorstenbosch: Lendersgat
  • Heeswijk-Dinther: Irenestraat, Essenburgh

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2022 de Regeling voor de verhuur van een paardenwei in de gemeente Bernheze 2022 (PDF, 49.9 kB) vastgesteld. In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria om in aanmerking te komen voor de huur van een paardenwei. Enkele belangrijke punten hieruit zijn:

  • Uitsluitend inwoners van de kern waar de paardenwei ligt, komen in aanmerking voor het huren van die paardenwei.
  • Belangstellenden worden geregistreerd op een wachtlijst. Komt  er een paardenwei vrij? Dan worden de kandidaten in volgorde van die lijst benaderd.
  • Er wordt slechts één paardenwei per persoon/adres uitgegeven.
  • De maximale omvang van een paardenwei is ongeveer 5.000 m².

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Uitgifte van volkstuinen

  De gemeente Bernheze heeft op twee locaties in Nistelrode een aantal volkstuinen liggen die worden verhuurd aan particulieren. Het gaat om een complex aan De Geerden en een complex aan de Waardsestraat.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2022 de Regeling voor de verhuur van volkstuinen in de gemeente Bernheze 2022 (PDF, 53.6 kB) vastgesteld. In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria om in aanmerking te komen voor de huur van een volkstuin. Enkele belangrijke punten daaruit zijn:

  • Uitsluitend inwoners van de kern waar de volkstuin ligt, komen in aanmerking voor het huren van een volkstuin.
  • Is er sprake is van een overschot aan beschikbare volkstuinen? Dan komen ook inwoners uit de overig kernen van de gemeente in aanmerking.
  • Belangstellenden worden geregistreerd op een wachtlijst. Komt er een volkstuin vrij? Dan worden de kandidaten in volgorde van die lijst benaderd.
  • Op de volkstuinen mogen geen dieren worden gehouden.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).