Bekendmakingen

Op deze pagina publiceren wij onze grondtransacties. Voorbeelden van grondtransacties zijn verkoop, verhuur, pacht en erfpacht. Een bekendmaking kan zijn de uitnodiging om uw interesse voor een bepaald vastgoed aan ons te melden. Een uitzondering kan zijn dat wij ons voornemen om een transactie aan te gaan met één partij, zonder dat anderen daarvoor in aanmerking komen, bekend maken.


  Voorgenomen verkoop grond aan Jansen Bouwontwikkeling B.V. te Heeswijk-Dinther

  Publicatiedatum: 3 mei 2023

  De gemeente Bernheze heeft het voornemen om grond gelegen te Heeswijk-Dinther aan de Herpersteeg, nabij de Veldstraat, te verkopen aan Jansen Bouwontwikkeling B.V (statutair gevestigd te Wijchen, KVK 10032658), ten behoeve de realisatie van ongeveer 139 woningen met bijbehorende voorzieningen. Het te verkopen perceel is kadastraal bekend als Heeswijk, sectie E nummer 224 en heeft een oppervlakte van 6.740 m².

  Redenen voornemen tot uitgifte

  De ruimtelijke ontwikkeling nabij Herpersteeg en Veldstraat voorziet in de bouw van 139 woningen met bijbehorende voorzieningen. Over het ingediende stedenbouwkundig ontwerp heeft de gemeente een positief principestandpunt ingenomen. Daarin is opgenomen dat gemeente bereid is haar gronden in te brengen om te komen tot een kwalitatieve woningbouwontwikkeling.

  Voornoemde ontwikkeling wordt gerealiseerd op de kadastrale percelen: Heeswijk, sectie E, nummer 244, 1088, 2477, 2493, 2495, 2619, 2620, 2621, 2622, 3017, 3283, 3299 en 3300. De totale oppervlakte bedraagt ca. 6,62 hectare. Genoemde percelen zijn eigendom van de gemeente Bernheze (6.740 m²) en  Jansen Bouwontwikkeling B.V. (58.197 m2) en Dhr. Langenhuijsen (1.315 m2). Op de te bebouwen gronden rust thans ingevolge het bestemmingsplan Buitengebied Bernheze nog de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden” en de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie 2”. Ten behoeve van voornoemde ontwikkeling gaan de Gemeente Bernheze en Jansen Bouwontwikkeling B.V. een ontwikkelovereenkomst aan.

  Na deze overdracht ligt het perceel van de gemeente ingeklemd tussen de Herpersteeg en de gronden van Jansen Bouwontwikkeling B.V. en geldt dat een redelijke verkaveling op (alleen) het perceel van de gemeente niet mogelijk is. Omwille van een integrale planvorming is de gemeente voornemens haar perceel te verkopen aan Jansen Bouwontwikkeling B.V., zodat Jansen Bouwontwikkeling B.V. eigenaar wordt van alle gronden binnen het plangebied. Voor een goede stedenbouwkundige en infrastructurele inpassing kan geen aansluiting gezocht worden bij de huidige kadastrale grenzen.

  Redelijkerwijs is Jansen Bouwontwikkeling B.V. de enige serieuze gegadigde voor de aankoop van het perceel van de gemeente. De motivatie hiervoor is als volgt:

  • Het perceel van de gemeente ligt ingeklemd tussen de Herpersteeg en percelen waarvan Jansen Bouwontwikkeling B.V. reeds eigenaar is.
  • Voor een goede stedenbouwkundige en infrastructurele inpassing kan geen aansluiting gezocht worden bij de huidige kadastrale grenzen.
  • De gewenste ruimtelijke ontwikkeling (realisatie woningbouw) kan uitsluitend plaatsvinden indien de grondtransactie met Jansen Bouwontwikkeling B.V. plaatsvindt.
  • De gemeente Bernheze is op basis van voorgaande motivatie voornemens om met Jansen Bouwontwikkeling B.V. een koopovereenkomst te sluiten.

  Zienswijzen, bezwaren of beroep

  Tegen de voorgenomen uitgifte kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen verkoop en merkt u zichzelf aan als belanghebbende dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).

  Uitgifte van reststroken grond

  Reststroken zijn stroken gemeentegrond die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen. deze stroken grond worden vaak gebruikt als groenstrook en zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Het gaat in de totale gemeente Bernheze om een groot aantal stroken grond waardoor het niet mogelijk is om de locatie van al deze stroken op voorhand exact te benoemen.

  Verzoek tot koop of huur

  Wilt u weten of een stuk gemeentegrond een reststrook is en of deze kunt kopen en/of huren? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

  Uw verzoek wordt beoordeeld aan de hand van de Regeling voor de verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken in de gemeente Bernheze (PDF, 83.0 kB), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 september 2022. De boordeling duurt ongeveer 8 weken.

  In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria voor verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken opgenomen. Enkele belangrijke punten daaruit zijn:

  • De reststrook dient rechtstreeks aan het perceel van de aanvrager te grenzen;
  • Grenst de reststrook ook aan andere percelen? Dan worden ook de eigenaren van die percelen in de gelegenheid gesteld om de grond te kopen, huren of in bruikleen te aanvaarden;
  • Liggen er kabels en leidingen in de reststrook? Dan wordt in overleg met de eigenaar van de kabel of leiding bekeken of verkoop mogelijk is en onder welke voorwaarden;
  • Elke aanvraag wordt getoetst aan de verkeerssituatie ter plaatse. Daarnaast wordt beoordeeld of er vanuit stedenbouwkundig, civieltechnisch en/of bestemmingsplantechnisch oogpunt bezwaren zijn tegen verkoop, verhuur of bruikleen van de grond;
  • Stroken gelegen bij aaneengeschakelde bebouwing worden alleen verkocht, verhuurd of in bruikleen gegeven als met alle bewoners uit zo’n blok overeenstemming is bereikt;
  • Aan personen die een woning huren wordt geen grond verkocht. Huur of bruikleen kan wel.
  • In de regeling staan ook de kosten van verkoop, verhuur en bruikleen.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met:

  • Marieke Brock, telefoon 06- 31 72 27 45
  • Yvonne Peeters, telefoon 06- 46 95 41 27

  U kunt ook een mail sturen met uw vraag naar gemeente@bernheze.org ter attentie van Marieke Brock of Yvonne Peeters.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Uitgifte van paardenweien

  De gemeente Bernheze heeft een aantal kleine stukken grond in eigendom die worden verhuurd als paardenwei. Het gaat om de volgende locaties:

  • Heesch: Schoonstraat, Kruishoekstraat, Wijststraat, Broekhoek, Nieuwstraat, ’t Dorp, Vinkelsestraat, Graafsebaan en Boogstraat
  • Nistelrode: Hoge Akkers, Heuvelstraat, Laar, De Geerden
  • Vorstenbosch: Lendersgat
  • Heeswijk-Dinther: Irenestraat, Essenburgh

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2022 de Regeling voor de verhuur van een paardenwei in de gemeente Bernheze 2022 (PDF, 49.9 kB) vastgesteld. In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria om in aanmerking te komen voor de huur van een paardenwei. Enkele belangrijke punten hieruit zijn:

  • Uitsluitend inwoners van de kern waar de paardenwei ligt, komen in aanmerking voor het huren van die paardenwei.
  • Belangstellenden worden geregistreerd op een wachtlijst. Komt  er een paardenwei vrij? Dan worden de kandidaten in volgorde van die lijst benaderd.
  • Er wordt slechts één paardenwei per persoon/adres uitgegeven.
  • De maximale omvang van een paardenwei is ongeveer 5.000 m².

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Uitgifte van volkstuinen

  De gemeente Bernheze heeft op twee locaties in Nistelrode een aantal volkstuinen liggen die worden verhuurd aan particulieren. Het gaat om een complex aan De Geerden en een complex aan de Waardsestraat.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2022 de Regeling voor de verhuur van volkstuinen in de gemeente Bernheze 2022 (PDF, 53.6 kB) vastgesteld. In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria om in aanmerking te komen voor de huur van een volkstuin. Enkele belangrijke punten daaruit zijn:

  • Uitsluitend inwoners van de kern waar de volkstuin ligt, komen in aanmerking voor het huren van een volkstuin.
  • Is er sprake is van een overschot aan beschikbare volkstuinen? Dan komen ook inwoners uit de overig kernen van de gemeente in aanmerking.
  • Belangstellenden worden geregistreerd op een wachtlijst. Komt er een volkstuin vrij? Dan worden de kandidaten in volgorde van die lijst benaderd.
  • Op de volkstuinen mogen geen dieren worden gehouden.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).