Bekendmakingen

Op deze pagina publiceren wij onze grondtransacties. Voorbeelden van grondtransacties zijn verkoop, verhuur, pacht en erfpacht. Een bekendmaking kan zijn de uitnodiging om uw interesse voor een bepaald vastgoed aan ons te melden. Een uitzondering kan zijn dat wij ons voornemen om een transactie aan te gaan met één partij, zonder dat anderen daarvoor in aanmerking komen, bekend maken.

  Voornemen tot uitgifte in erfpacht aan Tennisvereniging De Broekhoek in Heesch

  De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van het voornemen om drie (delen van) percelen grond, kadastraal bekend Heesch, gemeente Bernheze, sectie A nummers 6570, 5954 en 6571, gelegen aan de Kerkweg in Heesch, in erfpacht te geven aan Tennisvereniging De Broekhoek (hierna te noemen: De Broekhoek), gevestigd aan de Kerkweg 18 in Heesch, ten behoeve van de exploitatie van een buitentennisaccommodatie.

  De gemeente Bernheze is van mening dat De Broekhoek de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor uitgifte in erfpacht van deze grond. De gemeente Bernheze wil deze grond namelijk uitsluitend uitgeven aan een vereniging, die (onder meer) - ruime ervaring heeft met het exploiteren van een buitentennisaccommodatie; - een betrouwbare partij is met vol-doende financiële middelen om de buitentennisaccommodatie in stand te houden en te ontwik-kelen; - de belangen van de leden van de vereniging voorop laat staan.

  De gemeente Bernheze heeft laatstelijk in 2002 en deel van deze grond als buitentennisac-commodatie in erfpacht gegeven aan De broekhoek.
  Sindsdien heeft De Broekhoek aanzienlijke kosten gemaakt en voorzieningen gerealiseerd en onderhouden zoals een clubhuis, tennisbanen, bestrating, omheiningen en aanplant. Vanwege de gewenste en inmiddels gerealiseerde uitbreiding met twee tennisbanen en vanwege de gewenste uitbreiding met drie padelbanen dient een nieuwe erfpachtovereenkomst te worden aangegaan.

  Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat De Broekhoek de enige serieuze gegadigde is voor dit recht van erfpacht.  .

  Tegen de voorgenomen uitgifte in erfpacht kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kun-nen verenigen met de voorgenomen uitgifte in erfpacht en merkt u zichzelf aan als belangheb-bende (te weten: een gekwalificeerde vereniging die op vergelijkbare wijze als Tennisvereni-ging Telro kan zorgen voor de ontwikkeling en realisatie van een buitentennisaccommodatie zoals hierboven omschreven) dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voorne-men aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).

  Voornemen tot verpachting van landbouwgrond in de gemeente Bernheze

  De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van het voornemen om diverse percelen landbouw-grond, gelegen in de gemeente Bernheze, te verpachten.

  Het betreft gronden waarover in het verleden afspraken zijn gemaakt over verpachting aan de huidige pachters. In veel gevallen is dit de voormalige eigenaar c.q. gebruiker van de grond.

  De gemeente wenst deze afspraken te respecteren en is daarom van mening dat zij, - in afwij-king van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot uitgifte in pacht van onroe-rende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één uitgifte in pacht van de hieronder genoemde gronden. Tevens is de gemeente van mening dat de huidige pachters de enige serieuze gegadigden zijn die in aan-merking komen voor de pacht van deze gronden.

  Het betreft de verpachting van onderstaande percelen:

  • Heesch, F 482, gelegen aan de Zoggelsestraat in Heesch
  • Heesch, F 955, gelegen aan de Nieuwe Erven in Heesch
  • Heesch, D 3291 ged. en D 3370, gelegen aan de Kruishoekstraat in Heesch
  • Heesch, F 772, 773, 961 ged., gelegen aan de Ruitersweg-west in Heesch
  • Heesch, F 265 en 948, gelegen aan de Nieuwstraat in Heesch
  • Nistelrode, G 1272 ged, gelegen aan de Kapelstraat in Vorstenbosch
  • Nistelrode, K 245, gelegen aan de Grote Heide in Nistelrode
  • Nistelrode, C 3901 ged., gelegen aan Weijen in Nistelrode
  • Nistelrode, C 3943, 2787 en 2151, gelegen aan Weijen in Nistelrode
  • Heeswijk-Dinther, B 4527, E 305 en 4234, gelegen aan de Baron van den Bogaerdelaan in Heeswijk-Dinther
  • Heeswijk-Dinther, E 2912 ged., gelegen nabij de Abdijstraat in Heeswijk-Dinther
  • Heeswijk-Dinther, D 325, gelegen nabij de Heibloemsedijk in Heeswijk-Dinther
  • Heeswijk-Dinther, E 556, 551, 1481 en 1483, gelegen aan de Koffiestraat in Heeswijk-Dinther
  • Heeswijk-Dinther, E 1263 ged, 1883 en 1255, gelegen aan Laag Beugt in Heeswijk-Dinther

  Tegen de voorgenomen verpachting kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen verpachting en merkt u zichzelf aan als belanghebbende, dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningen-rechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn.

  Behalve bovengenoemde percelen heeft de gemeente nog andere landbouwgronden in eigen-dom die zullen worden verpacht. Dit zal bij openbare inschrijving gebeuren. Zodra bekend is hoe en waar u kunt inschrijven, zullen we dit publiceren.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaak Didam).


  Voornemen tot verhuur van grond aan Stichting Instructiebad Heesch

  De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van het voornemen om een gedeelte van twee percelen grond, kadastraal bekend Heesch, gemeente Bernheze, sectie A nummers 6608 en 3615, gelegen aan de John F. Kennedystraat 58 in Heesch, samen groot circa 4571 m², te verhuren aan Stichting Instructiebad Heesch (hierna: Stichting), ten behoeve van de exploitatie van een buitenzwembad.

  De gemeente Bernheze is van mening dat de Stichting de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de huur van deze grond. De gemeente wil deze grond namelijk uitsluitend uitgeven aan een partij die (onder meer)

  • Ruime ervaring heeft met het exploiteren van het buitenzwembad en alles wat daarbij komt kijken;
  • Een betrouwbare partij is met voldoende financiële middelen om het buitenzwembad in stand te houden en te ontwikkelen;
  • De belangen van de jeugd van Heesch en omstreken, die gebruik maken van het buitenzwembad, voorop laat staan door onder andere de entreekosten van het zwembad zo laag mogelijk te houden.

  Daarnaast is voor de gemeente continuïteit van groot belang. De Stichting is al vele jaren lang huurder van de gronden en zij heeft aanzienlijke kosten gemaakt om er voorzieningen te realiseren en te onderhouden. Vanwege de gewenste aanschaf van zonnepanelen, om zo de energiekosten te verlagen, dient nu een nieuwe huurovereenkomst te worden aangegaan.

  Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat Stichting Instructiebad Heesch de enige serieuze gegadigde is voor de huur van deze grond. 

  Zienswijzen, bezwaren of beroep

  Tegen de voorgenomen verhuur kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen verhuur en merkt u zichzelf aan als belanghebbende (te weten: een gekwalificeerde partij die op vergelijkbare wijze als Stichting Instructiebad Heesch kan zorgen voor de ontwikkeling en realisatie van een buitenzwembad zoals hierboven omschreven) dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Uitgifte van reststroken grond

  Reststroken zijn stroken gemeentegrond die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen. deze stroken grond worden vaak gebruikt als groenstrook en zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Het gaat in de totale gemeente Bernheze om een groot aantal stroken grond waardoor het niet mogelijk is om de locatie van al deze stroken op voorhand exact te benoemen.

  Verzoek tot koop of huur

  Wilt u weten of een stuk gemeentegrond een reststrook is en of deze kunt kopen en/of huren? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

  Uw verzoek wordt beoordeeld aan de hand van de Regeling voor de verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken in de gemeente Bernheze (PDF, 83.0 kB), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 september 2022. De boordeling duurt ongeveer 8 weken.

  In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria voor verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken opgenomen. Enkele belangrijke punten daaruit zijn:

  • De reststrook dient rechtstreeks aan het perceel van de aanvrager te grenzen;
  • Grenst de reststrook ook aan andere percelen? Dan worden ook de eigenaren van die percelen in de gelegenheid gesteld om de grond te kopen, huren of in bruikleen te aanvaarden;
  • Liggen er kabels en leidingen in de reststrook? Dan wordt in overleg met de eigenaar van de kabel of leiding bekeken of verkoop mogelijk is en onder welke voorwaarden;
  • Elke aanvraag wordt getoetst aan de verkeerssituatie ter plaatse. Daarnaast wordt beoordeeld of er vanuit stedenbouwkundig, civieltechnisch en/of bestemmingsplantechnisch oogpunt bezwaren zijn tegen verkoop, verhuur of bruikleen van de grond;
  • Stroken gelegen bij aaneengeschakelde bebouwing worden alleen verkocht, verhuurd of in bruikleen gegeven als met alle bewoners uit zo’n blok overeenstemming is bereikt;
  • Aan personen die een woning huren wordt geen grond verkocht. Huur of bruikleen kan wel.
  • In de regeling staan ook de kosten van verkoop, verhuur en bruikleen.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met:

  • Marieke Brock, telefoon 06- 31 72 27 45
  • Yvonne Peeters, telefoon 06- 46 95 41 27

  U kunt ook een mail sturen met uw vraag naar gemeente@bernheze.org ter attentie van Marieke Brock of Yvonne Peeters.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Uitgifte van paardenweien

  De gemeente Bernheze heeft een aantal kleine stukken grond in eigendom die worden verhuurd als paardenwei. Het gaat om de volgende locaties:

  • Heesch: Schoonstraat, Kruishoekstraat, Wijststraat, Broekhoek, Nieuwstraat, ’t Dorp, Vinkelsestraat, Graafsebaan en Boogstraat
  • Nistelrode: Hoge Akkers, Heuvelstraat, Laar, De Geerden
  • Vorstenbosch: Lendersgat
  • Heeswijk-Dinther: Irenestraat, Essenburgh

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2022 de Regeling voor de verhuur van een paardenwei in de gemeente Bernheze 2022 (PDF, 49.9 kB) vastgesteld. In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria om in aanmerking te komen voor de huur van een paardenwei. Enkele belangrijke punten hieruit zijn:

  • Uitsluitend inwoners van de kern waar de paardenwei ligt, komen in aanmerking voor het huren van die paardenwei.
  • Belangstellenden worden geregistreerd op een wachtlijst. Komt  er een paardenwei vrij? Dan worden de kandidaten in volgorde van die lijst benaderd.
  • Er wordt slechts één paardenwei per persoon/adres uitgegeven.
  • De maximale omvang van een paardenwei is ongeveer 5.000 m².

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Uitgifte van volkstuinen

  De gemeente Bernheze heeft op twee locaties in Nistelrode een aantal volkstuinen liggen die worden verhuurd aan particulieren. Het gaat om een complex aan De Geerden en een complex aan de Waardsestraat.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 september 2022 de Regeling voor de verhuur van volkstuinen in de gemeente Bernheze 2022 (PDF, 53.6 kB) vastgesteld. In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria om in aanmerking te komen voor de huur van een volkstuin. Enkele belangrijke punten daaruit zijn:

  • Uitsluitend inwoners van de kern waar de volkstuin ligt, komen in aanmerking voor het huren van een volkstuin.
  • Is er sprake is van een overschot aan beschikbare volkstuinen? Dan komen ook inwoners uit de overig kernen van de gemeente in aanmerking.
  • Belangstellenden worden geregistreerd op een wachtlijst. Komt er een volkstuin vrij? Dan worden de kandidaten in volgorde van die lijst benaderd.
  • Op de volkstuinen mogen geen dieren worden gehouden.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Verkoopprocedure Blok 4 & 5 in de Erven te Heesch

  De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van het voornemen om twee blokken grond (nummer 4 en 5) in de woonwijk de Erven, onderdeel Vlindererf, kadastraal bekend Heesch, gemeente Bernheze, sectie F nummers 1398 (gedeeltelijk) uit te geven. De blokken zijn gelegen aan de nog te realiseren straten Helmgras en Struisgras in Heesch en zijn samen circa 1.613 m² groot.

  De opzet is verkoop aan een onderneming die de realisatie van 11 rijwoningen voor eigen rekening enhet  risico op zich neemt om deze vervolgens te koop aan te bieden aan particulieren voor zelfbewoning.

  Meer informatie

  Bent u dé geïnteresseerde, die de gemeente Bernheze gaat helpen om duurzame woningen te realiseren in één van de nieuwste wijken van Heesch? Leest u dan vooral de Verkoopleidraad (PDF, 832.5 kB) en bijlagen voor de verkoop door de Gemeente Bernheze van Blok 4 & 5 in woonwijk de Erven door voor meer informatie omtrent de procedure.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Voornemen tot uitgifte in erfpacht aan Tennisvereniging Telro in Nistelrode

  De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van het voornemen om twee percelen grond, kadastraal bekend Nistelrode, gemeente Bernheze, sectie F nummers 1834 en 1835 (gedeeltelijk), gelegen aan de Zwarte Molenweg in Nistelrode, samen groot circa 12.160 m², in erfpacht te geven aan Tennisvereniging Telro (hierna: Telro), gevestigd aan de Zwarte Molenweg 11 in Nistelrode, ten behoeve van de exploitatie van een buitentennis accommodatie.

  Redenen voorgenomen uitgifte in erfpacht

  De gemeente Bernheze is van mening dat Telro de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor uitgifte in erfpacht van deze grond. De gemeente Bernheze wil deze grond namelijk uitsluitend uitgeven aan een vereniging, die (onder meer) - ruime ervaring heeft met het exploiteren van een buitentennis accommodatie; - een betrouwbare partij is met voldoende financiële middelen om de buitentennis accommodatie in stand te houden en te ontwikkelen; - de belangen van de leden van de vereniging voorop laat staan.

  De gemeente Bernheze heeft in 2002 perceel F 1834 als buitentennis accommodatie in erfpacht gegeven aan Telro. Sindsdien heeft Telro aanzienlijke kosten gemaakt en op dit perceel voorzieningen gerealiseerd en onderhouden zoals een clubhuis, tennisbanen, een oefenmuur, bestrating, omheiningen en aanplant. Vanwege een gewenste en inmiddels gerealiseerde uitbreiding van twee tennisbanen en vanwege een gewenste uitbreiding met vier padelbanen dient een nieuwe erfpachtovereenkomst te worden aangegaan.

  Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat Telro de enige serieuze gegadigde is voor dit recht van erfpacht.

  Zienswijzen, bezwaren of beroep

  Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen uitgifte in erfpacht en merkt u zichzelf aan als belanghebbende (te weten: een gekwalificeerde vereniging die op vergelijkbare wijze als Tennisvereniging Telro kan zorgen voor de ontwikkeling en realisatie van een buitentennis accommodatie zoals hierboven omschreven) dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaal Didam).


  Voorgenomen verkoop gronden gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch aan Gemeenschappelijke Regeling Heesch West

  De gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch hebben het voornemen om een 200-tal percelen grond met een gezamenlijke oppervlakte van  circa 177.50.00 ha, ter plaatse van het gebied gelegen tussen 's-Hertogenbosch en Heesch, ten zuiden van de A59, ten westen en noorden van de Zoggelsestraat en ten oosten van de Weerscheut (het “projectgebied”) te verkopen aan Gemeenschappelijke Regeling Heesch West (gevestigd aan de Raadhuislaan 2, 5341 GM te Oss) ten behoeve van realisatie van het Regionaal Bedrijventerrein Heesch West, dat in de komende 20 jaar ruimte moet bieden aan (gefaseerd) 80 ha netto uitgeefbare bedrijfskavels, alsmede ten behoeve van realisatie van bedrijventerrein Cereslaan-West en Zonnepark Achterste Groes.

  Klik op onderstaande kaart om het projectgebied te zien

  Samenwerkingsverband 

  De gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch geven hiermee uitvoering aan de samenwerking die de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch, Oss en de toenmalige gemeente Maasdonk zijn aangegaan in de in 2004 gesloten intentieovereenkomst en waartoe zij in 2014 het samenwerkingsverband Gemeenschappelijke Regeling Heesch West  hebben opgericht.

  Deze samenwerking is mede aangegaan omdat het bedrijventerrein binnen de grenzen van twee gemeenten ligt en omdat het een gemeente overstijgende regionale economische functie vervult. Het samenwerkingsverband voert de ontwikkeling en realisatie van het regionaal bedrijventerrein Heesch West uit.

  Planproces 

  In het kader van de uitvoering heeft de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West een langdurig planproces doorlopen dat in samenwerking met de deelnemende gemeenten is omgezet in twee bestemmingsplannen die op 27 januari respectievelijk 1 februari 2022 door de gemeenteraden van Bernheze en ‘s-Hertogenbosch zijn vastgesteld.  De start van het bouw- en woonrijp maken van het projectgebied en de verkoop van de bedrijfskavels staat gepland voor medio 2022.

  Een toelichting op de plannen van Heesch West is gepubliceerd op websites van de betrokken gemeenten en tevens op de website www.heeschwest.nl.

  Redenen voorgenomen verkoop

  De gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch menen om de navolgende redenen dat Gemeenschappelijke Regeling Heesch West de enige serieuze gegadigde is om de voornoemde percelen grond te kopen, op grond waarvan de gemeenten de in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (HR 26-11-2021, 20/00123, ECLI:NL:HR:2021:1778/zaak Didam) bedoelde mededingingsruimte niet hoeven te bieden:

  Gemeenschappelijke Regeling Heesch West is de enige koper /ontwikkelaar die in staat is om de herontwikkeling van het projectgebied met inachtneming van de planning en kaderstelling van de gemeenten uit te voeren en op te leveren.

  Belangrijk hierin is het zogenaamde Circulair Kwaliteitsplan. Dit kader stellend plan evenals het Landschapsplan beschrijven de ambities op het gebied van circulariteit, duurzaamheid, energie, stedenbouw, landschappelijke inpassing, biodiversiteit, klimaatadaptatie, mobiliteit en beeldkwaliteit en vormen de onderlegger voor het bestemmingsplan. Het circulair kwaliteitsplan biedt zowel voor de toe te laten bedrijven als voor de uitvoering van de grondexploitatie door de daartoe opgerichte Gemeenschappelijke Regeling Heesch West een leidend kader.

  De voorbereiding en uitwerking van de plannen bevinden zich thans in een vergevorderd stadium. Het beëindigen van de samenwerking met en binnen de Gemeenschappelijke Regeling levert een direct risico op voor de realisatie van het bedrijventerrein.

  De gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch geven met het verkopen van de gronden die bestemd zijn voor de realisatie van het regionaal bedrijventerrein c.a. uitvoering aan de in de intentieovereenkomst en de Gemeenschappelijke Regeling gemaakte afspraken.

  De te verkopen gronden en opstallen zijn vanaf 2004 aangekocht door de samenwerkende gemeenten en vanaf 2014 in opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling. In dat verband zijn afspraken gemaakt over het inbrengen van de  aangekochte gronden - tezamen met de benodigde historische gronden (die al in eigendom van de gemeenten waren)- in het speciaal daarvoor opgericht samenwerkingsverband, de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West.

  Overigens blijven de gemeenten mede-eigenaar van de thans te verkopen gronden, in hun hoedanigheid van deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling. 

  De gronden worden uiteindelijk, nadat ze bouwrijp zijn gemaakt, via een openbare selectieprocedure uitgegeven, waarbij alle ruimte aan (potentiële) gegadigden wordt geboden om mee te dingen.

  Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen verkoop en merkt u zichzelf aan als belanghebbende (te weten: een gekwalificeerde gegadigde die op vergelijkbare wijze als Gemeenschappelijke Regeling Heesch West kan zorgen voor de ontwikkeling en realisatie van het regionaal bedrijventerrein Heesch West) dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn.

  Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de projectleider van Bedrijventerrein Heesch West: de heer Paul van Dijk via 06-10485465 of p.vandijk@s-hertogenbosch.nl.

  Het voornemen van de verkoop van de gronden is ook gepubliceerd in het Gemeenteblad op www.overheid.nl.

  Voornemen tot verpachting van landbouwgrond in de gemeente Bernheze

  De gemeente Bernheze geeft hierbij kennis van het voornemen om diverse percelen landbouw-grond, gelegen in de gemeente Bernheze, te verpachten.

  Het betreft gronden waarover in het verleden afspraken zijn gemaakt over verpachting aan de huidige pachters. In veel gevallen is dit de voormalige eigenaar c.q. gebruiker van de grond.

  De gemeente wenst deze afspraken te respecteren en is daarom van mening dat zij, - in afwij-king van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot uitgifte in pacht van onroe-rende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één uitgifte in pacht van de hieronder genoemde gronden. Tevens is de gemeente van mening dat de huidige pachters de enige serieuze gegadigden zijn die in aan-merking komen voor de pacht van deze gronden.

  Het betreft de verpachting van onderstaande percelen:

  • Heesch, F 482, gelegen aan de Zoggelsestraat in Heesch
  • Heesch, F 955, gelegen aan de Nieuwe Erven in Heesch
  • Heesch, D 3291 ged. en D 3370, gelegen aan de Kruishoekstraat in Heesch
  • Heesch, F 772, 773, 961 ged., gelegen aan de Ruitersweg-west in Heesch
  • Heesch, F 265 en 948, gelegen aan de Nieuwstraat in Heesch
  • Nistelrode, G 1272 ged, gelegen aan de Kapelstraat in Vorstenbosch
  • Nistelrode, K 245, gelegen aan de Grote Heide in Nistelrode
  • Nistelrode, C 3901 ged., gelegen aan Weijen in Nistelrode
  • Nistelrode, C 3943, 2787 en 2151, gelegen aan Weijen in Nistelrode
  • Heeswijk-Dinther, B 4527, E 305 en 4234, gelegen aan de Baron van den Bogaerdelaan in Heeswijk-Dinther
  • Heeswijk-Dinther, E 2912 ged., gelegen nabij de Abdijstraat in Heeswijk-Dinther
  • Heeswijk-Dinther, D 325, gelegen nabij de Heibloemsedijk in Heeswijk-Dinther
  • Heeswijk-Dinther, E 556, 551, 1481 en 1483, gelegen aan de Koffiestraat in Heeswijk-Dinther
  • Heeswijk-Dinther, E 1263 ged, 1883 en 1255, gelegen aan Laag Beugt in Heeswijk-Dinther

  Tegen de voorgenomen verpachting kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend of ingesteld. Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen verpachting en merkt u zichzelf aan als belanghebbende, dan dient u dat, binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, kenbaar te maken door een kort geding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de voorzieningen-rechter van de rechtbank. De termijn van 20 kalenderdagen merken wij aan als vervaltermijn.

  Behalve bovengenoemde percelen heeft de gemeente nog andere landbouwgronden in eigen-dom die zullen worden verpacht. Dit zal bij openbare inschrijving gebeuren. Zodra bekend is hoe en waar u kunt inschrijven, zullen we dit publiceren.

  Met deze publicatie geeft de gemeente Bernheze uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778/zaak Didam).
   

  Voorgenomen verpachting en ingebruikgeving van landbouwgrond in het plangebied Heesch-West en omgeving door Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West, jaar 2023

  De Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West heeft het voornemen om diverse percelen landbouwgrond en overige terreinen gelegen in en nabij het plangebied van het beoogde bedrijventerrein Heesch-West te Heesch en Vinkel in 2023 te verpachten op basis van geliberaliseerde pacht of in gebruik te geven. Deze verpachtingen en ingebruikgevingen hebben betrekking op het tijdelijk beheer van gronden in afwachting van het onherroepelijk worden van de bestemmingsplannen voor het bedrijventerrein, zoals deze reeds zijn vastgesteld door de gemeenteraden van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch.

  De bestemmingsplannen voor Heesch-West zijn op 27 januari 2022 en 1 februari 2022 vastgesteld. De termijn om beroep in te stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan liep van 18 maart 2022 tot en met 29 april 2022. Gedurende die periode zijn er ook beroepen ingesteld tegen de bestemmingsplannen. Verwacht werd dat de behandeling bij Raad van State nog dit jaar zou plaatsvinden. Dit blijkt echter niet het geval. Nu de behandeling van de beroepschriften bij de Raad van State naar 2023 verschuift en een uitspraak van de raad van State tot het al dan niet onherroepelijk worden van de bestemmingsplannen eveneens verschuift zal de beoogde start van het bouwrijp maken van de gronden op het bedrijventerrein gaan verschuiven naar eind 2023/begin 2024. Evenwel zal er in het komende jaar wel ruimte moeten zijn voor voorbereidende werkzaamheden of onderzoeken. De bestaande gebruikers en pachters hebben voor 2022 reeds contracten met bepalingen, die erin voorzien dat de gronden mede-gebruikt kunnen worden door de GR. 

  De Gemeenschappelijke Regeling wenst het bestaande gebruik van de percelen graag voort te zetten voor het jaar 2023 met dezelfde gebruikers/pachters omdat:

  • een aanzienlijk deel van de in gebruik te geven oppervlakte vanwege contractuele verplichtingen aan de voormalige eigenaar in pacht of gebruik dienen te worden aangeboden;
  • de gronden onverhoopt één jaar langer beheerd moeten worden, in verband met de bestemmingsplannen nog niet onherroepelijk zijn;
  • de bestaande gebruikers/pachters bekend zijn met de percelen en de gebruiksvoorwaarden;
  • de Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West tevreden is over het huidige beheer van de gronden door deze gebruikers/pachters.

  De Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West is, gelet op het bovenstaande, van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot verkoop /uitgifte in pacht van onroerende zaken via een selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet geven om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één uitgifte in gebruik/pacht van de hier bedoelde gronden en onderstaande gebruikers en pachters de enige serieuze gegadigden zijn om voornoemde gronden te pachten of te beheren.

  Het betreft de uitgifte in gebruik/pacht voor het jaar 2023 van onderstaande percelen aan de bestaande gebruikers/pachters

  • Heesch, F, 381       
  • Nuland, E, 1769ged.      
  • Heesch, A, 4231      
  • Heesch, A, 4248, 3369, 4744, 5343 en Heesch F 367  
  • Nuland, E, 1677, 1769 ged., 1784, 2615, 1676 ged., 1680 ged. 
  • Nuland, E, 1762 ged.       
  • Heesch, F, 345 en 390 ged.     
  • Heesch, F, 710, 711Nuland, E, 1767ged, 1908, 1909, 1902 ged 
  • Nuland, E, 1828      
  • Nuland, E, 1767 ged. 1765, 1765    
  • Heesch, F, 383, 385, 349, 362, 628, 386, 387, 686, 712, 743  
  • Nuland, E, 1674, 1818, 1820, 1833 ged., 1832, 1939 ged., 1940, 1675, 1671 ged.     
  • Heesch, F, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 391 ged.  
  • Nuland, E, 1763, 1764, 1766     
  • Heesch, A, 4230, 5603, Heesch, F 346, 347, 348  
  • Heesch, E, 1785      
  • Nuland, E, 1678 ged.      
  • Heesch, F, 327, 329, 330, 763, 713, 366, 714, 972, 974 Ged. 
  • Nuland, E, 2659, 808      
  • Heesch, A, 7224      
  • Heesch, F, 373, 374, 393, 394     
  • Nuland, E, 1673 ged.      
  • Nuland, E, 2777, 2779, 2785 ged.    

  Andere gegadigden

  Tegen de voorgenomen verpachting/ingebruikgeving kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen verpachting/ingebruikgeving door de Gemeenschappelijke Regeling Heesch-West en merkt u zichzelf aan als gegadigde, dan kunt u hiertegen opkomen door binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking, een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van het Arrondissement Oost-Brabant. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

  Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. Jansen (telefoonnummer 06-15873445 of m.jansen@s-hertogenbosch.nl).