Wet kwaliteitsborging bouwen

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in werking. Deze wet moet gaan zorgen voor minder gebreken bij bouwplannen.

Enkel gevolgsklasse 1 nieuwbouwprojecten treden vanaf 01-01-2024 in werking. Gevolgsklasse 2 verbouwprojecten volgen pas later.

Wat is de Wkb?

Het doel van de Wkb is dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren. Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs gaan controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.

Binnen de Wet Kwaliteitsborging wordt onderscheid gemaakt tussen eenvoudige (gevolgsklasse 1) en complexe bouwprojecten (gevolgsklasse 2 + 3). Onder gevolgsklasse 1 projecten vallen bijvoorbeeld bijgebouwen, grond gebonden woningen en kleinere bedrijfspanden. Onder gevolgsklasse 2+3 vallen de grotere bouwprojecten zoals appartementencomplexen en publiek toegankelijke gebouwen. Per gevolgsklasse gelden andere regels. Lees hieronder verder waar u per gevolgsklasse rekening mee moet houden.

Van omgevingsvergunning naar melding voor Gevolgsklasse 1

Gevolgsklasse 1

Voor bouwplannen (m.u.v. verbouw) onder gevolgsklasse 1 dient u vanaf 01-01-2024 een bouwmelding én een gereedmelding te doen in plaats van een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘’bouwen’’. Wanneer het plan in strijd is met het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) dient u in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning om planologisch af te mogen wijken alvorens u de bouwmelding doet. Vervolgens dient u volgende stappen voor en tijdens het bouwproces te doorlopen.

Kwaliteitsborger

Betrek tijdig een kwaliteitsborger bij uw project. Zonder een verklaring van een kwaliteitsborger kunt u na oplevering het bouwwerk niet in gebruik nemen. Een kwaliteitsborger controleert het plan inhoudelijk alvorens de bouw start en ziet tijdens de bouw erop toe dat het bouwwerk conform de regels uitgevoerd wordt.

Bouwmelding

Vier weken (of eerder) vóór de start van de bouw moet de bouwmelding via het DSO gedaan worden. In deze melding geeft u naast de naast de algemene projectgegevens ook aan welke kwaliteitsborger en welk instrument voor uw bouwproject van toepassing zijn. Daarnaast is een risicobeoordeling en een borgingsplan een verplicht onderdeel van deze melding.

Informatieplicht start bouw en controle bouwuitzet en peil

Het uitzetten van het bouwwerk en peil geschiedt door of namens de initiatiefnemer. Controle hiervan vindt plaats door de bouwtoezichthouder van de gemeente. De initiatiefnemer dient hiervoor minimaal vijf werkdagen voor start dit via het Omgevingsloket door te geven.

Gereedmelding

Twee weken vóór de ingebruikname van het bouwwerk moet de gereedmelding via het Omgevingsloket gedaan worden. De verklaring van de kwaliteitsborging met het dossier bevoegd gezag en de verantwoording van de beheersmaatregelen vormen samen de indieningsvereisten voor deze melding. Pas wanneer deze documenten samen ingediend worden, dan wordt de melding geaccepteerd en kan het bouwwerk in gebruik genomen worden.
Vijf dagen vóór einde van de bouwwerkzaamheden heeft u een informatieplicht aan de gemeente om door te geven dat de bouwwerkzaamheden (bijna) gereed zijn en u het bouwwerk in gebruik gaat nemen. Ook dit dient u via het Omgevingsloket aan ons door te geven.

Gevolgsklasse 2 en 3

Valt uw plan onder Gevolgsklasse 2 bouwproject dan dient u (als van ouds) een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘’bouwen’’ aan te vragen. De gemeente en haar adviseurs controleren het plan en houden toezicht tijdens de bouwfase. Voor Gevolgsklasse 2 en 3 is de verwachting dat over enkele jaren ook de controle naar de markt en dus de kwaliteitsborgers gaat.

Veranderingen Wkb

De belangrijkste veranderingen door de Wkb op een rij:

  • Voor gevolgsklasse 1 (m.u.v. verbouw) dient er een bouwmelding in plaats van een omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen) aangevraagd te worden.
  • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. De initiatiefnemer moet de kwaliteitsborger inhuren.
  • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
  • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.
  • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Vanaf 1 januari 2024 keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
  • Wanneer de kwaliteitsborger een probleem ziet, kan de gemeente in overleg de bouw stilleggen.

Meer informatie

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en wonen via 0412-45 88 88 of via bouwenenwonen@bernheze.org