Strooien bij gladheid

In de winterperiode kan het soms verraderlijk glad zijn op de wegen door sneeuw en ijzel. De gemeente heeft een gladheidsbestrijdingsplan, waarin staat hoe zij straten en wegen begaanbaar houdt. In geval van sneeuw en ijzel neemt zij maatregelen voor doorgaande en belangrijke wegen, bijvoorbeeld door het strooien van zout. Het is voor een gemeente niet mogelijk om alle wegen ijs- of sneeuwvrij te houden.

Niet alleen de gemeente is actief met strooien in de winterperiode

Het rijk is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding van de snelwegen en de rijkswegen. De provincie is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding van de provinciale wegen. De gemeente is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding van de overige wegen en fietspaden in de eigen gemeente.

Om tot een goede gladheid bestrijding te komen zijn er 6 strooiroutes vastgesteld, 4 voor de doorgaande wegen en 2 voor de fietspaden. Bij de doorgaande wegen maken we onderscheid in twee categorieën:

  • Route A: hoofdwegen, verbindingswegen tussen kernen en de bus routes.
  • Route B: wijkontsluitingswegen en doorgaande wegen in de wijken.

De reden van deze routes is dat er met deze werkwijze in een korte tijd een groot deel van de wegen binnen onze gemeente kan worden gestrooid. De gladheidbestrijding begint bij de hoofdontsluitingswegen (A- route), waarna de wijkontsluitingswegen en de doorgaande wegen in de wijken aan de beurt komen (B- route). Daarnaast zijn er 2 routes gemaakt voor fietspaden.

De doorgaande straten en fietspaden hebben prioriteit. De strooiroutes in de kernen zijn zo gekozen dat ze binnen 300 meter van de straten liggen waar niet gestrooid wordt. Voor de weggebruiker/inwoner in de bebouwde kom betekent dit dus dat u altijd binnen 300 meter van uw woning via een gestrooide route uw weg kunt vervolgen. In het buitengebied kan de afstand van de woning naar een gestrooide route meer dan 300 meter zijn.

Strooiroutes gemeente Bernheze

Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat de weg glad is. Bij temperaturen onder -5 graden werkt het zout namelijk niet optimaal. Ook wanneer het heeft gesneeuwd en er weinig verkeer op de weg is heeft gladheidsbestrijding geen effect. Doordat er geen verkeer op de weg rijdt kan het zout zich niet mengen met sneeuw- en ijsresten.

Eigen verantwoordelijkheid

Het sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen is de eigen verantwoordelijkheid van elke bewoner. De eigenaar of (ver(huurder) van een perceel wordt geacht de toegang tot zijn perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk te houden.
Het is verder verboden om bij vorst of dreigende vorst water op de weg te gooien, oftewel opzettelijk de weg glad maken is niet toegestaan. Wij adviseren u extra voorzichtig te blijven tijdens winterse omstandigheden. Ook verzoeken we u om het trottoir bij uw eigen woning zoveel mogelijk sneeuwvrij en begaanbaar te houden.

We hopen dat u als bewoner begrip kunt opbrengen dat door diverse omstandigheden niet alle straten ijsvrij kunnen worden gemaakt.
We willen met dit strooibeleid de weggebruikers zo veel mogelijk beschermen, maar ook het milieu en het kostenaspect zijn van belang. Met dit beleid zijn wij van mening dat er een goed evenwicht is tussen alle hiervoor genoemde belangen.

Ouderenbeleid

De gemeente wil met betrekking tot de woonomgeving van ouderen een ruimer beleid voeren en meer maatwerk leveren.
Daarvoor zijn in samenwerking met Ons Welzijn, de diverse KBO`s en de Overleggroep Ouderen Bernheze (OOB) vrijwilligers in alle kernen benaderd. Zij krijgen een rol bij het sneeuwvrij maken van de omgeving van gemeenschapshuizen, ouderencentra etc. Bekijk de contactpersonen waarmee de ouderen contact kunnen opnemen. De gemeente bezorgt het strooizout bij de contactpersonen.

Klachten?

Als u klachten heeft over het strooien, kunt u dit online melden of bellen naar telefoonnummer 14 0412.