Verkoop reststroken

Reststroken zijn stroken gemeentegrond die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen. deze stroken grond worden vaak gebruikt als groenstrook en zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Het gaat in de totale gemeente Bernheze om een groot aantal stroken grond waardoor het niet mogelijk is om de locatie van al deze stroken op voorhand exact te benoemen.

Verzoek tot koop of huur

Wilt u weten of een stuk gemeentegrond een reststrook is en of deze kunt kopen en/of huren? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Uw verzoek wordt beoordeeld aan de hand van de Regeling voor de verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken in de gemeente Bernheze (PDF, 83.0 kB), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 september 2022. De boordeling duurt ongeveer 8 weken. In deze regeling staan de selectieprocedure en selectiecriteria voor verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken opgenomen. Enkele belangrijke punten daaruit zijn:

  • De reststrook dient rechtstreeks aan het perceel van de aanvrager te grenzen;
  • Grenst de reststrook ook aan andere percelen? Dan worden ook de eigenaren van die percelen in de gelegenheid gesteld om de grond te kopen, huren of in bruikleen te aanvaarden;
  • Liggen er kabels en leidingen in de reststrook? Dan wordt in overleg met de eigenaar van de kabel of leiding bekeken of verkoop mogelijk is en onder welke voorwaarden;
  • Elke aanvraag wordt getoetst aan de verkeerssituatie ter plaatse. Daarnaast wordt beoordeeld of er vanuit stedenbouwkundig, civieltechnisch en/of bestemmingsplantechnisch oogpunt bezwaren zijn tegen verkoop, verhuur of bruikleen van de grond;
  • Stroken gelegen bij aaneengeschakelde bebouwing worden alleen verkocht, verhuurd of in bruikleen gegeven als met alle bewoners uit zo’n blok overeenstemming is bereikt;
  • Aan personen die een woning huren wordt geen grond verkocht. Huur of bruikleen kan wel.
  • In de regeling staan ook de kosten van verkoop, verhuur en bruikleen.

Verkoopprijzen

Bent u eigenaar van een woning en wilt u een stukje gemeentegrond kopen of huren? Dan kijken wij eerst of er sprake is van een reststrook en of de strook voor verkoop of verhuur in aanmerking komt. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog ontwikkelingen zijn te verwachten waarvoor de grond nodig is en of er kabels of leidingen liggen.

De verkoopprijs is € 95,- per m2 voor grond naast of achter de woning. Voor stroken voor de voorgevel is de verkoopprijs € 50,- per m2. Huren of een bruikleenovereenkomst afsluiten is in veel gevallen ook mogelijk. Is de reststrook groter dan 125 m², dan stellen wij de prijs vast na een taxatie.

Meer informatie

Het bedrijf Intersolum voert dit project voor de gemeente uit. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met:

  • Jules Arts, telefoon 06 - 31 62 27 45, bereikbaar op de woensdagen en donderdagen
  • Arie de Man, telefoon 06 - 46 95 41 27, bereikbaar op de woensdagen en donderdagen

U kunt ook een mail sturen met uw vraag naar gemeente@bernheze.org ter attentie van Jules Arts of Arie de Man.