Verkoop reststroken

Reststroken zijn stroken grond die aan de voor-, zij- of achterkant van een perceel liggen die vaak gebruikt worden als groenstrook. De grond is eigendom van de gemeente. U kunt deze grond kopen van de gemeente.

Verkoopprijzen

Bent u eigenaar van een woning en grenst uw perceel aan een reststrook van de gemeente? Dan kunt u nu uw kavel uitbreiden en deze strook tegen een verlaagde prijs kopen. De verkoopprijs tijdens de projectperiode is € 95,- per m2 voor grond naast of achter de woning. Voor grond gelegen voor de voorgevel is de verkoopprijs € 50,- per m2. De reststrook moet wel kleiner zijn dan 125 m². Is de strook groter, dan stellen we de prijs vast na een taxatie.

Meer informatie

Het bedrijf Intersolum voert de inventarisatie voor de gemeente uit. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Paul Steggink, telefoon 06 46 95 41 27 of Marieke Brock, telefoon 06 31 72 27 45. U kunt ook een mail sturen met uw vraag naar gemeente@bernheze.org ter attentie van Paul Steggink of Marieke Brock. . 

Als u geïnteresseerd bent, kunt u een aanvraag indienen (PDF, 27.3 kB).

Tijdelijke regeling voor de verkoop, verhuur en bruikleen van reststroken in de gemeente Bernheze

Artikel 1 Grenzen aan het perceel van aanvrager

De te verkopen, te verhuren of in bruikleen te geven grond dient rechtstreeks aan het perceel van de aanvrager te grenzen.

Artikel 2 Aanwezigheid van kabels en leidingen

a. Indien zich kabels en/of leidingen in de grond bevinden wordt de grond verkocht maar niet als de eigenaar van de kabel/leiding daar niet mee instemt. De eigenaar van de kabel/leiding kan voorwaarden aan de verkoop verbinden.
b. Indien de eigenaar van de kabel/leiding niet instemt met verkoop kan aanvrager een verzoek doen aan de eigenaar van de kabel/leiding om op kosten van aanvrager de kabel/leiding te laten verplaatsen.
c. Indien er riolering in het perceel aanwezig is wordt per aanvraag beoordeeld of verkoop onder voorwaarden mogelijk is.

Artikel 3 Structureel groen

Zogenaamd 'structureel openbaar groen wordt noch verkocht, noch verhuurd of in bruikleen gegeven. Onder structureel openbaar groen verstaan we: groen dat een functioneel en/of beeldbepalend karakter heeft. Het niet-structurele openbaar groen daarentegen heeft geen duidelijke groen functie en is daardoor voor een gemeente weinig interessant en vaak onevenredig duur in onderhoud. Of het structureel of niet-structureel groen betreft bepalen we steeds van geval tot geval.

Artikel 4 Verkeerssituatie

Elke aanvraag dient getoetst te worden aan de verkeerssituatie te plaatse. Grond die vanuit verkeersoogpunt bezien van belang is wordt niet verkocht. Afhankelijk van de situatie kan dergelijke grond, onder voorwaarden, wel worden verhuurd of in bruikleen worden gegeven.

Artikel 5 Andere toetsingsgronden

Bij elke aanvraag wordt beoordeeld of er vanuit stedenbouwkundig, civieltechnisch en/of bestemmingsplantechnisch oogpunt bezwaren zijn tegen verkoop, verhuur of bruikleen van het perceel.

Artikel 6 Huurders van woningen

Aan personen die een woning huren wordt geen grond verkocht. Aan hen kan wel grond worden verhuurd of in bruikleen worden gegeven.

Artikel 7 Versnippering

Versnippering dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Stroken gelegen bij aaneengeschakelde bebouwing worden alleen verkocht, verhuurd of in bruikleen gegeven als met alle bewoners uit zo’n blok overeenstemming is bereikt.

Artikel 8 Kosten bruikleen en huur

a. Het gebruik van een reststrook van 25 m2 of kleiner is gratis (bruikleen).
b. De huur van een reststrook groter dan 25 m2  bedraagt € 1,-- per m2  per jaar.

Deze huur dient aan het begin van elk jaar te worden voldaan.

Artikel 9 Verkoopprijzen

a. De prijs voor reststroken die liggen voor de voorgevellijn van de woning en die kleiner zijn dan 125 m² bedraagt € 50,- per m2;
b. De prijs voor reststroken die liggen naast of achter de woning en die kleiner zijn dan 125 m² bedraagt € 95,- per m2.
c. De prijs voor reststroken groter dan 125 m² zal per geval worden vastgesteld door een onafhankelijke taxatie.
d. Omdat het laten opstellen van een taxatierapport kosten met zich meebrengt zal de potentiële koper, als wat in lid c staat zich voordoet, voorafgaand aan het verstrekken van de taxatieopdracht, een bijdrage van € 300,- aan de gemeente moeten betalen.
e. Als overeenstemming wordt bereikt over de aan/verkoop van de grond zal de in lid d genoemde bijdrage worden terugbetaald door deze (via de notaris) te (laten) verrekenen met de koopsom.

Artikel 10

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om in bijzondere gevallen van deze regeling af te wijken.

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking op 19 april 2016 en is geldig voor de looptijd van het project ‘Aanpak ongeregistreerd grondgebruik en verkoop reststroken'.