Woningbouw

Nieuwe werkwijze beoordeling woningbouwplannen

Wilt u een woning toevoegen? Dan gelden er extra regels bovenop de eisen die gesteld worden voor een voorfase. Het college van B&W heeft namelijk een nieuwe werkwijze vastgesteld voor de behandeling van verzoeken die gericht zijn op woningbouw.

Wat betekent dit voor u?

Alle woningbouwinitiatieven waar nog geen advies op is gegeven of geen positief resultaat uit het vooroverleg is gekomen, worden beoordeeld op basis van de onderstaande aanvullende beoordelingscriteria. Het beoordelen doen wij twee keer per jaar in de maanden april en oktober. Initiatieven moeten vóór het begin van deze maand zijn ingediend om nog meegenomen te worden in de halfjaarlijkse beoordeling.

 1. Wij bekijken of er op dat moment ruimte is voor woningbouw op basis van het (verruimde) woningbouwprogramma.
 2. Is er ruimte? Dan bekijken wij of uw plan voldoet aan onderstaande criteria. Op basis hiervan prioriteren wij binnengekomen verzoeken.

Zie onderstaande stroomschema voor onze nieuwe werkwijze beoordeling woningbouwplannen.

Aanvullende beoordelingscriteria

Woningbouwplannen met bijzondere kwaliteiten zijn:

 1. Een bijzondere ruimtelijke ontwikkeling. Dit betreft woningbouwinitiatieven die direct of indirect gepaard gaan met ruimtelijke kwaliteitswinst. Dit kan betrekking hebben op:

  • Woningbouw die gepaard gaat met planologische kwaliteitswinst en/of ruimtelijke kwaliteitswinst
  • Woningbouw in bestaande bebouwing
  • Woningbouw gerelateerd aan de instandhouding van cultuurhistorische waarden
  • Een solitaire ruimte-voor-ruimte woning mits de benodigde bouwtitel direct gerelateerd is aan een kwaliteitsverbetering in het buitengebied binnen de gemeente Bernheze en aantoonbaar is gemaakt.
 2. Initiatieven volledig gericht op sociale woningbouw. De opgave voor sociale huurwoningen ligt met name in de grotere kernen Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode. Vanuit het Rijk ligt de opdracht dat de voorraad sociale huurwoningen binnen 5 jaar 30% bedraagt, terwijl onze ambitie in de woonvisie (minimaal) 25% bedraagt. Daarom moeten wij hierop intensiveren.
 3. Woningbouw volledig gericht op alternatieve/tijdelijke woonvormen. Onder alternatieve woonvormen worden volgens onze Woonvisie verstaan: tiny houses, modulaire woningen en flexwoningen.