Handhaving

Als u uw woning gaat verbouwen of een bouwwerk op uw perceel wilt oprichten, heeft u daar meestal een omgevingsvergunning voor nodig. In enkele gevallen is geen omgevingsvergunning nodig als het plan aan enkele strikte voorwaarden voldoet.

Wij raden u aan al uw (ver)bouwplannen aan de gemeente voor te leggen. Wij informeren u schriftelijk of voor uw plan wel of geen omgevingsvergunning nodig is, of aan het door u gewenste bouwplan medewerking kan worden verleend en welke gegevens u daarvoor moet aanleveren.

Bent u echter al begonnen met bouwen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, dan starten wij een handhavingsprocedure. De gemeente heeft een handhavingsplicht. Dit betekent dat we ook kunnen optreden tegen een illegale situatie die al enkele jaren bestaat.

Handhavingsprocedure

De handhavingprocedure moet ervoor zorgen dat de illegale situatie eindigt. De procedure kan ingrijpend zijn voor de overtreder. Daarom is zij met de nodige zorg omkleed. Hieronder staan in het kort de stappen die in een handhavingprocedure worden doorlopen.

Controle ter plaatse

Het handhavingstraject begint in veel gevallen met een controle door een inspecteur van de gemeente. Deze inspecteur maakt een rapportage van wat is/wordt gemaakt en neemt foto’s van de situatie. Wanneer er onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheid tot legalisatie, en de overtreder niet van plan is de bouwactiviteiten te staken, zal een formele sommering (stillegging) uitgaan. Dit betekent dat de bouwactiviteiten formeel worden stilgelegd totdat er duidelijkheid is over mogelijke legalisatie.

Onderzoek legalisatiemogelijkheden

De gemeente onderzoekt vervolgens of het gebouwde alsnog met een vergunning te legaliseren is of als vergunningvrij kan worden aangemerkt. In het laatste geval hoeft uiteraard geen verdere actie te worden ondernomen. We brengen de bouwer hiervan schriftelijk op de hoogte. Als er geen zicht op legalisatie is, wordt een handhavingsprocedure gestart.

Stappen handhavingsprocedure

De handhavingprocedure start met een eerste brief, waarin de bouwer de gelegenheid wordt gesteld om binnen een gestelde termijn een einde te maken aan de illegale situatie.

Voornemen tot aanschrijven

Na het verstrijken van de termijn neemt het college van burgemeester en wethouders het besluit om handhavend op te treden. In praktisch alle gevallen zal het college besluiten om een voornemen tot aanschrijven te versturen, waar een aankondiging in staat van de maatregelen die de gemeente gaat nemen om de illegale situatie te beëindigen.

Indienen zienswijze

De bouwer, of degene die een einde kan maken aan de illegale situatie, kan een zienswijze over dit plan kenbaar maken. Dit kan mondeling of schriftelijk. De zienswijze wordt meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Alleen als de situatie ter plaatse daartoe noodzaakt, kan worden besloten om direct een definitieve aanschrijving uit te vaardigen.

Aanschrijving

Als het college besluit dat het illegale gebruik gestaakt moet worden, bepaalt het college opnieuw een redelijke termijn waarbinnen de bouwer/eigenaar/bewoner zelf een einde kan maken aan de illegale situatie. Als hieraan niet wordt voldaan, dan is men in veel gevallen, na het verstrijken van de termijn, een dwangsom verschuldigd per dag dat de illegale situatie voortduurt. Deze dwangsom wordt, wanneer nodig, door een deurwaarder geïnd. Ook kan het college besluiten om bestuursdwang toe te passen. Dat betekent dat de gemeente na het verstrijken van de termijn overgaat tot het verwijderen van wat zonder vergunning is gebouwd. Alle kosten die samenhangen met de voorbereiding en uitvoering van de bestuursdwang worden op de overtreder verhaald. Ook deze kosten worden, wanneer nodig, door een deurwaarder geïnd.

Bezwaarschrift

Het is mogelijk om tegen de definitieve aanschrijving een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit moet binnen zes weken nadat het besluit aan de overtreder bekend is gemaakt. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking voor de opgelegde dwangsom. Dit betekent dat, als de termijn die in de brief voor beëindiging van de illegale situatie is gesteld verstreken is en er geen beslissing op het bezwaarschrift is genomen, de opgelegde dwangsom vanaf dat moment moet worden betaald. Ook bestaat de mogelijkheid om bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in 's-Hertogenbosch een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Wanneer dit verzoek wordt toegewezen heeft dit wél een opschortende werking voor de opgelegde dwangsom. Aan het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Hoorzitting

Ingediende bezwaarschriften worden behandeld door de commissie bezwaarschriften. Deze commissie nodigt zowel de bezwaarmaker als de gemeente uit voor een hoorzitting. In deze hoorzitting luisteren zij naar alle argumenten. Hierna brengt de commissie een schriftelijk advies uit aan het college. Het college neemt vervolgens een besluit over het ingediende bezwaarschrift. Tegen deze beslissing op het bezwaarschrift staan vervolgens nog beroepsmogelijkheden bij de rechter open.

Bevestiging na beëindiging

Als en zodra men gedurende de procedure aangeeft dat er is voldaan aan de aanschrijving, controleert een bouwinspecteur opnieuw de situatie ter plaatse. Het college wordt hier dan over geïnformeerd en vervolgens gaat er een bevestiging uit naar de bouwer.

Wetten

Bouwverordening
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Besluit omgevingsrecht