Omgevingsvergunning

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is één aanvraag en één procedure.

Vergunning nodig of niet?

Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft;
  • geen vergunning nodig heeft.

Heeft u de vergunningcheck gedaan en is de uitkomst ‘raadpleeg de gemeente’ of twijfelt u over de uitkomst? Vraag dan een vergunningencheck aan bij de gemeente. In deze vergunningencheck wordt uw plan globaal getoetst aan de regels voor vergunningsvrij bouwen (artikel 2 en 3 van Bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht), aan het bestemmingsplan en – indien van toepassing – aan de Welstandsnota Bernheze.

Om uw plannen zo goed mogelijk te kunnen beoordelen dient u minimaal aan te leveren:

  • een situatietekening;
  • plattegronden (bestaand en nieuw);
  • gevelaanzichten (bestaand en nieuw) met daarop maatvoering en op schaal 1:100.

Zonder deze documenten kunnen we uw plan niet beoordelen aan de gestelde bouw- en gebruiksregels. De gemeente zal uitgaan van de gegevens zoals deze zijn aangeleverd.

Prijs

De vergunningencheck kost € 215,00.

Voorfase verkennen initiatief

Wilt u weten of uw (ver)bouwplan mag van de gemeente? Of wilt u weten of een ontwikkeling mogelijk is? En past dit niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u bij de gemeente een vooroverleg indienen. 

Dit heet een ‘voorfase verkennen initiatief'. Dit is niet verplicht, maar het kan wel teleurstellingen of extra kosten voorkomen, voordat u een dure en lange procedure start. Tijdens deze voorfase doen wij een eerste toetsing of medewerking voorstelbaar is aan plannen, die niet passen binnen het bestemmingsplan. Deze nieuwe voorfase vervangt het proces van principeverzoeken.

Aanvragen omgevingsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning nodig, dan kunt u via het Omgevingsloket een aanvraag indienen.

Alle aanvragen worden digitaal verwerkt. Daarom vragen wij u alle documenten digitaal aan te leveren. Is dit niet mogelijk dan kunt u het formulier downloaden en printen.

Wat moet minimaal aangeleverd worden?

De volgende documenten moeten worden aangeleverd:

  • een situatietekening;
  • plattegronden (bestaand en nieuw);
  • gevelaanzichten (bestaand en nieuw);
  • doorsnede;
  • principedetail.

Constructieve gegevens dienen te worden aangeleverd voorzien van maatvoering, materialisatie en op schaal.

Wie kan me daarbij helpen?

Voor het indienen van een aanvraag kan het verstandig zijn om zelf een deskundig adviseur in te schakelen. Hij of zij kan u gericht adviseren over uw persoonlijke wensen en uw situatie. Daarnaast zorgen zij voor de stukken bij de aanvraag (rapporten en/of tekeningen) en verzorgen zij het vergunningstraject.

Hoe lang duurt de behandeling?

Het uitgangspunt is dat de reguliere procedure van toepassing is. Er geldt dan een standaard beslistermijn van 8 weken. Deze beslistermijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.

Hoeveel kost het?

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden. In de legesverordening staan de legeskosten per activiteit.  Een overzicht van de kosten vindt u in de tarieventabel omgevingsvergunning (PDF, 4.0 MB). De kosten van onder andere een architect en adviseurs zijn hier niet bij inbegrepen.

Wat betekent het resultaat?

Het besluit en de gewaarmerkte stukken bij het besluit ontvangt u per e-mail. Uw besluit wordt ook gepubliceerd op www.bernheze.org, op www.overheid.nl en in DeMooiBernhezeKrant. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om in bezwaar te gaan tegen het besluit. Indien er geen bezwaar is gemaakt dan is de omgevingsvergunning na 6 weken onherroepelijk. Als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, kunt u starten met de bouwwerkzaamheden en/of gebruiken.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0412-45 88 88.