Omgevingsvergunning

Met de Omgevingswet zijn de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is één aanvraag en één procedure.

Een omgevingsvergunning kan verleend worden voor verschillende activiteiten. Dit betekent dat er meerdere activiteiten verleend kunnen worden in één omgevingsvergunning. In de Omgevingswet zijn deze activiteiten te vinden. Voorbeelden hiervan zijn bouwen, handelen in strijd met het bestemmingsplan en kappen.

Onlosmakelijkheid is onder de Omgevingswet vervallen (met uitzondering van een milieubelastende activiteit in combinatie met een wateractiviteit). Dit houdt in dat de aanvrager de volgorde kiest. Het bevoegd gezag kan bijvoorbeeld niet meer de activiteit ‘’handelen in strijd met regels RO’’ automatisch laten toevoegen aan de activiteit ‘’bouwen’’. Voor zover het voor het bevoegd gezag in te schatten is, is er wel een informatieplicht over de nodige vergunningen.

Vergunning nodig of niet?

Via de website van het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft;
  • geen vergunning nodig heeft.

Hebt u de vergunningcheck gedaan en is de uitkomst ‘raadpleeg de gemeente’ of twijfelt u over de uitkomst? Vraag dan een vergunningencheck aan bij de gemeente.

Is uw plan niet vergunningsvrij en past het niet binnen het omgevingsplan? Dan is het verstandig om eerst een vooroverleg in te dienen.

Aanvragen omgevingsvergunning

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u via het Omgevingsloket een aanvraag indienen.

Alle aanvragen worden digitaal verwerkt. Daarom vragen wij u alle documenten digitaal aan te leveren. Als dit niet mogelijk is, dan kunt u het formulier downloaden en printen.

Wet BIBOB bij bouwen

In sommige gevallen is de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) op uw aanvraag van een omgevingsvergunning van toepassing. De Wet Bibob zorgt dat gemeenten bij de aanvraag van bepaalde vergunningen kan beoordelen of er sprake is van criminele banden.

De gemeente Bernheze past de Wet Bibob toe bij onder andere de aanvragen voor een Wabo omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten met een bouwaanneemsom van € 50.000 (excl. Btw) en hoger. Meer informatie over de wet Bibob vindt u ook op de website van de Dienst Justis.

Wat moet minimaal aangeleverd worden?

De aanvraag dient te voldoen aan de Mor (Ministeriële regeling omgevingsrecht) indieningsvereisten. De volgende documenten moeten worden aangeleverd.

  • een situatietekening
  • plattegronden (bestaand en nieuw)
  • gevelaanzichten (bestaand en nieuw)
  • doorsnede
  • principedetail

Constructieve gegevens dienen te worden aangeleverd voorzien van maatvoering, materialisatie en op schaal.

Wie kan me daarbij helpen?

Voor het indienen van een aanvraag kan het verstandig zijn om zelf een deskundig adviseur in te schakelen. Hij of zij kan u gericht adviseren over uw persoonlijke wensen en uw situatie. Daarnaast zorgt een adviseur voor de stukken bij de aanvraag (rapporten en/of tekeningen) en verzorgen hij of zij het vergunningstraject.

Hoe lang duurt de behandeling?

Het uitgangspunt is dat de reguliere procedure van toepassing is. Er geldt dan een standaard beslistermijn van 8 weken. Deze beslistermijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. In sommige gevallen is de uitgebreide procedure (26 weken) van toepassing. U wordt hier dan over geïnformeerd.

Hoeveel kost het?

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden. In de legesverordening staan de legeskosten per activiteit. Een overzicht van de kosten vindt u in de tarieventabel legesverordening. De kosten van onder andere een architect en adviseurs zijn hier niet bij inbegrepen.

De legeskosten worden bepaald aan de hand van de activiteit(en) waarop de gevraagde omgevingsvergunning beoordeeld wordt. De meeste activiteiten hebben een vaste kostenpost per activiteit. Voor de activiteit bouwen geldt dat deze wordt bepaald op basis van de ROEB-lijst. Dit is een overzicht van bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets. Deze lijst wordt jaarlijks ge-update en vastgesteld.

Mogelijk is er kostenverhaal van toepassing op uw plan, zie voor meer informatie de pagina vooroverleg.

Wat betekent het resultaat?

Het besluit en de gewaarmerkte stukken bij het besluit ontvangt u per e-mail. Uw besluit wordt ook gepubliceerd op www.bernheze.org, op www.overheid.nl en in DeMooiBernhezeKrant. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om in bezwaar te gaan tegen het besluit. Indien er geen bezwaar is gemaakt dan is de omgevingsvergunning na 6 weken onherroepelijk. Als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, kunt u starten met de bouwwerkzaamheden en/of gebruiken.

Wet Kwaliteitsborging

Per 01-01-2024 is de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Hierdoor zijn niet alle bouwplannen meer vergunningsplichtig. Sommige plannen zijn enkel meldingsplichtig. Wat van toepassing is op uw plan leest u op onze pagina Wet kwaliteitsborging bouwen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en wonen via 0412-45 88 88 of bouwenenwonen@bernheze.org.