Bouwtoezicht per 1 januari 2024

Qua bouwtoezicht is er onderscheid in WABO-vergunningen activiteit ‘bouw’ die zijn verleend voor 1 januari 2024 en vergunningen t.b.v. bouwprojecten die na deze datum verleend zijn. Op 1 januari 2024 zijn namelijk de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in werking getreden.

Het doel van de Wkb is vooral dat bouwers hun eigen bouwkwaliteit beter controleren, waarborgen en vastleggen waardoor de kwaliteit van de bouwwerken beter moet worden. Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren bij eenvoudige bouwprojecten vallend onder Wkb-gevolgklasse 1 (m.u.v. verbouwingen) of het gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers.

• De bouwtoezichttaak bij na 1 januari 2024 vergunde eenvoudige (Gevolgsklasse 1 waaronder vrijstaande grondgebonden woningen) bouwprojecten ligt dus bij de kwaliteitsborger in plaats van voorheen de gemeente;
• Bij complexe bouwprojecten (Gevolgsklasse 2 en hoger bijvoorbeeld appartement gebouwen) blijft het bouwtoezicht komende jaren geheel bij de gemeente.

Meer informatie over de WkB staat op de pagina Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb).

Bouwtoezicht bij WABO-vergunningen (Wkb-gevolgklasse 1) VOOR 1 januari 2024 verleend

 • De gemeente komt niet meer langs voor bouwcontroles uitgezonderd de bouwuitzet controle, zie hieronder het kopje “Bouwuitzet controle” voor meer informatie;
 • Documenten moeten nog steeds compleet en tijdig aangeleverd worden. U kunt in de vergunningsvoorschriften lezen welke documenten er later ingediend moeten worden;
 • Aan de later in te dienen documenten hangen termijnen. Bijvoorbeeld “3 weken voor betonstort dienen alle wapeningsdocumenten te zijn ingediend.’’ Wanneer de stukken niet tijdig ingediend zijn, dan is het eerder starten op eigen risico van de initiatiefnemer/aannemer;
 • Uw constructeur moet een vier-ogen principe toepassen. De gemeente controleert constructieve stukken enkel nog op aanwezigheid, ze worden niet inhoudelijk getoetst;
 • Alle aanvullend in te dienen constructieve documenten, zoals bijvoorbeeld wapenings-tekeningen en berekeningen van de breedplaatvloeren, dienen te zijn voorzien van een ‘AKKOORD’-stempel van uw projectconstructeur;
 • De vergunninghouder/aannemer moet de wapeningscontroles voor betonstort van fundering en alle vloeren zelf uit (laten) voeren door een deskundig persoon waarbij wij u dringend adviseren de controles door de eigen projectconstructeur te laten doen;
 • Wij vragen aannemers om de bouwkwaliteit van hun werk zelf beter te controleren en vast te leggen om daarmee aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan alle eisen. Zoals het bij na 1 januari 2024 verleende vergunningen onder de Wkb ook verplicht is geworden.

Bouwtoezicht bij Omgevingswet vergunningen (Wkb-gevolgklasse 1) NA 1 januari 2024 verleend

Wanneer er een vooroverleg of vergunningsaanvraag vooraf is gegaan voor uw bouwplan leest u in de eindbrief, de voorschriften van de vergunning of de bijlage wat er van toepassing is op uw project in het kader van de Wkb en de te nemen vervolgstappen. Is er geen sprake van een voortraject lees dan de pagina Wet kwaliteitsborging bouwen voor meer informatie!

Vooraf start bouw:

 • De kwaliteitsborger heeft de taak van de gemeente overgenomen om het plan technisch te toetsen op o.a. het bouwbesluit en constructie;
 • Bouwmelding (meldingsplicht!): deze moet u minimaal 4 weken (dan maximaal 1 jaar geldig!) voor start bouw via het DSO indienen;
 • Informatieplicht ‘start bouw’; deze moet u uiterlijk 5 werkdagen voor betonstort fundering via het DSO indienen
  • Het blijft verplicht om door de gemeente de bouwuitzet te laten controleren. Zie hieronder het kopje “Bouwuitzet controle” voor meer informatie.

Tijdens de bouw:

 • Voert de kwaliteitsborger controles uit zodat bij oplevering vastgesteld kan worden dat het bouwwerk conform de (kwaliteits-)eisen gebouwd is;
 • In principe komt de gemeente behalve de bouwuitzet controle niet meer langs voor bouwtoezicht. Toch kan het zijn dat we steekproefsgewijs komen controleren. Zorg dat altijd de laatste documenten van het project op de bouwplaats aanwezig zijn.

Voor ingebruikname bouwwerk:

 • Uiterlijk 2 weken voor ingebruikname van het bouwwerk moet u via het DSO een gereedmelding indienen inclusief:
  • dossier bevoegd gezag inclusief alle benodigde documenten waaruit blijkt dat het bouwwerk aan alle eisen voldoet;
  • de akkoord verklaring van de kwaliteitsborger;
  • beheersmaatregelen
 • De gemeente controleert de gereedmelding enkel op compleetheid van het dossier. De kwaliteitsborger controleert inhoudelijk.

Direct na ingebruikname bouwwerk:

 • Informatieplicht ‘einde bouwwerkzaamheden’ uiterlijk 1 dag na ingebruikname van het pand moet u deze melding via het DSO indienen.

Bouwtoezicht Wkb-2 en hoger

Voor alle grotere complexe bouwprojecten, zoals bijvoorbeeld een appartementencomplex vallend in Wkb-gevolgklasse 2 en hoger, blijft het bouwtoezicht ongewijzigd.
Alle bouwuitzet- betonstort- constructieve- en brandveiligheidscontroles op de bouwlocatie worden uitgevoerd zoals voorheen.
Graag verzoeken tot dit soort Wkb-gevolgklasse 2 bouwcontroles altijd minimaal 3 weken vooraf bij de gemeente melden via het algemeen telefoonnummer 0412 - 45 88 88.

Bouwuitzet controle

Het uitzetten van het bouwwerk en peil geschiedt door of namens de vergunningshouder. De bouwtoezichthouders komen deze controleren. Meld een verzoek tot bouwuitzet controle minimaal 5 werkdagen voor betonstort van de fundering aan de gemeente via telefoonnummer (0412) 45 88 88.
Graag dan vermelden:

 • Adres bouwproject
 • Datum betonstort fundering
 • Naam + telefoonnummer van de melder/aannemer

Om de bouwuitzet te kunnen controleren dient de situatietekening, behorende bij de omgevingsvergunning van het bouwwerk, van voldoende maatvoering voorzien te zijn ten opzichte van de perceelgrenzen. Ook de buitenmaatvoering van het bouwwerk dient voldoende duidelijk te zijn aangegeven.

Betonstortmelding (WABO-vergunning Wkb-gevolgklasse 1 VOOR 1 januari 2024 verleend) en Wkb-gevolgklasse 2

Minimaal 5 werkdagen voor betonstort van de fundering en verdiepingsvloeren (bij Wkb-gevolgklasse 2 en Wkb-gevolgklasse 1 verleend voor 1 januari 2024) dient een telefonische betonstortmelding bij het algemeen telefoonnummer (0412) 45 88 88 van gemeente Bernheze gedaan te worden.
Graag dan vermelden:

 • Adres bouwproject
 • Te storten bouwonderdeel (fundering, 1e of 2e verdiepingsvloer)
 • Datum en tijdstip betonstort
 • Naam + telefoonnummer van de melder/aannemer

De gemeente controleert na uw melding of alle benodigde constructieve documenten voorzien van een ‘AKKOORD’-stempel van uw projectconstructeur in het dossier aanwezig zijn, deze worden niet meer inhoudelijk getoetst. Indien documenten ontbreken moet u deze alsnog inclusief een ‘AKKOORD’-stempel van uw projectconstructeur met spoed indienen.
Alle werkzaamheden die u verricht zonder de juiste constructieve stukken te hebben ingediend zijn geheel voor uw eigen risico!

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bouwtoezichthouders van team VTHV via telefoonnummer 0412 - 45 88 88 of per mail naar gemeente@bernheze.org.